ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ», Η ΟΠΟΙΑ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ. - ΕΣΠΑ (2007-2013) (MIS 385582)

ορθή επανάληψη

 

η αίτηση σε μορφή doc doc-icon

 

Η Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών / Ειδικός Λογαριασμός Αξιοποίησης Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο ««ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ»», η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και εθνικών πόρων, προτίθεται να συνάψει εννέα (9) συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στην Κεφαλονιά στη Λευκάδα στη Ζάκυνθο και στην Αθήνα για την υποστήριξη δράσεων, οι οποίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της ανωτέρω αναφερόμενης Πράξης, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν πρόταση στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Α. «Εξωτερικός Συνεργάτης»  (Αθήνα)

  1. Απόφοιτος του ΕΜΠ ή των άλλων Πολυτεχνικών Σχολών της Xώρας ή ισότιμης Πολυτεχνικής Σχολής του εξωτερικού αναγνωρισμένης από το ΔΟΑΤΑΠ
  2. Αναγνωρισμένος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο αντικείμενο «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση»
  3. 15ετής επαγγελματική προϋπηρεσία και εμπειρία σε Κοινοτικά έργα / έργα ΕΣΠΑ.
  4. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
  5. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

Αντικείμενα του έργου: Λειτουργία ιδρυματικής πλατφόρμας ψηφιακών μαθημάτων σε λειτουργία (εγχειρίδια χρηστών σε ηλεκτρονική μορφή), εισαγωγή του υλικού στην πλατφόρμα, στατιστικά στοιχεία χρήσης των υπηρεσιών, τεκμηρίωση επικοινωνίας ιδρυματικής πλατφόρμας με την οριζόντια συγκεντρωτική πύλη αναζήτησης  στο πλαίσιο του υποέργου με τίτλο «Ανάπτυξη Ψηφιακών Μαθημάτων, Υποστήριξη Ιδρυματικής Πλατφόρμας και άλλες δράσεις» (α/α 01) της Πράξης «ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ», η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ. - ΕΣΠΑ (2007-2013) (MIS 385582).

Διάρκεια σύμβασης: Έως 31/08/2015 και με δυνατότητα σύναψης νέας σύμβασης εφόσον υπάρξει παράταση της Πράξης.

Ποσό σύμβασης: Έως του ποσού των € 19.600,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και νόμιμων κρατήσεων).

Β. «Εξωτερικός Συνεργάτης»  (Αθήνα)

1. Πτυχίο Ηλεκτρονικού ή Πληροφορικής ή ισότιμο πτυχίο Πανεπιστημίου του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.

2. Πολυετή εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών καθώς και στη διαχείριση δικτύων.

3. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

4. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

Αντικείμενα του έργου: Λειτουργία ιδρυματικής πλατφόρμας ψηφιακών μαθημάτων σε λειτουργία (τεκμηρίωση ενημέρωσης εγκατάστασης και λειτουργίας, εγχειρίδια διαχειριστών πλατφόρμας και συστημάτων), συστήματα μετάδοσης καταγραφής και επεξεργασίας διαλέξεων σε λειτουργία καθώς και τεκμηρίωσης εγκατάστασης, τεκμηρίωση επικοινωνίας ιδρυματικής πλατφόρμας με την οριζόντια συγκεντρωτική πύλη αναζήτησης  στο πλαίσιο του υποέργου με τίτλο «Ανάπτυξη Ψηφιακών Μαθημάτων, Υποστήριξη Ιδρυματικής Πλατφόρμας και άλλες δράσεις» (α/α 01) της Πράξης «ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ», η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ. - ΕΣΠΑ (2007-2013) (MIS 385582).

Διάρκεια σύμβασης: Έως 31/08/2015 και με δυνατότητα σύναψης νέας σύμβασης εφόσον υπάρξει παράταση της Πράξης.

Ποσό σύμβασης: Έως του ποσού των € 18.000,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και νόμιμων κρατήσεων).

Γ. «Εξωτερικός Συνεργάτης»  (Κεφαλονιά)

1. Πτυχίο τμήματος Πληροφορικής, Μαθημάτικών ή Οικονομικών ή ισότιμο πτυχίο Πανεπιστημίου του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.

