ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ
ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΉ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012
αρχείο προκήρυξης σε .pdf

Αίτηση

 

Το Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, με βάση τη με αριθ. 03/01-02-2012
απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του, προκηρύσσει συμπληρωματικά την πρόσληψη
εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
για κάλυψη διδακτικών, ερευνητικών ή άλλων επιστημονικών αναγκών των
Τμημάτων α) Προστασίας και Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς β) Τεχνολογίας
Περιβάλλοντος και Οικολογίας γ) Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην
Οικονομία δ) Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, για το εαρινό
εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτος 2011-2012. Η σύμβαση μπορεί να διαρκεί μέχρι ένα
ακαδημαϊκό έτος και μπορεί να ανανεώνεται μέχρι δύο ακαδημαϊκά έτη.Το Εκπαιδευτικό αυτό προσωπικό θα προσληφθεί σε
θέσεις Επιστημονικού Συνεργάτη και Εργαστηριακού Συνεργάτη (ανάλογα με τις
εκπαιδευτικές ανάγκες, όπως αυτές ορίζονται στην αναλυτική προκήρυξη), για τις οποίες ως ελάχιστα προσόντα ορίζονται
τα ίδια με αυτά των βαθμίδων Επίκουρου Καθηγητή, Καθηγητή Εφαρμογών αντίστοιχα,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν διαθέτουν τα
προσόντα της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται η ανάθεση με ωριαία
αντιμισθία, διδακτικού έργου σε υποψήφιους που κατέχουν τουλάχιστον τον
αντίστοιχο βασικό τίτλο σπουδών και διδακτορικό δίπλωμα προκειμένου περί
Επιστημονικών Συνεργατών.Οι αιτήσεις, μαζί με όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά
των υποψηφίων πρέπει να κατατεθούν, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι
(20) ημερών, αρχόμενη από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης στον
ημερήσιο Τύπο, στην Γραμματεία των Τμημάτων, του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, δηλαδή,
όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από 14 -02-2012 μέχρι και 05-03-2012.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται από
την ημέρα έναρξης υποβολής αιτήσεων
στην Γραμματεία των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, από την οποία θα
παραλαμβάνουν:Α)
Το
έντυπο της αίτησης υποψηφιότητας, Β) Την αναλυτική προκήρυξη, στην οποία
αναφέρονται διευκρινιστικά στοιχεία για τα προσόντα των υποψηφίων, την
αποζημίωση τους και γενικά κάθε στοιχείο που αφορά την πρόσληψή τους καθώς και
τα αναγκαία δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν και τα οποία δεν
αναφέρονται στην παρούσα περίληψη προκήρυξης
.ΤΜΗΜΑΤΑ:ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (Παράρτημα Ζακύνθου)Περιοχή Παναγούλας, Ζάκυνθος


26950- 27228ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (Παράρτημα Ζακύνθου)Πλατεία Κάλβου 2, Ζάκυνθος


2695024941-4
ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Παράρτημα Λευκάδος)Φιλοσόφων και Τζεβελέκη Λευκάδα,
26450- 26160ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Παράρτημα Λευκάδος)Φιλοσόφων και Τζεβελέκη Λευκάδα,
26450- 26160


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η αναλυτική προκήρυξη καθώς και αντίγραφο της
αίτησης υποψηφιότητας θα ευρίσκονται από την ημέρα έναρξης υποβολής αιτήσεων
και στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (www.teiion.gr).Γίνεται γνωστό ότι, επειδή με το υφιστάμενο
νομοθετικό καθεστώς οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες, η πληρωμή θα γίνεται μετά
την ολοκλήρωση των από το νόμο προβλεπομένων διαδικασιών. Αθήνα   02-02-2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
Δ.Ε ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                                                             KΑΘΗΓΗΤΗΣ

                                                                   ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