ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ με τίτλο

«Υπηρεσίες για τη δημιουργία διεθνούς ηλεκτρονικού επιστημονικού περιοδικού» 

 στα πλαίσια της πράξης: «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας»

 

το αρχείο της διακήρυξης σε μορφή doc doc-icon

το αρχείο της διακήρυξης σε μορφή pdf pdf.thumbnail

 

Ο Διαγωνισμός πραγματοποιείται και υλοποιείται από την Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, κατ’ εφαρμογή των ακόλουθων διατάξεων:

 1. Τις διατάξεις του Ν.1404/83 – «Δομή και Λειτουργία των ΤΕΙ», όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.
 2. Τις διατάξεις του Ν. 496/74 περί λογιστικού των ΝΠΔΔ, όπως ισχύει σήμερα, και του Ν. 1797/88.
 3. Τις διατάξεις του Ν.2362/95 [ΦΕΚ 247/Α/95] άρθρο 84 « Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις.
 4. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων» [ΦΕΚ 19/1.2/95 τ. Α΄], όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρα 1 παρ.3 περιπτ. ΙΙ στ΄ και 2 παρ. 12.
 5. Το Π.Δ. 118/2007 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου [Κ.Π.Δ.].
 6. Το Π.Δ. 60/07 [ΦΕΚ 64/Α/07] Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις Διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.
 7. Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 [ΦΕΚ Α’173/ 30-09-2010] «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989»
 8. Την Κ.Υ.Α 679/ΦΕΚ Β’ 826/10.09.1996 όπως κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α΄ 156/04.09.2009) «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ Α’ 71/2010).
 9. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών αρ. 35130/739/ΦΕΚ 1291/τ.Β’/11-8-2010 «αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.

10. Η με αριθμ. 33617/Ε5/23-03-2010 ισχύουσα ΥΑ «Ανασυγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» (ΦΕΚ τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 105/2010), όπως τροποποιήθηκε με την  αριθμ. 104350/Ε5 (ΦΕΚ 312/13-09-11  τ.ΥEΘ)   απόφαση της ίδιας Υπουργού.

11. Κάθε άλλη διάταξη της ευρωπαϊκής ή εθνικής νομοθεσίας, κατά το μέρος που αφορά τον παρόντα Διαγωνισμό.

12. Την με αριθ. πρωτ. 12032/ 08-07-2011 Απόφαση Ένταξης Πράξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με τίτλο «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αρ. 17794/ 24-10-2011, 13191/20-08-2012 και 21064/14-12-2012 Αποφάσεις, και με Κωδικό ΟΠΣ : 352400.

13. Η πίστωση στο Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), με Κωδικό ΣΑ: Ε2458 και Κωδικό Πράξης ΣΑ: 2011ΣΕ24580061, όπως ορίζονται στην υπ’ αριθ. 12032/8-7-2011 απόφαση ένταξης της ως άνω πράξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

14. Την µε αριθ. 01/ 09-01-2013 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση, με τίτλο «Υπηρεσίες για τη δημιουργία διεθνούς ηλεκτρονικού επιστημονικού περιοδικού», προϋπολογισμού δαπάνης έντεκα χιλιάδων ευρώ (11.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.


ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο Διαγωνισμό με Δημοσίευση με σφραγισμένες προσφορές με τίτλο «Υπηρεσίες για τη δημιουργία διεθνούς ηλεκτρονικού επιστημονικού περιοδικού», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 11.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η προμήθεια πραγματοποιείται στα πλαίσια της πράξης με τίτλο «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας», που υλοποιείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του ΕΣΠΑ (2007-2013), Άξονας Προτεραιότητας 1: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης».

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η παραγωγή δικτυακού τόπου για την υποστήριξη και φιλοξενία τευχών ηλεκτρονικού περιοδικού ενημέρωσης για την διάχυση των ενεργειών της Πράξης με τίτλο: «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης & Καινοτομίας». Η εν λόγω παραγωγή αφορά το χρονικό διάστημα έως 30/04/2014. Πιο συγκεκριμένα, θα εκδοθούν έξι (6) τεύχη εκ των οποίων τα τέσσερα (4) τεύχη θα πραγματοποιηθούν εντός του έτους 2013 και τα υπόλοιπα δύο (2) εντός του έτους 2014. Το πρώτο (1ο) τεύχος θα είναι μια ειδική έκδοση ανασκόπησης των μέχρι τώρα δράσεων του προγράμματος καλύπτοντας την χρονική περίοδο 2011-2012, ενώ τα υπόλοιπα πέντε (5) τεύχη θα αφορούν τριμηνιαίες εκδόσεις καλύπτοντας την χρονική περίοδο Ιανουάριος 2013 – Μάρτιο 2014.

