Ψηφιακές Υπηρεσίες υποστήριξης & εξυπηρέτησης του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Το έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» είχε ως στόχο την αναβάθμιση των Πληροφοριακών Συστημάτων του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος, μέσω της υιοθέτησης νέων πρωτοπόρων και καινοτόμων τεχνολογιών στις παρακάτω περιοχές:

•Φοιτητολόγιο

•Διαχείριση Προσωπικού

•Διαχείριση Ερευνητικών Προγραμμάτων

•Διαχείριση Οικονομικών Υποθέσεων

•Διαχείριση Τεχνικών Έργων

•Διαχείριση Προμηθειών

Η πράξη χωρίζεται σε υπηρεσίες που υλοποιήθηκαν από ανάδοχο, μετά από διαγωνισμό, και σε υπηρεσίες που υλοποιήθηκαν με ίδια μέσα, στο πλαίσιο αυτεπιστασίας. Συγκεκριμένα, αποτελείται από τα εξής υποέργα:

α/α

Τίτλος Υποέργου

Προϋπολογισμός

Διάρκεια υλοποίησης

1

Π.Σ Φοιτητολογίου & Προμήθεια Εξοπλισμού

50.950€

21/09/2011 – 21/04/2012

2

Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών 

95.100€

21/11/2014 – 21/06/2015

3

Υποστήριξη ενσωμάτωσης νέων υπηρεσιών και κατάρτιση

22.500€

28/11/2011 – 31/07/2015

Συνολικός Προϋπολογισμός: 168.550€

Επιστημονικός Υπεύθυνος Πράξης: Ιωάννης Δραγώνας, Καθηγητής 

Πεπραγμένα - Στόχοι που επιτεύχθησαν:

-Υποέργο1 «Π.Σ. Φοιτητολογίου & Προμήθεια Εξοπλισμού»

Αποτέλεσμα της υλοποίησης του έργου είναι η ολοκλήρωση των υφιστάμενων πληροφοριακών υποσυστημάτων Φοιτητολογίου του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος με την εγκατάσταση, παραμετροποίηση και θέση σε λειτουργία πρόσθετων υποσυστημάτων και πρόσθετης λειτουργικότητας στην περιοχή φοιτητολογίου, όπως καθορίστηκε στο έργο «E-University – Υλοποίηση Ολοκληρωμένου Συστήματος Πληροφόρησης & Συναλλαγών του Πολίτη – Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού».

-Υποέργο 2 «Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών»

Αποτέλεσμα της υλοποίησης του υποέργου είναι η ολοκλήρωση της αναβάθμισης των υφιστάμενων εφαρμογών – υποσυστημάτων του Ιδρύματος με την εγκατάσταση/επέκταση, παραμετροποίηση και θέση σε λειτουργία των αναγκαίων  υποσυστημάτων λογισμικού στις παρακάτω περιοχές:

1. Διαχείριση Οικονομικών Υποθέσεων

2. Διαχείριση Προμηθειών

3. Διαχείριση Προσωπικού

4. Διαχείριση Ερευνητικών Προγραμμάτων

5. Διαχείριση  Τεχνικών Έργων

-Υποέργο 3 «Υποστήριξη ενσωμάτωσης νέων υπηρεσιών και κατάρτιση»

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του υποέργου πραγματοποίηθηκαν:

- η υποστήριξη των εργασιών που ενέχονται στα υποέργα 1 & 2 της πράξης ώστε να επιτευχθεί η σωστή ενσωμάτωση στις υπάρχουσες υποδομές,

- η ενημέρωση και η κατάρτιση όλων των ομάδων των χρηστών των ψηφιακών υπηρεσιών που θα προκύψουν από την υλοποίηση των υπολοίπων υποέργων,

- η τεχνική και διοικητική υποστήριξη του έργου.