2. Αναγνωρισμένος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σχετικός με την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών.

3. Εμπειρία στο e-class και στη διαχείριση ιστοσελίδων. Θα συνεκτιμηθεί η προϋπηρεσία στο ίδιο ίδρυμα.

4. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

5. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

Αντικείμενα του έργου: Λειτουργία ιδρυματικής πλατφόρμας ψηφιακών μαθημάτων σε λειτουργία (εγχειρίδια χρηστών σε ηλεκτρονική μορφή), εισαγωγή του υλικού στην πλατφόρμα, στατιστικά στοιχεία χρήσης των υπηρεσιών, τεκμηρίωση επικοινωνίας ιδρυματικής πλατφόρμας με την οριζόντια συγκεντρωτική πύλη αναζήτησης  στο πλαίσιο του υποέργου με τίτλο «Ανάπτυξη Ψηφιακών Μαθημάτων, Υποστήριξη Ιδρυματικής Πλατφόρμας και άλλες δράσεις» (α/α 01) της Πράξης «ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ», η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ. - ΕΣΠΑ (2007-2013) (MIS 385582).

Διάρκεια σύμβασης: Έως 31/08/2015 και με δυνατότητα σύναψης νέας σύμβασης εφόσον υπάρξει παράταση της Πράξης.

Ποσό σύμβασης: Έως του ποσού των € 10.000,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και νόμιμων κρατήσεων).

Δ. «Εξωτερικός Συνεργάτης»  (Κεφαλονιά)

1. Πτυχίο Μαθηματικού ή Πληροφορικής ή ισότιμο πτυχίο Πανεπιστημίου του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.

2. Αναγνωρισμένος μεταπτυχιακός τίτλος για Πληροφορική στην Εκπαίδευση.

3. Εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών καθώς και στη διαχείριση δικτύων.

4. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

5. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

Αντικείμενα του έργου: Προσαρμογή και ενημέρωση των λογισμικών της ιδρυματικής πλατφόρμας ψηφιακών μαθημάτων. Λειτουργική διαχείριση της ιδρυματικής πλατφόρμας ψηφιακών μαθημάτων. Εγκατάσταση ιδρυματικής πλατφόρμας ψηφιακών μαθημάτων σε λειτουργία, εισαγωγή του υλικού στην πλατφόρμα, στατιστικά στοιχεία χρήσης των υπηρεσιών, στατιστική επεξεργασία και απεικόνιση στο πλαίσιο του υποέργου με τίτλο «Ανάπτυξη Ψηφιακών Μαθημάτων, Υποστήριξη Ιδρυματικής Πλατφόρμας και άλλες δράσεις» (α/α 01) της Πράξης «ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ», η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ. - ΕΣΠΑ (2007-2013) (MIS 385582).

Διάρκεια σύμβασης: Έως 31/08/2015 και με δυνατότητα σύναψης νέας σύμβασης εφόσον υπάρξει παράταση της Πράξης.

Ποσό σύμβασης: Έως του ποσού των € 10.000,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και νόμιμων κρατήσεων).

Ε. «Εξωτερικός Συνεργάτης»  (Ζάκυνθος)

1. Πτυχίο Τμήματος Πληροφορικής ή ισότιμο πτυχίο Πανεπιστημίου του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.

2. Μεταπτυχιακό στην Πληροφορική στην Εκπαίδευση.

3. Διδακτορικό στην Πληροφορική.

4. Εμπειρία στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη λογισμικού.

5. Καλή γνώση της Αγγλικής και της Ιταλικής γλώσσας.

6. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

Αντικείμενα του έργου: Προσαρμογή και ενημέρωση των λογισμικών της ιδρυματικής πλατφόρμας ψηφιακών μαθημάτων. Λειτουργική διαχείριση της ιδρυματικής πλατφόρμας ψηφιακών μαθημάτων. Τεχνική διαχείριση των συστημάτων που φιλοξενούν τη πλατφόρμα ψηφιακών μαθημάτων. Αφορά στην τεχνική  διαχείριση των συστημάτων φυσικών και/ή εικονικών καθώς και των λειτουργικών συστημάτων τους. Διαχείριση του εξοπλισμού και λογισμικού των συστημάτων μετάδοσης, καταγραφής και επεξεργασίας διαλέξεων, του προγράμματος καταγραφής/μετάδοσης στο πλαίσιο του υποέργου με τίτλο «Ανάπτυξη Ψηφιακών Μαθημάτων, Υποστήριξη Ιδρυματικής Πλατφόρμας και άλλες δράσεις» (α/α 01) της Πράξης «ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ», η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ. - ΕΣΠΑ (2007-2013) (MIS 385582).