Συνοπτικά, οι κατ’ ελάχιστον υποχρεώσεις του αναδόχου είναι οι κάτωθι:

 • Η κατασκευή δικτυακού τόπου που θα φιλοξενήσει το διαδικτυακό περιοδικό με τον τίτλο «Οδυσσέας» και η παραμετροποίηση του συστήματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εκδότη.
 • Η ενσωμάτωση των 6 τευχών του περιοδικού στον εν λόγω δικτυακό τόπο.
 • Η ηλεκτρονική σελιδοποίηση του περιοδικού «Οδυσσέας» για 6 τεύχη καθώς και πλήρη εικαστική επιμέλεια κάθε τεύχους (εξώφυλλα και οπισθόφυλλα συμπεριλαμβανομένων).
 • Η εκπαίδευση των εμπλεκομένων συνεργατών της Πράξης στο λογισμικό διαχείρισης.
 • Η παροχή των κειμένων των δημοσιεύσεων σε πολλαπλά μορφότυπα, ανάλογα με τις ανάγκες της έκδοσης.
 • Η ρύθμιση όλων των διαδικαστικών λεπτομερειών.
 • Η πλήρης τεχνική υποστήριξη για τον δικτυακό τόπο και τα 6 τεύχη.

Οι συμμετέχοντες θα υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο του έργου. Τυχόν υποβολή προσφοράς για τμήμα ή τμήματα του έργου θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Οι αναλυτικές προδιαγραφές αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας προκήρυξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των έντεκα χιλιάδων ευρώ (11.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Το τεύχος της προκήρυξης θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (http://www.teiion.gr) στις 17/01/2013.  

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 01 Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ. στα γραφεία της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Λεωφ. Συγγρού 56, Αθήνα, Τ.Κ. 11742, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης  Προσφορών.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Το τεύχος της προκήρυξης διανέμεται από τη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Λεωφ. Συγγρού 56, κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες (τηλ. 210 9211120 (εσωτ.: 278 & 296) , fax: 210-9250290 και email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ) ή παρέχεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.teiion.gr. Γενικές πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της προκήρυξης δίνονται από τον κ. Νάτσιο Ηλία, τηλ. 210 9211120 (εσωτ.:274)]. Διευκρινήσεις επί των όρων της διακήρυξης θα δίνονται, μόνο μετά από έγγραφη αίτηση του εν δυνάμει υποψηφίου έως και την 25/01/2013.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Φυσικά Πρόσωπα ή Νομικά Πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο στο Πρωτόκολλο της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Λεωφ. Συγγρού 56, Τ.Κ. 11742, Αθήνα μέχρι την Παρασκευή 01 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 12:00 π.μ. ή να αποσταλούν με οποιονδήποτε άλλον τρόπο που να καθίσταται βέβαιη η ημερομηνία αποστολής (ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή courier, κ.λ.π) στην ανωτέρω διεύθυνση με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση, ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία έως και την Παρασκευή 01 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 12:00 π.μ..

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια την Παρασκευή 01 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 12:00 π.μ. από την αρμόδια Επιτροπή στα γραφεία της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Λεωφ. Συγγρού 56, Τ.Κ. 11742, Αθήνα.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά σε δύο (2) αντίγραφα. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή.

Στο φάκελο της προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία του αποστολέα καθώς και τα ακόλουθα στοιχεία:

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ»

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Λεωφ. Συγγρού 56, Τ.Κ. 11742, Αθήνα

Ημερομηνία Διενέργειας διαγωνισμού 01/02/2013 

Μέσα στον σφραγισμένο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

Ι. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, με την οποία θα δηλώνεται από τον υποψήφιο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του ότι:

Α. Αποδέχεται πλήρως τους όρους της παρούσας προκήρυξης

Β. Σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού δεσμεύεται να προσκομίσει ενός δέκα (10) ημερών:

α) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου

β) φορολογική ενημερότητα του υποψηφίου

γ) ασφαλιστική ενημερότητα του υποψηφίου

ΙΙ. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ο οποίος θα συνταχθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές στο Παράρτημα Ι. 

