Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης προς Σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου για την Παροχή Έργου στο Πλαίσιο Υλοποίησης της Πράξης με Τίτλο «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας», του Ε.Π. Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση- ΕΣΠΑ (2007-2013) (MIS 352400)

 


Η Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών / Ειδικός Λογαριασμός Αξιοποίησης Κονδυλίων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΩΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ», η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και εθνικών πόρων, προτίθεται να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την υποστήριξη των Προτάσεων Δ.06, Δ.26, Δ.29, Δ.32, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν πρόταση.

Α. «Εξωτερικοί Συνεργάτες» στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα για την Πρόταση Δ.06 με τίτλο ‘Διά βίου μάθηση για την προώθηση της Επιχειρηματικότητας και την Αύξηση της Προστιθέμενης Αξίας στα Τοπικά Νησιωτικά Προϊόντα και Υπηρεσίες’ - ενδεικτικός αριθμός συμβάσεων: 12 συμβάσεις μίσθωσης έργου.

σπουδών σε θέματα Βιολογικής Γεωργίας, ή ισότιμο πτυχίο του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.

(β)       Πτυχίο Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε θέματα Μάρκετινγκ, ή ισότιμο πτυχίο του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.

(γ)       Πτυχίο Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε  θέματα Δημόσιας Υγείας και στην εκπαίδευση ενηλίκων ή ισότιμο πτυχίο του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.

Επαγγελματική εμπειρία σε θέματα δημόσιας υγιεινής με έμφαση στο περιβάλλον και την ποιότητα ζωής

(δ)  Πτυχίο Χημικού Μηχανικού με διδακτορικό δίπλωμα στην Περιβαλλοντική Χημεία  ή ισότιμος τίτλος Πανεπιστημίου του εξωτερικού αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

Επαγγελματική εμπειρία σε θέματα περιβαλλοντικής χημείας, φαρμακογνωσίας και υγιεινής με έμφαση στην ποιότητα ζωής.

2. Για τις παραπάνω ειδικότητες θα συνεκτιμηθεί η δημοσίευση σχετικών εργασιών ή η παρουσίαση σε Διεθνή Συνέδρια όπου θα αποδεικνύονται οι παραπάνω ικανότητες

3. Πιστοποίηση της Εκπαιδευτικής Επάρκειας ως Εκπαιδευτής Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (πρώην ΕΚΕΠΙΣ)

4. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

5. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

Αντικείμενα του έργου: Διαλέξεις σεμιναριακού τύπου που θα απευθύνονται κυρίως σε τοπικούς παραγωγούς, σε επαγγελματίες- επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και σε εμπόρους.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε δύο επαναλαμβανόμενους κύκλους στα νησιά Κεφαλονιά (60 ώρες), Ζάκυνθο (60 ώρες) και Λευκάδα (60 ώρες). Κάθε κύκλος σε κάθε νησί θα περιλαμβάνει εισηγήσεις 30 ωρών που θα κατανέμονται στη διάρκεια μίας εβδομάδας κατά προτίμηση απογευματινές ώρες (οι ακριβείς ημερομηνίες θα καθορισθούν κατόπιν συνεννόησης με τους επιλεγέντες εισηγητές).

Διάρκεια σύμβασης: Το μέγιστο έως 30/04/2014, με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση παράτασης του έργου. Κάθε υποψήφιος εισηγητής-εξωτερικός συνεργάτης έχει το δικαίωμα να επιλέξει ένα ή περισσότερα από τα παραπάνω νησιά.

Ποσό σύμβασης: Ανάλογα με το σύνολο των ωρών (Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος 19€/ώρα, Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κάτοχοι διδακτορικού τίτλου 22€/ώρα,  Μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων/Μέλη ΕΠ ΤΕΙ 27€/ώρα, συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων και φόρων).

Β. «Εξωτερικοί Συνεργάτες» στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα για την Πρόταση Δ.26 με τίτλο ‘Εκπαιδευτικές δράσεις με στόχο την αξιοποίηση, την προώθηση και τη διασφάλιση της ποιότητας των τοπικών προϊόντων και των τουριστικών υπηρεσιών των Επτανήσων’ - ενδεικτικός αριθμός συμβάσεων: 11 συμβάσεις μίσθωσης έργου.

(β) Πτυχίο ΑΕΙ Θετικών Επιστημών και εμπειρία στα συστήματα διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικού ελέγχου ή ισότιμο πτυχίο του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.

