Πρακτικό Αξιολόγησης «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ


Σήμερα 17/11/2010 συνεδρίασε η επιτροπή που απαρτίζεται από τους:
1. Μαλισιόβας Νικόλαος (Πρόεδρος Επιτροπής)
2. Κονιδάρης Αγησίλαος (Μέλος Επιτροπής)
3. Κατερέλος Διονύσιος (Μέλος Επιτροπής)

και ορίστηκε με την υπ’αρίθμ.: 21-17/9/2010 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, προκειμένου να αξιολογήσει αιτήσεις υποψηφίων για την κάλυψη θέσεων διοικητικής υποστήριξης της πράξης τους ΕΠΕΔΒΜ «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων».

Η Επιτροπή συνέταξε πίνακα (συνημμένος) με τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και αφού έλαβε υπόψη τα προσόντα των υποψηφίων τους κατατάσσει και προτείνει την πρόσληψη των ακολούθων:

ΘΕΣΗ (1): Γκίζας Νικόλαος

ΘΕΣΗ (2): Φραγγής Γεώργιος

ΘΕΣΗ (3): Νάνη Σοφία

ΘΕΣΗ (4): Μωραΐτη Αγγελική

ΘΕΣΗ (5): Αλεξανδράτου Αλεξάνδρα

ΘΕΣΗ (6): Γαβριελάτου Ιωάννα

Η Επιτροπή


Μαλισιόβας Νικόλαος

Κονιδάρης Αγησίλαος

Κατερέλος Διονύσιος