Διάρκεια σύμβασης: Έως 31/08/2015 και με δυνατότητα σύναψης νέας σύμβασης εφόσον υπάρξει παράταση της Πράξης.

Ποσό σύμβασης: Έως του ποσού των € 10.000,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και νόμιμων κρατήσεων).

ΣΤ. «Εξωτερικός Συνεργάτης»  (Λευκάδα)

1. Πτυχίο ΙΕΚ τμήματος Πληροφορικής

2. Εμπειρία σε προγράμματα πληροφορικής. Θα συνεκτιμηθεί η προϋπηρεσία στο ίδιο το ίδρυμα.

3. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

Αντικείμενα του έργου:  Λειτουργική διαχείριση της ιδρυματικής πλατφόρμας ψηφιακών μαθημάτων. Αφορά στη λειτουργική διαχείριση της πλατφόρμας, όπως ενέργειες διαχειριστή πλατφόρμας, διαχείριση λογαριασμών δημιουργών περιεχομένου, μαθημάτων, μεταδεδομένων κ.α.Συστήματα μετάδοσης, καταγραφής και επεξεργασίας διαλέξεων σε λειτουργία. Τεκμηρίωση εγκατάστασης. Τεκμηρίωση επικοινωνίας ιδρυματικής πλατφόρμας με την οριζόντια συγκεντρωτική πύλη αναζήτησης στο πλαίσιο του υποέργου με τίτλο «Ανάπτυξη Ψηφιακών Μαθημάτων, Υποστήριξη Ιδρυματικής Πλατφόρμας και άλλες δράσεις» (α/α 01) της Πράξης «ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ», η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ. - ΕΣΠΑ (2007-2013) (MIS 385582).

Διάρκεια σύμβασης: Έως 31/08/2015 και με δυνατότητα σύναψης νέας σύμβασης εφόσον υπάρξει παράταση της Πράξης.

Ποσό σύμβασης: Έως του ποσού των € 10.000,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και νόμιμων κρατήσεων).

Ζ. «Εξωτερικός Συνεργάτης»  (Ζάκυνθος)

1. Πτυχίο Τμήματος Οικονομικού ή Πληροφορικής ή Μαθηματικού ή  Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Δημοσίων Σχέσεων ή ισότιμο των παραπάνω πτυχίο Πανεπιστημίου του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.

2. Αναγνωρισμένος μεταπτυχιακός τίτλος

3. Εμπειρία σε παροχή διοικητικών υπηρεσιών, διαχείριση ιστοσελίδας και υπηρεσιών επικοινωνιακής λειτουργίας. Θα συνεκτιμηθεί η προϋπηρεσία στο ίδιο το ίδρυμα.

4. Καλή γνώση της Αγγλικής, γαλλικής και ιταλικής γλώσσας.

5. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

Αντικείμενα του έργου: Χρήση υπηρεσιών τύπου ερωτηματολογίων για την υλοποίηση ανάδρασης από τους φοιτητές σχετικά με την ποιότητα των ψηφιακών μαθημάτων. Καταγραφή και έκδοση στατιστικών χρήσης καθώς και αναφορών ικανοποίησης χρηστών (ανάδραση με ερωτηματολόγια). Επικοινωνία με τους καθηγητές, συλλογή υλικού, διαμόρφωση υλικού, στατιστική επεξεργασία και απεικόνιση στο πλαίσιο του υποέργου με τίτλο «Ανάπτυξη Ψηφιακών Μαθημάτων, Υποστήριξη Ιδρυματικής Πλατφόρμας και άλλες δράσεις» (α/α 01) της Πράξης «ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ», η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ. - ΕΣΠΑ (2007-2013) (MIS 385582).

