There are no translations available.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

Η οικονομική πολιτική του ιδρύματος το 2011 είχε ως βασικό στόχο να ικανοποιήσει τις εκπαιδευτικές και λειτουργικές του ανάγκες σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό, υπό δραστικό όμως χρηματοδοτικό περιορισμό λόγω της δημοσιονομικής στενότητας που διέρχεται η χώρα.Το Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων πέτυχε πράγματι τον ανωτέρω στόχο και συνακόλουθα την εύρυθμη λειτουργία του ιδρύματος. Παράλληλα, όμως, η κάλυψη των εν λόγω αναγκών δεν εμπόδισε τη Δ.Ε. να κάνει την υπέρβαση και να βελτιώσει τις υποδομές και τον τεχνολογικό εξοπλισμό των τμημάτων, υλοποιώντας έργα και προμήθειες που συνέβαλλαν στην ουσιαστική του ανάπτυξη.Έτσι, παρά τη χρηματοδοτική στενότητα, δεν διαταράχθηκε η σχέση της ικανοποίησης κάλυψης των βασικών αναγκών και της ανάπτυξης του ιδρύματος.

Ειδικότερα:

 Ι. Ο προϋπολογισμός 2011 εκτελέστηκε με υψηλό ποσοστό διαχειριστικής αξιοπιστίας παρά την απόκλιση κατά 15% μεταξύ Α. του καθορισμού της ετήσιας επιχορήγησης βάση των ΦΕΚ 663/Β’ και 664/Β’ 20.04.2011 του ΤΕΙ (4.500.000), Β. του αρχικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού με αριθμό πρωτοκόλλου 2/14292/0094 (4.056.000) και του τελικού ύψους χρηματοδότησης (3.820.000).Οι συνολικές απολογιστικές δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.126.000 μη συμπεριλαμβανομένων των πάγιων δαπανών προηγούμενων ετών δηλαδή, παρουσιάστηκε φαινομενική υπέρβαση της τάξης του 1,7% επί του αρχικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Τα σχετικά εγκεκριμένα κονδύλια της σίτισης και της μισθοδοσίας ήταν μικρότερα κατά 300.000 και 100.000 αντίστοιχα από τις προϋπολογισθείσες δαπάνες. Η εξισορρόπηση των εν λόγω δαπανών κατέστει τελικά δυνατή με τη μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 100.000 (1.834.000 από αρχική πρόβλεψη 1.934.000) και την άντληση πρόσθετων πόρων κατά 300.000 από τα διαθέσιμα αποθεματικά. Τα ποσά αυτά χρησιμοποιήθηκαν για την κάλυψη της μισθοδοσίας κατά 100.000 (από 1.435.680 εγκεκριμένη χρηματοδότηση σε 1.546.000) και της σίτισης από 450.000 σε 750.000.Παράλληλα, καλύφθηκε η χρηματοδότηση των προμηθειών παγίων στοιχείων και διαρκών καταναλωτικών αγαθών ύψους 1.500.448 από τα διαθέσιμα αποθεματικά, υποχρεώσεις που προέκυψαν από προηγούμενους διαγωνισμούς του 2009 και 2010.ΙΙ. Ικανοποιήθηκε το σύνολο των εκπαιδευτικών αναγκών με την πρόσληψη του αναγκαίου έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού και την κάλυψη κατά 100% του σχετικού κονδυλίου.ΙV. Ικανοποιήθηκε το σύνολο των λειτουργικών αναγκών και των αιτημάτων των τμημάτων με μείωση μάλιστα κατά 100.000 του σχετικού κονδυλίου.Δ. Συνεχίστηκε απρόσκοπτα η σίτιση των φοιτητών, παρά τη σημαντική αύξηση των σιτιζομένων λόγω της οικονομικής κρίσης και της κοινωνικής διαστρωμάτωσής τους, με κάλυψη εξ’ ολοκλήρου των σχετικών δαπανών από τα διαθέσιμα αποθεματικά.V. Λειτούργησαν, αλλά κυρίως αναπτύχθηκαν όλα τα εργαστήρια του Ιδρύματος τόσο με την κάλυψη των απαραίτητων αναλωσίμων υλικών όσο και με την προμήθεια των αναγκαίων διαρκών τεχνολογικών μέσων,  αναβαθμίζοντας έτσι την εκπαιδευτική λειτουργία του Ιδρύματος, κάτι άλλωστε που αποτέλεσε εξαρχής πρωτεύοντα στόχο της Δ.Ε.VI. Καλύφθηκαν όλες οι ανάγκες σε εξοπλισμό των Γραμματειών, καθιστώντας ταχύτερη και πιο αξιόπιστη τη Διοικητική εξυπηρέτηση των φοιτητών, χωρίς επιβάρυνση του Τακτικού Προϋπολογισμού, με απλή ανακατανομή του διαθέσιμου υπερβάλλοντα τεχνολογικού εξοπλισμού μεταξύ των Τμημάτων και της Κεντρικής Διοίκησης.  