Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ’αριθμ.:887/04.08.2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Προτάσεων Σχεδιαγραμμάτων Διδασκαλίας από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017-2018 στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» και κωδικό MIS: 5008940 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.

28.09.2017

Σε συνέχεια της υπ' αριθμ. 887/04.08.2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Προτάσεων Σχεδιαγραμμάτων Διδασκαλίας από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017-2018 στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» και κωδικό MIS: 5008940 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, ανακοινώνεται η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που κατέθεσαν πρόταση. 

Αξιολογικός Πίνακας Kατάταξης Μαθημάτων

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων – Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Εισαγωγική Κατεύθυνση: Διοίκηση Επιχειρήσεων – Κατεύθυνση Προχωρημένου Eξαμήνου: Διοίκηση Επιχειρήσεων 

Μάθημα

Υποψήφιος/α

Σύνολο Μοριοδότησης

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία Ζ.7070

Δημήτριος Παχής 

53,2 

Βιωσιμότητα και Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί Ζ.7060

Νικόλαος Βαφειάδης 

62,2 

Γεώργιος Πέππας  

42,2 

Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης Ζ.7080

Κωνσταντίνος Ανδριακόπουλος 

44,4 

Προχωρημένη Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων ΣΤ.6060

Γεώργιος Πέππας 

45,2 

Χρονοσειρές και Προβλέψεις ΣΤ.6070

Δημήτριος Παχής 

68,2 

Εισαγωγική Κατεύθυνση: Διοίκηση Επιχειρήσεων – Κατεύθυνση Προχωρημένου Eξαμήνου: Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 

Τεχνολογία Λογισμικού Ε.5061

Αποστολία Παγγέ 

64,6 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία Ζ.7071

Δημήτριος Καφετζόπουλος  

71,8 

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός και Διαχείριση Έργων ΣΤ.6061

Δημήτριος Καφετζόπουλος 

70,8 

Νικόλαος Βαφειάδης 

65,2 

Ελένη Καρφάκη 

57,8 

Εισαγωγική Κατεύθυνση: Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 

Μάθημα

Υποψήφιος/α

Σύνολο Μοριοδότησης

Θαλάσσιος Τουρισμός Ε.506

Γεώργιος Ζωγράφος 

39,8 

Δημήτριος Λάζαρης 

Αποκλείεται της αξιολόγησης: Μη συναφής Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών

Διαχείριση Κρίσεων στην Ξενοδοχειακή και Τουριστική Βιομηχανία ΣΤ.607

Γεώργιος Ζωγράφος 

45,8 

Προχωρημένη Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων ΣΤ.606

Οικονόμου Εμμανουήλ Μάριος Λάζαρος 

58 

Κωνσταντίνος Ανδριακόπουλος 

39,4 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία Ζ.707

Ελένη Καρφάκη 

61,8 

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ TEI Iονίων Νήσων  σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.

Συνημμένα Αρχεία:

Πρακτικό Αξιολόγησης