ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Αίτηση


ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου ως «Εξωτερικοί Συνεργάτες», στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Διακρατικής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013 “STRATEGIC PLANS FOR RESTORATION, PROTECTION & ECO TOURISM PROMOTION IN NATURA 2000 SITES WHICH DEVASTATED BY NATURAL DISASTERS” ακρωνύμιο “NAT PRO”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους».

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων Νήσων/ Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών, για την εκτέλεση του έργου «NAT PRO», η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διακρατικής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013, προτίθεται να συνάψει  σύμβαση ανάθεσης έργου (ορισμένης χρονικής διάρκειας έως 24 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης έως την ολοκλήρωση του έργου), εξειδικευμένο προσωπικό με συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τα οποία περιγράφονται, ως εξής:

1. Συνεργάτης Διαχειριστικής Υποστήριξης Ομάδας Έργου (Αθήνα)

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου ή ισότιμο ή ισότιμο πτυχίου του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.  
 • Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, κατά προτίμηση διοικητικής ή οικονομικής κατεύθυνσης.
 • Γνώσεις ή/και εμπειρία σε θέματα συμβουλευτικής, γραμματειακής υποστήριξης, οικονομικής διαχείρισης ευρωπαϊκών προγραμμάτων και μελετών.
 • Πιστοποιημένη καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. (Τουλάχιστον επιπέδου Β2)
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

Θα συνεκτιμηθούν:

 • Διαθεσιμότητα για μετακινήσεις σε εγκαταστάσεις εκτός Αθηνών.

Αντικείμενα του έργου θα είναι:

 1. Συμμετοχή στις συναντήσεις  εργασίας στο πλαίσιο του έργου (δράση 1.2),
 2. Συντονισμός και συμμετοχή στην υλοποίηση των τριμηνιαίων εκθέσεων προόδου (δράση 1.3),
 3. Συμμετοχή στην ανάρτηση του ενημερωτικού υλικού στη διαδικτυακή σελίδα του έργου (δράση 2.1),
 4. Συμμετοχή στην υλοποίηση παραγωγής ενημερωτικού υλικού και σε δύο συνεντεύξεις τύπου (δράση 2.2 & 2.4),
 5. Συμμετοχή στην υλοποίηση της δικτύωσης με στόχο την περιβαλλοντική προστασία ανάμεσα στους συμβαλλόμενους εταίρους (δράση 4.3),
 6. Υποστηρικτική συμμετοχή στις δράσεις «Sustainable tourist management plan & promotion», «Application study for paths & informative boards» και «Joint exhibition " Natural & Cultural heritage" » (δράσεις 6.1, 6.2 και 6.3).

2. Συνεργάτης Διαχειριστικής Υποστήριξης Ομάδας Έργου (Ζάκυνθος)  

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου ή ισότιμο ή ισότιμο πτυχίου του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.  
 • Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, κατά προτίμηση διοικητικής ή οικονομικής κατεύθυνσης.
 • Γνώσεις ή/και εμπειρία σε θέματα συμβουλευτικής, γραμματειακής υποστήριξης, οικονομικής διαχείρισης ευρωπαϊκών προγραμμάτων και μελετών.
 • Πιστοποιημένη καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. (Τουλάχιστον επιπέδου Β2)
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

Αντικείμενα του έργου θα είναι:

 1. Συμμετοχή στις συναντήσεις  εργασίας στο πλαίσιο του έργου και υποστήριξη της συνάντησης εργασίας στη Ζάκυνθο (δράση 1.2)
 2. Συμμετοχή στην υλοποίηση των τριμηνιαίων εκθέσεων προόδου (δράση 1.3)
 3. Συμμετοχή στην ανάρτηση του ενημερωτικού υλικού στη διαδικτυακή σελίδα του έργου (δράση 2.1)
 4. Συμμετοχή στην υλοποίηση παραγωγής ενημερωτικού υλικού, δελτίων τύπου καθώς και σε δύο συνεντεύξεις τύπου (δράση 2.2, 2.3 & 2.4)
 5. Συμμετοχή στην υλοποίηση της δικτύωσης με στόχο την περιβαλλοντική προστασία ανάμεσα στους συμβαλλόμενους εταίρους (δράση 4.3)
 6. Υποστηρικτική συμμετοχή στις δράσεις «Sustainable tourist management plan & promotion», «Application study for paths & informative boards» και «Joint exhibition " Natural & Cultural heritage" » (δράσεις 6.1, 6.2 και 6.3).

Οι αιτήσεις με τα συνοδευτικά στοιχεία θα πρέπει να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή να αποσταλούν ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση, ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ, σε φάκελο με την ένδειξη «ΑΙΤΗΣΗ - Υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου για το πρόγραμμα ΝΑΤ PRO».

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων/ Διοικούσα Επιτροπή

Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών

Λεωφ. Συγγρού 56

11742 Αθήνα

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα διαρκέσει 15 ημέρες, αρχής γενομένης από την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2011.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών

Αν. Καθηγητής Ιωάννης Δραγώνας