Στον φάκελο Τεχνικής Προσφοράς είναι απαραίτητη η κατάθεση δείγματος σχετικής δημιουργικής εργασίας (σε μορφή οπτικού δίσκου) όσον αφορά τις εργασίες για το δικτυακό τόπο αλλά και για το περιοδικό.

ΙΙΙ. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Κάθε Οικονομική προσφορά θα συνταχθεί σύμφωνα με τον Πίνακα 1 του Παραρτήματος ΙΙ.

Προϊόντα ή υπηρεσίες για τα οποία δεν αναφέρεται κόστος, θεωρείται ότι παρέχονται χωρίς χρέωση.

Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.

 

ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η τιμή της προσφοράς θα δοθεί υποχρεωτικά σε Ευρώ ( € ). Στις τιμές θα περιλαμβάνονται ο ΦΠΑ και κάθε άλλη επιβάρυνση, έως και την παράδοση στους χώρους του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Η κατακύρωση θα γίνει τελικά στον υποψήφιο που θα υποβάλει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, εκ των συμμετεχόντων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της προκήρυξης.

Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει από την Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει μερικώς ή ολικώς ή να απορρίψει το αποτέλεσμα ή να ματαιώσει το Διαγωνισμό ή την εν γένει προμήθεια ή να επαναλάβει το Διαγωνισμό. Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης σε καμία περίπτωση.

Ο προσωρινός Ανάδοχος, ο οποίος προσκόμισε τα ανωτέρω δικαιολογητικά και αναδείχθηκε Ανάδοχος του διαγωνισμού, είναι υποχρεωμένος, το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, πρέπει να καλύπτει ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας της προμήθειας. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση με τον Ειδικό Λογαριασμό του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων που θα βασίζεται στους όρους της παρούσας προκήρυξης. Σε περίπτωση αδυναμίας του επιλεγέντος να συνάψει σύμβαση τότε καλείται ο επόμενος.

Η σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τροποποίηση της σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο εγγράφως και υπό τον όρο ότι δεν τροποποιείται το φυσικό αντικείμενο της πράξης.

Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) μεταξύ του υποψηφίου αναδόχου και της αναθέτουσας αρχής θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα.

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εκατόν είκοσι ημέρες (120) τουλάχιστον, από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την παρούσα προκήρυξη.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ως τόπος εκτέλεσης των υπηρεσιών ορίζονται οι χώροι που θα συμφωνηθούν μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου. Η εκτέλεση των υπηρεσιών και το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα του έργου αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας προκήρυξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

Αν παρέλθει η συμφωνημένη ημερομηνία εκτέλεσης των υπηρεσιών για λόγους που οφείλονται σε προμηθευτή, τότε εκείνος υποχρεούται να καταβάλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης ποσοστό 3% επί του συμβατικού τιμήματος του οποίου καθυστερεί η παράδοση και μέχρι 10% επί του συμβατικού τιμήματος αυτού.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Την παραλαβή θα πραγματοποιήσει επιτροπή που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό.

ΠΛΗΡΩΜΗ

Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς και εγκατάστασης, η ασφάλεια κ.λ.π. έξοδα μέχρι τον τόπο και χώρο τοποθέτησης που θα υποδειχθεί από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.

Σε κάθε τιμολόγιο πρέπει να φαίνεται με σαφήνεια η τιμή χρέωσης.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει με την έκδοση των νόμιμων κατά περίπτωση παραστατικών ως εξής:

 • Στην περίπτωση της εφάπαξ προμήθειας όλων των υπηρεσιών με την έκδοση  Τ.Π.Υ. και εξόφληση αυτού με την παράδοση και την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών. Εναλλακτικά,
 • Στην περίπτωση της τμηματικής προμήθειας των υπηρεσιών με την έκδοση  Τ.Π.Υ. ύψους αντίστοιχου με την εκάστοτε εντολή/ παραγγελία της Αναθέτουσας Αρχής και σύμφωνα με τις τιμές μονάδος της προσφοράς του Αναδόχου, και εξόφληση αυτού με την παράδοση και την οριστική παραλαβή των υλικών της εκάστοτε παραγγελίας.

