There are no translations available.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

afisa_th_sx_k_oikonomia_2015

Το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στα πλαίσια του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους πρόκειται να υλοποιήσει στο πλαίσιο του Υποέργου «04» με τίτλο «Στοχευμένες Δράσεις Ενίσχυσης και Προβολής της Κεφαλονιάς» της Πράξης «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΩΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» και MIS 352400, το παρακάτω πρόγραμμα Θερινού Σχολείου και προχωρά στη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποψήφιους συμμετέχοντες/ επιμορφούμενους:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΘΕΡΙΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Θερινό Σχολείο για την Κοινωνική Οικονομία

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Λεωφόρος Α. Τρίτση, ΤΚ 28100, Αργοστόλι

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΣΕ ΩΡΕΣ)

25 έως 30 Μαΐου 2015

20

40

 • Το πρόγραμμα απευθύνεται σε :
 1. Εργαζόμενους και στελέχη φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα,  ΜΚΟ κ.λπ. που σχετίζονται με θέματα Κοινωνικής Οικονομίας, Τοπικής Ανάπτυξης, Ποιότητας ζωής, Κοινωνικής ένταξης, Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων,  Χρηματοδοτικών εργαλείων για την αναζήτηση και μόχλευση πόρων, Μάρκετινγκ, Ανάπτυξης Ανθρώπινου δυναμικού κ.ο.κ.
 2. Εργαζόμενους και στελέχη επιχειρήσεων και συνεταιρισμών που δραστηριοποιούνται  στους τομείς της Αειφόρου Ανάπτυξης και Ποιότητας Ζωής  (αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, προστασία του περιβάλλοντος, ανάδειξη και αξιοποίηση πολιτιστικού κεφαλαίου, προώθηση του τουρισμού και του αγροτουρισμού, άρση της απομόνωσης και του κοινωνικού αποκλεισμού, παραγωγή και προώθηση τοπικών προϊόντων, ενίσχυση της απασχόλησης) καθώς και στον τομέα της Κοινωνικής Φροντίδας με ανάλογο γνωστικό υπόβαθρο.
 3. Πτυχιούχους και κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων, με ευρύτερο υπόβαθρο Κοινωνικής Οικονομίας, Χρηματοδοτικά εργαλεία για την αναζήτηση πόρων, Μάρκετινγκ, Ανάπτυξης Ανθρώπινου δυναμικού, Ποιότητα, Τοπική Κοινωνία.
 4. Φοιτητές συναφών αντικειμένων εκπαίδευσης προς το αντικείμενο του σχολείου.

Ο κύριος σκοπός του είναι να εισάγει τους συμμετέχοντες στα θέματα:

I. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 • Εισαγωγή στην Κοινωνική Οικονομία και στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
 • Θεσμικό πλαίσιο της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα
 • Σύγχρονοι προβληματισμοί για την αγορά εργασίας

II. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

 • Οικονομική Κρίση και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
 • Υποδείγματα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια
 • Πηγές και Εργαλεία Χρηματοδότησης Κοινωνικών Επιχειρήσεων

III.ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 • Οργάνωση και Διοίκηση Κοινωνικών Επιχειρήσεων
 • Αρχές Διοίκησης Ολικής Ποιότητας
 • Μέθοδοι και Τεχνικές Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων (Human resource management)

IV.  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 • Μοντέλα και στρατηγικές δικτύωσης
 • Μάρκετινγκ Κοινωνικών Επιχειρήσεων
 • Η Θερμοκοιτίδα ως Εργαλείο Ανάπτυξης της Συνέργειας των Κοινωνικών Επιχειρήσεων

V. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ

 • Εκτίμηση Αναγκών
 • Διερεύνηση Επιχειρηματικών Ιδεών
 • Συμβουλευτική Ενδυνάμωση και Υποστήριξη Στελεχών
 • Διερεύνηση Ατομικών  Χαρακτηριστικών

VI. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ

 • Συλλογική Ενδυνάμωση Στελεχών
 • Προφίλ και Χαρακτηριστικά του Κοινωνικού Επιχειρηματία
 • Ενδυνάμωση Δεξιοτήτων

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

 • Για τους συμμετέχοντες μη κατοίκους Κεφαλονιάς προβλέπεται επιδότηση της διαμονής τους κατά 50% και έως 25,00€ ανά ημέρα.
 • Η συνολική διάρκεια του Θερινού Σχολείου θα ανέρχεται στις σαράντα (40) ώρες, οι οποίες θα υλοποιηθούν σε έξι  (6) ημέρες σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του Θερινού Σχολείου.

Δικαίωμα Απουσιών 4 ώρες (10% των ωρών παρακολούθησης).

 • Προθεσμία και τρόπος κατάθεσης αιτήσεων :

       1. Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων :  16/03/2015 (ημερομηνία αποστολής την 16η Μαρτίου 2015).

 
      2. Τρόπος Λήψης Αιτήσεων :

ü Διαδικτυακά μέσω ιστοτόπου : http://www.teiion.gr

ü Από τα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης στη διεύθυνση: Ιωσήφ Μομφεράτου & Ηλία Μηνιάτη Τ.Κ. 28 100, Αργοστόλι, Κεφαλονιά.

        3. Τρόπος Κατάθεσης Αιτήσεων :

ü Αυτοπροσώπως από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9:00 – 14:30, στην έδρα της Κεντρικής Διοίκησης στη διεύθυνση: Ιωσήφ Μομφεράτου & Ηλία Μηνιάτη Τ.Κ. 28 100, Αργοστόλι, Κεφαλονιά.

ü Ταχυδρομικά στην ως άνω διεύθυνση, με την ένδειξη “Για το Θερινό Σχολείο στην Κοινωνική Οικονομία’’, με ημερομηνία αποστολής την 16η Μαρτίου 2015.

ü Διαδικτυακά στο e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


      4. Κατάθεση δικαιολογητικών : Αίτηση υποψηφίου και αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεων προϋπηρεσίας κ.λ.π.

Σε περίπτωση επιλογής οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν την ευθύνη να προσκομίσουν αντίγραφα των απαιτούμενων δικαιολογητικών πριν την έναρξη του Θερινού Σχολείου.

 • Διαδικασία και κριτήρια επιλογής υποψηφίων

Ως κριτήρια επιλογής θα ληφθούν:

 1. Η συνάφεια του αντικειμένου κατάρτισης με το αντικείμενο σπουδών ή/και εργασίας.
 2. Η επαγγελματική εμπειρία.
 • Θα συνεκτιμηθεί η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 
 • Διαδικασία επιλογής
 1. Καταγραφή υποψηφίων που πληρούν τα τυπικά προσόντα επιλογής.
 2. Κατάρτιση πινάκων αξιολόγησης με βάση την αίτηση.

 • Πληροφορίες :

κ. Σπύρος Τρουμπέτας Τηλ. 26710 25820, 6977 782577 και e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,  ώρες  09:00-16:00

κα Ερατώ Κουστουμπάρδη, Τηλ. 26710 25820, 6988 581707,e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , ώρες 09:00-16:00

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