ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ)  - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ή ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

 

το έντυπο της αίτησης ΕΠ για το 2013-14 σε μορφή doc doc-icon

το έντυπο της αίτησης Εκπαιδευτικού Ειδικών Μαθημάτων για το2013-14 doc-icon

αναλυτικά το αρχείο της προκήρυξης σε μορφή pdfpdf.thumbnail

 

Το Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, με βάση τη με αριθ. 21/12-06-13 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του, προκηρύσσει την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη διδακτικών, ερευνητικών ή άλλων επιστημονικών αναγκών των Τμημάτων α) Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής -Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, β) Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών- Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε. με ι)κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος Τ.Ε., ιι) κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Τ.Ε., γ) Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας-Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και με ι)κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων ιι) κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων και ιιι) Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων, δ) Σχολής Μουσικής Τεχνολογίας-Τμήμα Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων και ε)Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας, για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτος 2013-2014. Η σύμβαση μπορεί να διαρκεί μέχρι ένα ακαδημαϊκό έτος και μπορεί να ανανεώνεται μέχρι δύο ακαδημαϊκά έτη.

Το Εκπαιδευτικό αυτό προσωπικό θα προσληφθεί σε θέσεις Επιστημονικού Συνεργάτη και  Εργαστηριακού Συνεργάτη (ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες, όπως αυτές ορίζονται στην αναλυτική προκήρυξη),  για τις οποίες ως ελάχιστα προσόντα ορίζονται τα ίδια με αυτά των βαθμίδων Επίκουρου Καθηγητή, Καθηγητή Εφαρμογών αντίστοιχα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν διαθέτουν τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται η ανάθεση με ωριαία αντιμισθία, διδακτικού έργου σε υποψήφιους που κατέχουν τουλάχιστον τον αντίστοιχο βασικό τίτλο σπουδών και διδακτορικό δίπλωμα προκειμένου περί Επιστημονικών Συνεργατών.

Οι αιτήσεις, μαζί με όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά των υποψηφίων πρέπει να κατατεθούν, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών, αρχόμενη από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο Τύπο, στην Γραμματεία των Τμημάτων, του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, δηλαδή, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από Δευτέρα  01 Ιουλίου μέχρι και Δευτέρα 29 Ιουλίου 2013.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται από την ημέρα έναρξης υποβολής αιτήσεων στην Γραμματεία των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, από την οποία θα παραλαμβάνουν:

Α) Το έντυπο της αίτησης υποψηφιότητας, Β) Την αναλυτική προκήρυξη, στην οποία αναφέρονται διευκρινιστικά στοιχεία για τα προσόντα των υποψηφίων, την αποζημίωση τους και γενικά κάθε στοιχείο που αφορά την πρόσληψή τους καθώς και τα αναγκαία δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν και τα οποία δεν αναφέρονται στην παρούσα περίληψη προκήρυξης.

ΤΜΗΜΑΤΑ:

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Τέρμα Λεωφ. Βεργωτή, Αργοστόλι

2671027101- 103

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε.

Παναγούλα Ζακύνθου

26950 24941-2

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Φιλοσόφων και Τζεβελέκη Λευκάδα, 26450- 26160

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Στυλιανού Τυπάλδου  Ληξούρι Κεφαλονιάς

2671092855

ΤΜΗΜΑ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Παράρτημα Αργοστολίου)

Τέρμα Λεωφ. Αντ. Τρίτση, Αργοστόλι

26710 27311

Η αναλυτική προκήρυξη καθώς και αντίγραφο της αίτησης υποψηφιότητας θα ευρίσκονται από την ημέρα έναρξης υποβολής αιτήσεων και στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (www.teiion.gr).

Γίνεται γνωστό ότι, επειδή με το υφιστάμενο νομοθετικό καθεστώς οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες, η πληρωμή θα γίνεται μετά την ολοκλήρωση των από το νόμο προβλεπομένων διαδικασιών. 

espa_new