Διάρκεια σύμβασης: Έως 31/08/2015 και με δυνατότητα σύναψης νέας σύμβασης εφόσον υπάρξει παράταση της Πράξης.

Ποσό σύμβασης: Έως του ποσού των € 12.000,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και νόμιμων κρατήσεων).

Η. «Εξωτερικός Συνεργάτης»  (Ζάκυνθος)

1. Πτυχίο Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων ή ισότιμο πτυχίο Πανεπιστημίου του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ με ειδικότητα τα Ψηφιακά Συστήματα.

2. Εμπειρία στο αντικείμενο της πληροφορικής.

3. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

4. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

Αντικείμενα του έργου: Διαχείριση του εξοπλισμού και λογισμικού των συστημάτων μετάδοσης, καταγραφής και επεξεργασίας διαλέξεων, του προγράμματος καταγραφής/μετάδοσης. Προσαρμογή και ενημέρωση των λογισμικών της ιδρυματικής πλατφόρμας ψηφιακών μαθημάτων καθώς και Τεχνική διαχείριση των συστημάτων που φιλοξενούν τη πλατφόρμα ψηφιακών μαθημάτων. στο πλαίσιο του υποέργου με τίτλο «Ανάπτυξη Ψηφιακών Μαθημάτων, Υποστήριξη Ιδρυματικής Πλατφόρμας και άλλες δράσεις» (α/α 01) της Πράξης «ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ», η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ. - ΕΣΠΑ (2007-2013) (MIS 385582).

Διάρκεια σύμβασης: Έως 31/08/2015 και με δυνατότητα σύναψης νέας σύμβασης εφόσον υπάρξει παράταση της Πράξης.

Ποσό σύμβασης: Έως του ποσού των € 7.000,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και νόμιμων κρατήσεων).

Θ. «Εξωτερικός Συνεργάτης»  (Αθήνα)

1. Πτυχίο Τμήματος Πληροφορικής ή ισότιμο πτυχίο Πανεπιστημίου του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.

2. Αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Τεχνολογία Πολυμέσων

3. Εμπειρία στην τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων εκπαίδευσης και εκπαίευσης από απόστασης καθώς και στην εκπαίδευση των νέων τεχνολογιών. Θα συνεκτιμηθεί η προϋπηρεσία στο ίδιο το ίδρυμα.

4. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

Αντικείμενα του έργου: Τεχνική διαχείριση των συστημάτων που φιλοξενούν τη πλατφόρμα ψηφιακών μαθημάτων  στο πλαίσιο του υποέργου με τίτλο «Ανάπτυξη Ψηφιακών Μαθημάτων, Υποστήριξη Ιδρυματικής Πλατφόρμας και άλλες δράσεις» (α/α 01) της Πράξης «ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ», η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ. - ΕΣΠΑ (2007-2013) (MIS 385582).

Διάρκεια σύμβασης: Έως 31/08/2015 και με δυνατότητα σύναψης νέας σύμβασης εφόσον υπάρξει παράταση της Πράξης.

Ποσό σύμβασης: Έως του ποσού των € 1.699,50 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και νόμιμων κρατήσεων).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά μια αίτηση/πρόταση για κάθε προκηρυσσόμενη κατηγορία (Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ), καθώς και τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (ώρες γραφείου: καθημερινά 9:00-14:00) σε φάκελο με την ένδειξη «Πρόταση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης (αρ. πρωτ.: 1343/27-05-2013) για την Πράξη «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» από 27/5/2013 έως και 10/06/2013 (ημερομηνία ταχυδρομείου) στη διεύθυνση:

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων / Διοικούσα Επιτροπή

Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών

Λεωφ. Συγγρού 56

117 42  Αθήνα

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

  • Έντυπο πρότασης.
  • Βιογραφικό σημείωμα.
  • Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών.
  • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας.

Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να σελιδοποιηθούν και να αριθμηθούν. Στα στοιχεία του βιογραφικού που αναφέρονται στα εν λόγω δικαιολογητικά θα αναγράφεται ειδική αρίθμηση και η σελίδα του δικαιολογητικού που αναφέρεται ο υποψήφιος.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει την Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων www.teiion.gr .


 

espa_new