Στον ανάδοχο γίνεται παρακράτηση φόρου προμηθευτών. Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις, βαρύνουν τον ανάδοχο.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι λαμβάνοντες μέρος στο διαγωνισμό θεωρείται ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσης και τους αποδέχθηκαν ανεπιφύλακτα.

Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του αναθέτοντα.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτους τους προμηθευτές χωρίς να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση αν αυτοί δεν εκπληρώνουν εγκαίρως και εντός των συμβατικών προθεσμιών ή εκπληρώνουν πλημμελώς τις συμβατικές τους υποχρεώσεις ή παραβιάζουν ουσιώδη όρο της παρούσας προκήρυξης.

Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που απορρέει από την παρούσα ή από την σύμβαση που θα συνταχθεί σε εκτέλεση αυτής, είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Τεχνικές Προδιαγραφές Υπηρεσιών για τη Δημιουργία Διεθνούς Ηλεκτρονικού Επιστημονικού Περιοδικού

Αναλυτική περιγραφή προδιαγραφών

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η παραγωγή δικτυακού τόπου για την υποστήριξη και φιλοξενία τευχών ηλεκτρονικού περιοδικου ενημέρωσης για την διάχυση των ενεργειών της Πράξης με τίτλο: «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης & Καινοτομίας». Η εν λόγω παραγωγή αφορά το χρονικό διάστημα έως 30/04/2014. Πιο συγκεκριμένα, θα εκδοθούν έξι (6) τεύχη, εκ των οποίων τα τέσσερα (4) τεύχη θα πραγματοποιηθούν εντός του έτους 2013 και τα υπόλοιπα δύο (2) εντός του έτους 2014, σε ημερομηνίες που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, η οποία για συντομία, στη συνέχεια θα αναφέρεται ως ο εκδότης. Το πρώτο (1ο) τεύχος θα είναι μια ειδική έκδοση ανασκόπησης των μέχρι τώρα δράσεων του προγράμματος καλύπτοντας την χρονική περίοδο 2011-2012, ενώ τα υπόλοιπα πέντε (5) τεύχη θα αφορούν τριμηνιαίες εκδόσεις καλύπτοντας την χρονική περίοδο Ιανουάριος 2013 – Μάρτιο 2014.

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει στον φάκελο Τεχνικής Προσφοράς δείγμα σχετικής δημιουργικής εργασίας (σε μορφή οπτικού δίσκου), όσον αφορά τις εργασίες για το δικτυακό τόπο αλλά και για το περιοδικό, καθώς και να περιγράψει τις υπηρεσίες που θα προσφέρει, λαμβάνοντας υπόψη τις κάτωθι Τεχνικές Προδιαγραφές για το δικτυακό τόπο και ανά τεύχος περιοδικού:

Α) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ

 1. Κατασκευή δικτυακού τόπου που θα φιλοξενήσει το διεθνές διαδικτυακό επιστημονικό περιοδικό του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων με τον τίτλο «Οδυσσέας» μέσω της  εγκατάστασης του λογισμικού διαχείρισης περιοδικών εκδόσεων “Open Journal Systems” και παραμετροποίηση του συστήματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εκδότη. Η ιστοσελίδα θα φιλοξενείται σε διακομιστές του ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ.
 2. Διασφάλιση domain name (.gr) με βάση τις οδηγίες του εκδότη και με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου στο όνομα του ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ για δύο (2) έτη (2013 & 2014).
 3. Σύνδεση του ανωτέρω δικτυακού τόπου με το δικτυακό τόπο www.teiion.gr, με βάση τις οδηγίες του εκδότη.
 4. Εικαστική επιμέλεια δικτυακού τόπου του περιοδικού σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εκδότη
 5. Δημιουργία λογότυπου για το δικτυακό τόπο.
 6. Ενσωμάτωση των λογοτύπων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) στο διαδικτυακό τόπο του περιοδικού καθώς και των υπόλοιπων λογότυπων που θα επιλέξει ο εκδότης.
 7. Ανάρτηση των κανονιστικών κειμένων του περιοδικού που θα λάβει από τον εκδότη στο δικτυακό τόπο του περιοδικού.
 8. Ενσωμάτωση στη λειτουργία του διαχειριστικού συστήματος του περιοδικού εφαρμογής ανοικτού λογισμικού που επιτρέπει την ανάγνωση σε φυλλομετρητή στο διαδίκτυο (e-book). (Βλ. και σημείο 4 στην επόμενη ενότητα).
 9. Σύνδεση του περιοδικού με τους διαλειτουργικούς συσσωρευτές περιεχομένου (citation database) μεταξύ των οποίων googlescholar, Web of Science, SCOPUS, DOAJ, Journaltocs, europeana, openarchives κλπ (σύμφωνα με τις προτάσεις του αναδόχου και τις επιθυμίες του εκδότη) με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου.

