Προκήρυξη μίας θέσης Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων

 

 

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Ιονίων Νήσων έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: 

α) των άρθρων 15,16,17 του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ. Α'), όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 2, 3 και 4α του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114/τ. Α') αντίστοιχα, συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν με το άρθρο 3 του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152/τ. Α') και το άρθρο 8 του Ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260/τ. Α'),

β) του Ν.2431/1996 (ΦΕΚ 175/τ. Α') «Διορισμός ή πρό­σληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/τ. A') «Προ­στασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» όπως ισχύει,

δ) των άρθρων 9 και 19 και των παρ. 3 και 5 του άρθρου 78 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ. Α') «Δομή, λει­τουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, ε) της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/τ. Α') «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις», στ) της παρ. 13 του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013 και του άρθρου 50 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/τ. Α') «Ορ­γάνωση και λειτουργία ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις»,

ζ) του Π.Δ. 134/1999 (ΦΕΚ 132/τ. Α') «Διορισμός ή πρό­σληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ανώτα­τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Δημόσιες Υπηρεσίες του χώρου Τριτοβάθμιας Εκ­παίδευσης αρμοδιότητας του ΥΠΕΠΘ», η) του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ. Α') «Κωδικοποίηση της νο­μοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», θ) του Π.Δ. 103/2013 (ΦΕΚ 136/τ. Α'/05-06-2013) «Μετο- νομασία Τμήματος - Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάρ­γηση Παραρτημάτων - Ίδρυση σχολών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων»,

ι) του Π.Δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181/τ. Α') «Οργανισμός Υπουρ­γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», ια) του Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/τ. Α') «Σύσταση και μετο- νομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμμα­τείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων», ιβ) του Π.Δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/τ. Α') «Διορισμός Αντι­προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2.Το αριθμ. δΙπΠ/Φ.εΠ.11/85/8044/06-05-11 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλε­κτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα: «Προκηρύξεις εξέ­λιξης μελών ΔΕΠ Πανεπιστημίων ΕΠ ΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ.

3.Την αριθμ. 8/29-02-2012 (ΦΕΚ 1203/τ. Β'/11-04-2012) απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων «Διαδικασία εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης μελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού μέχρι την έκδοση Οργανισμού των Καθηγητών του Ιδρύματος».

4.Το αριθμ. Φε.κλ/4086/27-11-2014 έγγραφο του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων.

5.Το γεγονός ότι υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις,

6. Την υπ΄ αριθμ. Φ16/66912/Ζ2 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 440/τ. Γ΄/18-05-2015 περί έγκρισης προκήρυξης μίας (1) θέσης Καθηγητή του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, όπως γνωστοποιήθηκε με το υπ’ αριθ. πρωτ. Φ16/85634/Ζ2/29.05.2015 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων,

7.  Την υπ΄ αριθμ. 00000609590 δημοσίευση στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ 

Αποφασίζει την προκήρυξη της κάτωθι θέσης ΕΠ:

Μίας (1) θέσης εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Π.) του Τμήματος Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, με έδρα το Ληξούρι, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Καταπόνηση Μηχανική και Ακουστικές Ιδιότητες Υλικών και Κατασκευών».

Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο, ήτοι έως 23-07-15, ημέρα Πέμπτη, υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθμηση, να είναι τοποθετημένα μέσα σε ειδικό φάκελο και να συνοδεύονται από πλήρες βιογραφικό σημείωμα, συνοπτική ανάλυση του επιστημονικού τους έργου, καθώς και πίνακα των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών.

Ο φάκελος θα περιλαμβάνει και το ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης των δικαιολογητικών που υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή.

Η αναλυτική προκήρυξη καθώς και αντίγραφο της αίτησης υποψηφιότητας θα ευρίσκονται από την ημέρα έναρξης υποβολής αιτήσεων και στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

 

Το αρχείο της προκήρυξης σε pdf

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση :  Στυλιανού Τυπάλδου, Ληξούρι – Κεφαλληνίας, Τ.Κ. 28200

τηλ. :  26710 92855 fax :26710 92856

ιστοσελίδα : http://www.teiion.gr

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ  ΝΗΣΩΝ