(γ)       Πτυχίο Οικονομικού ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και συναφές μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών ή ισότιμο πτυχίο του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

(δ)  Πτυχίο Πληροφορικής ή συναφές Πτυχίο Πολυτεχνικής Σχολής και συναφές με Πληροφορική μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών ή ισότιμο πτυχίο του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

(ε) Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ σχετικό με marketing και διαφήμιση και συναφή μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών ή ισότιμο πτυχίο του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

2. Για τις παραπάνω ειδικότητες θα συνεκτιμηθεί η δημοσίευση σχετικών εργασιών ή η παρουσίαση σε Διεθνή Συνέδρια όπου θα αποδεικνύονται οι παραπάνω ικανότητες

3. Πιστοποίηση της Εκπαιδευτικής Επάρκειας ως Εκπαιδευτής Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (πρώην ΕΚΕΠΙΣ)

4. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

5. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

Αντικείμενα του έργου: Διαλέξεις σεμιναριακού τύπου που θα απευθύνονται κυρίως σε άτομα που εργάζονται στον τομέα του τουρισμού καθώς και στον πρωτογενή τομέα. θα πραγματοποιηθούν 12 σεμινάρια στην Λευκάδα και ισάριθμα στην Κεφαλονιά. Ο αριθμός των σεμιναρίων δύναται να μεταβληθεί ανάλογα με την ανταπόκριση των ενδιαφερομένων. Κάθε σεμινάριο θα περιλαμβάνει εισηγήσεις 24 ωρών που θα κατανέμονται τις ημέρες Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή (οι ακριβείς ημερομηνίες θα καθορισθούν κατόπιν συνεννόησης με τους επιλεγέντες εισηγητές).

Διάρκεια σύμβασης: Το μέγιστο έως 30/04/2014, με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση παράτασης του έργου. Κάθε υποψήφιος εισηγητής-εξωτερικός συνεργάτης έχει το δικαίωμα να επιλέξει ένα ή περισσότερα από τα παραπάνω νησιά.

Ποσό σύμβασης: Ανάλογα με το σύνολο των ωρών (Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος 19€/ώρα, Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κάτοχοι διδακτορικού τίτλου 22€/ώρα,  Μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων/Μέλη ΕΠ ΤΕΙ 27€/ώρα, συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων και φόρων).

Γ. «Εξωτερικοί Συνεργάτες» στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα για την Πρόταση Δ.29 με τίτλο ‘Αποτύπωση και διάδοση της παραδοσιακής επτανησιακής Διατροφής’ - ενδεικτικός αριθμός συμβάσεων: 12 συμβάσεις.

(β)       Πτυχίο Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε θέματα Μάρκετινγκ, ή ισότιμο πτυχίο του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

(γ)       Πτυχίο Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε  θέματα Δημόσιας Υγείας και στην εκπαίδευση ενηλίκων ή ισότιμο πτυχίο του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

Εμπειρία σε θέματα δημόσιας υγιεινής με έμφαση στο περιβάλλον και την ποιότητα ζωής.

(δ)  Πτυχίο Χημικού Μηχανικού με διδακτορικό δίπλωμα στην Περιβαλλοντική Χημεία  ή ισότιμος τίτλος Πανεπιστημίου του εξωτερικού αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

Εμπειρία σε θέματα περιβαλλοντικής χημείας, φαρμακογνωσίας και υγιεινής με έμφαση στην ποιότητα ζωής.

(ε)        Πτυχίο ή δίπλωμα σχολής μαγειρικής (σεφ) με εξειδίκευση/εμπειρία στις παραδοσιακές συνταγές.

2. Για τις παραπάνω ειδικότητες θα συνεκτιμηθεί η δημοσίευση σχετικών εργασιών ή η παρουσίαση σε Διεθνή Συνέδρια όπου θα αποδεικνύονται οι παραπάνω ικανότητες.

3. Πιστοποίηση της Εκπαιδευτικής Επάρκειας ως Εκπαιδευτής Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (πρώην ΕΚΕΠΙΣ)

4. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

5. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

Αντικείμενα του έργου: Διαλέξεις σεμιναριακού τύπου που θα απευθύνονται κυρίως σε εστιάτορες, σε τοπικούς παραγωγούς, σε επαγγελματίες- επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στο τομέα της διατροφής, σε επαγγελματίες- επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση τοπικών προϊόντων διατροφής και σε εμπόρους.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε δύο επαναλαμβανόμενους κύκλους στα νησιά Κεφαλονιά (60 ώρες), Ζάκυνθο (60 ώρες) και Λευκάδα (60 ώρες). Κάθε κύκλος σε κάθε νησί θα περιλαμβάνει εισηγήσεις 30 ωρών που θα κατανέμονται στη διάρκεια μίας εβδομάδας κατά προτίμηση απογευματινές ώρες (οι ακριβείς ημερομηνίες θα καθορισθούν κατόπιν συνεννόησης με τους επιλεγέντες εισηγητές).