Β) ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 1. Δημιουργία λογότυπου για το περιοδικό (ανάλογου με του δικτυακού τόπου)
 2. Δημιουργία «διαφημιστικού» ηλεκτρονικού banner για το περιοδικό.
 3. Ενσωμάτωση των λογοτύπων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) στο εξώφυλλο του περιοδικού καθώς και των υπόλοιπων λογότυπων που θα επιλέξει ο εκδότης.
 4. Παροχή κειμένων δημοσιεύσεων σε πολλαπλά μορφότυπα, ανάλογα με τις ανάγκες της έκδοσης, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, σε pdf, epub, html, e-book (φυλλομέτρηση) και ενσωμάτωση των πλήρη metadata όπου χρειάζεται (π.χ. Crossref)
 5. Ηλεκτρονική σελιδοποίηση του περιοδικού «Οδυσσέας» για έξι (6) τεύχη καθώς και πλήρη εικαστική επιμέλεια κάθε τεύχους (εξώφυλλα και οπισθόφυλλα συμπεριλαμβανομένων).
 6. Έκδοση ISSN ή/και ISBN για κάθε περιοδικό και ξεχωριστά DOI για κάθε άρθρο (όπου αυτό χρειάζεται σύμφωνα με την κρίση του εκδότη) με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου.
 7. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για το περιοδικό που να συνάδουν με τα διεθνή στάνταρτ των peer-reviewed περιοδικών.
 8. Πλήρη τεχνική υποστήριξη για το περιοδικό μέχρι την ολοκλήρωση των έξι (6) τευχών.

Γ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εκπαίδευση πέντε (5) ατόμων στη χρήση της εφαρμογής OJS για όλους τους ρόλους που υποστηρίζει το σύστημα (τουλάχιστον τρεις (3) εκπαιδεύσεις κατά το πρώτο έτος και δύο (2) για το επόμενο διάστημα). Η εκπαίδευση θα γίνει σε χώρο που θα ορίσει ο εκδότης, σε χρόνο που θα συμφωνηθεί ανάμεσα στον εκδότη και τον ανάδοχο, με υπολογιστές που θα φέρουν την αντίστοιχη εφαρμογή με ευθύνη του αναδόχου, ταυτόχρονα και για τα πέντε (5) άτομα. Η διάρκειά της θα είναι 8 ώρες και μπορεί να γίνει είτε σε μία ημέρα (με μεσημεριανό διάλλειμα) είτε σε δύο πρωινά 4 ωρών, ανάλογα με την επιθυμία του εκδότη.

Δ) ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η τμηματοποίηση του έργου σε χρονικές Φάσεις που περιλαμβάνουν την προαναφερθείσα παραγωγή.

Α/Α Φάσης

Τίτλος Φάσης

Μήνας Έναρξης

Διάρκεια

1

Εγκατάσταση και παραμετροποίηση δικτυακού τόπου

Έναρξη έργου

4 εβδομάδες

2

Έκδοση του 1ου Τεύχους του περιοδικού :

Ειδική έκδοση ανασκόπησης δράσεων προγράμματος 2011-2012

Έναρξη έργου

6 εβδομάδες

3

Εκπαίδευση ατόμων στη χρήση της εφαρμογής (1)

Ένας μήνας μετά την έναρξη του έργου

8 ώρες

4

Έκδοση των τευχών 2-6 του περιοδικού : Τριμηνιαίες εκδόσεις περιοδικού για το διάστημα Ιανουάριος 2013 – Μάρτιο 2014

Δύο μήνες μετά την έναρξη του έργου***

Μέχρι το τέλος του έργου

5

Εκπαίδευση ατόμων στη χρήση της εφαρμογής (2-5)

Τρεις μήνες μετά την έναρξη του έργου

Μέχρι το τέλος του έργου

6

Σύνδεση του δικτυακού τόπου με τους διαλειτουργικούς συσσωρευτές περιεχομένου (citation database).

