Δελτίο Τύπου "Δωρεάν Σίτιση Σπουδαστών Ακαδημαϊκού 'Ετους 2008-2009"

There are no translations available.

Σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 29/16-9-08 Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων,

Δικαίωμα δωρεάν σίτισης θα έχουν οι:- Ημεδαποί σπουδαστές
- Κύπριοι σπουδαστές
- Σπουδαστές τέκνα ομογενών
- Σπουδαστές που προέρχονται από διμερείς συμφωνίες επιστημονικής συνεργασίας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων με αντίστοιχα Ιδρύματα άλλων χωρών
- Αλλοδαποί σπουδαστές ως πολιτικοί πρόσφυγες
- Αλλοδαποί-αλλογενείς σπουδαστές με υποτροφίες κινητικότητας στα πλαίσια Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης
- Αλλοδαποί-Αλλογενείς σπουδαστές


Απαιτούμενα δικαιολογητικά για χορήγηση κάρτας σίτισης:

- Συμπληρωμένη Αίτηση για Δωρεάν Σίτιση.
- Μία φωτογραφία για την έκδοση της κάρτας σίτισης.


Η κάρτα σίτισης διαρκεί ένα ακαδημαϊκό έτος και η χρήση της γίνεται αποκλειστικά μόνο από το σπουδαστή που του χορηγήθηκε.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών, σε επικυρωμένα αντίγραφα, γίνεται από τον ίδιο το σπουδαστή επιδεικνύοντας τη σπουδαστική του ταυτότητα, σε όλη τη διάρκεια της παροχής του συσσιτίου, δηλ. από 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους μέχρι την 5η Ιουλίου του επομένου έτους.
Σε περίπτωση απώλειας της κάρτας σίτισης γίνεται η επανέκδοσή της με τα ίδια δικαιολογητικά που έχει υποβάλλει ο σπουδαστής καταθέτοντας μία υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86.

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Δωρεάν Σίτισης : 22/9/08 – 3/10/08 στις Γραμματείες των Τμημάτων.O Πρόεδρος της Διοικούσας Eπιτροπής
του T.E.I. Iονίων Nήσων
Δρ. Γεώργιος Kαλκάνης
Oμότιμος Kαθηγητής

Απόφαση | Αίτηση