Διάρκεια σύμβασης: Το μέγιστο έως 30/04/2014, με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση παράτασης του έργου. Κάθε υποψήφιος εισηγητής-εξωτερικός συνεργάτης έχει το δικαίωμα να επιλέξει ένα ή περισσότερα από τα παραπάνω νησιά.

Ποσό σύμβασης: Ανάλογα με το σύνολο των ωρών (Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος 19€/ώρα, Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κάτοχοι διδακτορικού τίτλου 22€/ώρα,  Μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων/Μέλη ΕΠ ΤΕΙ 27€/ώρα, συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων και φόρων).

Δ. «Εξωτερικοί Συνεργάτες» για την Πρόταση Δ.32 με τίτλο ‘Διεύρυνση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την Αειφορία στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση’ - ενδεικτικός αριθμός συμβάσεων: 6 συμβάσεις.

  1. Πτυχίο Περιβαλλοντολόγου, Γεωπόνου, Χημικού Μηχανικού ή άλλων συναφών ειδικοτήτων ή ισότιμο πτυχίο Πανεπιστημίου του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
  2. Διδακτορικό δίπλωμα σε θέματα Περιβάλλοντος ή ισότιμος τίτλος Πανεπιστημίου του εξωτερικού αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ, με έμφαση σε έναν τουλάχιστον από τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:
  • Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
  • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
  • Οικοσυστήματα
  • Περιβαλλοντική Χημεία/Γεωργικά Φάρμακα και επιπτώσεις τους

3. Επαγγελματική εμπειρία σε θέματα περιβάλλοντος, φαρμακολογίας και υγιεινής με έμφαση στην ποιότητα ζωής. Θα συνεκτιμηθεί η δημοσίευση σχετικών εργασιών ή η παρουσίαση σε Διεθνή Συνέδρια όπου θα αποδεικνύονται οι παραπάνω ικανότητες.

4. Πιστοποίηση της Εκπαιδευτικής Επάρκειας ως Εκπαιδευτής Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (πρώην ΕΚΕΠΙΣ)

5. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Proficiency).

6. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές κατά τη διάρκεια της σύμβασης.


Αντικείμενα του έργου: Διαλέξεις σεμιναριακού τύπου που θα απευθύνονται σε δασκάλους και καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και σε μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στα νησιά Κεφαλονιά (30 ώρες), Ζάκυνθο (30 ώρες), Λευκάδα (30 ώρες), Ιθάκη (15 ώρες) και Μεγανήσι (15 ώρες), κατά προτίμηση τις ημέρες Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή (οι ακριβείς ημερομηνίες θα καθορισθούν κατόπιν συνεννόησης με τους επιλεγέντες εισηγητές).

Διάρκεια σύμβασης: Το μέγιστο έως 30/04/2014, με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση παράτασης του έργου. Κάθε υποψήφιος εισηγητής-εξωτερικός συνεργάτης έχει το δικαίωμα να επιλέξει ένα ή περισσότερα από τα παραπάνω νησιά.

Ποσό σύμβασης: Ανάλογα με το σύνολο των ωρών (Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κάτοχοι διδακτορικού τίτλου 22€/ώρα,  Μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων/Μέλη ΕΠ ΤΕΙ 27€/ώρα, συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων και φόρων).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά μια αίτηση-πρόταση για κάθε προκηρυσσόμενη κατηγορία (Α, Β, Γ και Δ), καθώς και τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (ώρες γραφείου: καθημερινά 9:00-14:00) σε φάκελο με την ένδειξη «Πρόταση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης (αρ. πρωτ.: 2848/16-10-2013) για την Πράξη με τίτλο «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΩΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» από 17/10/2013 έως και 31/10/2013 (ημερομηνία ταχυδρομείου) στη διεύθυνση:

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων / Διοικούσα Επιτροπή

Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών

Λεωφ. Συγγρού 56

117 42 Αθήνα

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

• Έντυπο πρότασης.

• Βιογραφικό σημείωμα.

• Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών.

• Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας.

Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να σελιδοποιηθούν και να αριθμηθούν. Στα στοιχεία του βιογραφικού που αναφέρονται στα εν λόγω δικαιολογητικά θα αναγράφεται ειδική αρίθμηση και η σελίδα του δικαιολογητικού που αναφέρεται ο υποψήφιος.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει την Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων www.teiion.gr .

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών

του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

 

 

espa_new