Έξι μήνες μετά την έναρξη του έργου

Μέχρι το τέλος του έργου

*** Η έκδοση των τευχών 2-6 του περιοδικού θα γίνει ως εξής :

Τεύχος 2ο : Ιανουάριος – Μάρτιος 2013 εντός των πρώτων 10 εργάσιμων ημερών Απριλίου 2013,

Τεύχος 3ο : Απρίλιος – Ιούνιος 2013 εντός των πρώτων 10 εργάσιμων ημερών Ιουλίου 2013,

Τεύχος 4ο : Ιούλιος – Σεπτέμβριος 2013 εντός των πρώτων 10 εργάσιμων ημερών Οκτωβρίου 2013,

Τεύχος 5ο : Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2013 εντός των πρώτων 10 εργάσιμων ημερών Ιανουαρίου 2014,

Τεύχος 6ο : Ιανουάριος – Μάρτιος 2014 εντός των πρώτων 10 εργάσιμων ημερών Απριλίου 2014,

Στη συνέχεια αναλύονται συμπληρωματικά οι υπηρεσίες που περιλαμβάνονται σε κάθε φάση:


Φάση 1.

 1. Κατασκευή δικτυακού τόπου που θα φιλοξενήσει το διεθνές διαδικτυακό επιστημονικό περιοδικό του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων με τον τίτλο «Οδυσσέας» μέσω της  εγκατάστασης του λογισμικού διαχείρισης περιοδικών εκδόσεων “Open Journal Systems” και παραμετροποίηση του συστήματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εκδότη. Η ιστοσελίδα θα φιλοξενείται σε διακομιστές του ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ.
 2. Διασφάλιση domain name (.gr) με βάση τις οδηγίες του εκδότη και με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου στο όνομα του ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ για δύο έτη.
 3. Σύνδεση του ανωτέρω δικτυακού τόπου με το δικτυακό τόπο www.teiion.gr, με βάση τις οδηγίες του εκδότη.
 4. Εικαστική επιμέλεια δικτυακού τόπου του περιοδικού σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εκδότη
 5. Δημιουργία λογότυπου για το δικτυακό τόπο.
 6. Ενσωμάτωση των λογοτύπων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) στο διαδικτυακό τόπο του περιοδικού καθώς και των υπόλοιπων λογότυπων που θα επιλέξει ο εκδότης.
 7. Ανάρτηση των κανονιστικών κειμένων του περιοδικού που θα λάβει από τον εκδότη στο δικτυακό τόπο του περιοδικού.
 8. Ενσωμάτωση στη λειτουργία του διαχειριστικού συστήματος του περιοδικού εφαρμογής ανοικτού λογισμικού που επιτρέπει την ανάγνωση σε φυλλομετρητή στο διαδίκτυο (e-book). Βλ. και σημείο 4 στην επόμενη ενότητα.

ΦΑΣΗ 2

 1. Δημιουργία λογότυπου για το περιοδικό (ανάλογου με του δικτυακού τόπου)
 2. Δημιουργία «διαφημιστικού» ηλεκτρονικού banner για το περιοδικό.
 3. Ενσωμάτωση των λογοτύπων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) στο εξώφυλλο του περιοδικού καθώς και των υπόλοιπων λογότυπων που θα επιλέξει ο εκδότης.
 4. Παροχή κειμένων δημοσιεύσεων σε πολλαπλά μορφότυπα, ανάλογα με τις ανάγκες της έκδοσης, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, σε pdf, epub, html, e-book (φυλλομέτρηση) και ενσωμάτωση των πλήρη metadata όπου χρειάζεται (π.χ. Crossref)
 5. Ηλεκτρονική σελιδοποίηση του περιοδικού «Οδυσσέας» για το πρώτο τεύχος καθώς και πλήρη εικαστική επιμέλεια του τεύχους (εξώφυλλο και οπισθόφυλλο συμπεριλαμβανομένων).
 6. Έκδοση ISSN ή/και ISBN για κάθε περιοδικό και ξεχωριστά DOI για κάθε άρθρο (όπου αυτό χρειάζεται σύμφωνα με την κρίση του εκδότη) με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου.
 7. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για το περιοδικό που να συνάδουν με τα διεθνή στάνταρτ των peer-reviewed περιοδικών.
 8. Πλήρης τεχνική υποστήριξη για το περιοδικό.

ΦΑΣΗ 3

Όπως περιγράφεται στην ενότητα εκπαίδευση.

ΦΑΣΗ 4

 1. Προσαρμογή του αρχικού «διαφημιστικού» ηλεκτρονικού banner για κάθε τεύχος.
 2. Ενσωμάτωση των λογοτύπων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) στο εξώφυλλο του περιοδικού καθώς και των υπόλοιπων λογότυπων που θα επιλέξει ο εκδότης.
 3. Παροχή κειμένων δημοσιεύσεων σε πολλαπλά μορφότυπα, ανάλογα με τις ανάγκες της έκδοσης, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, σε pdf, epub, html, e-book (φυλλομέτρηση) και ενσωμάτωση των πλήρη metadata όπου χρειάζεται (π.χ. Crossref).
 4. Ηλεκτρονική σελιδοποίηση του περιοδικού καθώς και πλήρη εικαστική επιμέλεια των τευχών (εξώφυλλα και οπισθόφυλλα συμπεριλαμβανομένων).
 5. Έκδοση ISSN ή/και ISBN για κάθε περιοδικό και ξεχωριστά DOI για κάθε άρθρο (όπου αυτό χρειάζεται σύμφωνα με την κρίση του εκδότη) με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου.
 6. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για το περιοδικό που να συνάδουν με τα διεθνή στάνταρτ των peer-reviewed περιοδικών.
 7. Πλήρης τεχνική υποστήριξη για το περιοδικό.

ΦΑΣΗ 5

Όπως περιγράφεται στην ενότητα εκπαίδευση

ΦΑΣΗ 6

Σύνδεση του περιοδικού με τους διαλειτουργικούς συσσωρευτές περιεχομένου (citation database) ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά με googlescholar, Web of Science, SCOPUS, DOAJ, Journaltocs, europeana, openarchives κλπ (σύμφωνα με τις προτάσεις του αναδόχου και τις επιθυμίες του εκδότη) με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου.


Ε) ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

 1. Δικτυακός τόπος σύμφωνα με τις προδιαγραφές και πιο συγκεκριμένα :
 • Domain name 
 • Λογότυπα
 • Πλήρης λειτουργία
 • Ανάρτηση οδηγιών και άλλων μόνιμων στηλών.
 • Ανάρτηση τευχών σύμφωνα με τις προδιαγραφές
 1. Έξι (6) τεύχη ηλεκτρονικού περιοδικού σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Εκτός από την ανάρτηση στη σελίδα, τα αρχεία θα παραδοθούν σε δύο (2) CD για κάθε τεύχος, σε μορφή πολλαπλών μορφοτύπων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Πίνακας 1. Οικονομική Προσφορά

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ  

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΤΜΧ.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

1.

Δικτυακός τόπος σε πλήρη λειτουργία

1

3.000,00 €

3.000,00 €

2.

Τεχνική και αισθητική επιμέλεια περιοδικών, παράδοση σε πολλαπλά μορφότυπα

6

600,00 €

3.600,00 €

3.

Εκπαίδευση ατόμων στη λειτουργία της εφαρμογής

5

300,00

1.500,00

4.

Διασύνδεση του δικτυακού τόπου με βάσεις δεδομένων

1

350,00

350,00

5.

Έκδοση ISSN για το τεύχος του περιοδικού και έκδοση χωριστού DOI ανά άρθρο (για όσα άρθρα απαιτούνται) ανά τεύχος περιοδικού

6

82,00

492,00

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

8.943,09 €

Φ.Π.Α. 23%

2.056,91 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 23%

11.000,00 €

espa_new