VII. Επιτεύχθηκε όπως φαίνεται και στον εγκεκριμένο πίνακα προγραμματισμού έργων, η προσβασιμότητα σε απροσπέλαστους και ανασφαλείς περιβάλλοντες χώρους των κεντρικών κτιρίων, που δεν ευρίσκοντο επ’ ουδενί σε αρμονία με το ελάχιστο αρχιτεκτονικό και χωροταξικό επίπεδο που αρμόζει σε Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθιστώντας έτσι ελκυστικές τις εγκαταστάσεις του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων, στους φοιτητές, στους διοικητικούς, στο εκπαιδευτικό προσωπικό αλλά και στα ενεργά μέλη των τοπικών κοινωνιών τα οποία στήριξαν όλες τις επιστημονικές και κοινωνικό-πολιτισμικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Ιδρύματος. Οι νέες αυτές λειτουργικές προϋποθέσεις έκαναν εφικτό και το στόχο της σύνδεσης της ανώτατης εκπαίδευσης με την πολιτική των αποκεντρωμένων και περιφερειακών οικονομιών της χώρας.VIII. Εξασφαλίστηκε η συνέχεια της ασφάλειας του Ιδρύματος και των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, ενώ αναβαθμίστηκε ακόμη περισσότερο η καθαριότητα των κτιρίων με την ανταπόκριση του προϋπολογισμού στην κάλυψη των σχετικών δαπανών κατά 100%.ΙΧ. Επιταχύνθηκε η ροή πληρωμών μισθοδοσίας του έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού ώστε στις αρχές Μαΐου να εξοφλούνται οι υποχρεώσεις του Απριλίου και το Δώρο του Πάσχα. Η εκτέλεση του προϋπολογισμού και η αξιοποίηση των οικονομικών πόρων για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων κατέστη δυνατή:Πρώτον, λόγω της ανάδειξης της συνυπευθυνότητας του συνόλου του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού με την κατανομή του προϋπολογισμού του Ιδρύματος στα Τμήματα και τον προγραμματισμό και έλεγχο από τους εν λόγω ανθρώπινους πόρους κάθε οικονομικής δραστηριότητας.Η τακτική αυτή ανέτρεψε την κλασική επικρατούσα οργανωσιακή και διοικητική κουλτούρα, ενισχύοντας το συμμετοχικό μάνατζμεντ, αναβαθμίζοντας με τον τρόπο αυτό το ρόλο του ακαδημαϊκού δασκάλου.    Δεύτερον, λόγω του διαρκούς ελέγχου από την κεντρική οικονομική υπηρεσία του ιδρύματος, η οποία: Α. Συστηματοποίησε τους κωδικούς,Β. Απλοποίησε τις διαδικασίες, Γ. Υιοθέτησε ειδικά συστήματα και τεχνικές παρακολούθησης των δαπανών σε εβδομαδιαία βάση και Δ. Χρησιμοποίησε τη βασική αρχή της ολοκληρωμένης και διαφανούς ενημέρωσης της Δ.ΕΤούτο θεωρείται σημαντικό, γιατί η αίσθηση ασφάλειας εκτέλεσης του προϋπολογισμού, απελευθέρωσε δυνάμεις του προεδρείου και της Δ.Ε για να ασχοληθούν με την επίτευξη ευρύτερων εκπαιδευτικών και άλλων επιστημονικών στόχων.Σημειώνεται επίσης ότι ο αιτιολογικός αυτός παράγων ελέγχου και παρακολούθησης του προϋπολογισμού , που συνδύασε  σύγχρονα επιστημονικά εργαλεία και δημοκρατικές αρχές διαφάνειας, εφαρμόστηκε χάριν στην εθελοντική υπερβάλλουσα εργασία των εξωτερικών συνεργατών της κεντρικής οικονομικής υπηρεσίας  η οποία διαθέτει μόλις ένα μόνιμο δημόσιο υπάλληλο.Τρίτον, λόγω του προγραμματισμού του έκτατου εκπαιδευτικού προσωπικού με την υλοποίηση πλήρους οικονομικοτεχνικής μελέτης που βοήθησε στην έγκαιρη λήψη μέτρων ώστε να ικανοποιηθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες στο πλαίσιο των εγκριθέντων μειωμένων σχετικών κονδυλίων.Τέταρτον, λόγω της συνδυαστικής εφαρμοσμένης πολιτικής μεταξύ των οικονομικών δυνατοτήτων που προκύπτουν από:Α. Τον τακτικό προϋπολογισμό, Β. Το Π.Δ.Ε, Γ. Το ΕΣΠΑ, τόσο από τα περιφερειακά προγράμματα όσο και από τις άλλες κεντρικές δράσεις.Χαρακτηριστικό παράδειγμα, αποτελεί η αλλαγή της χρηματοδοτικής κάλυψης και της ολοκλήρωσης του νέου κτιρίου (υπολειπόμενο ύψος 2.340.000) της Ζακύνθου από το Π.Δ.Ε μέσω του προγράμματος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.Άλλο παράδειγμα, αποτελεί το πολυνησιωτικό πρόγραμμα το οποίο κατέστει πηγή διαρκούς άντλησης οικονομικών και ανθρώπινων πόρων που συνέβαλλε  συνδυαστικά στην ανάπτυξη του Ιδρύματος και στην εκπαιδευτική του αξιοπιστία.Ο οικονομικός απολογισμός του ιδρύματος του έτους 2011 θεωρείται θετικός, η δε επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων αποτέλεσε μέρος της γενικότερης οικονομικής πολιτικής της Δ.Ε. η οποία θέλησε με εμφατικό τρόπο να υλοποιήσει όχι μόνο καινοτόμες δράσεις όσο κυρίως να υιοθετήσει καινοτόμες οργανωτικό- διοικητικές τεχνικές λειτουργίας.Σκιαγραφείται έτσι στον παρόντα οικονομικό απολογισμό του ιδρύματος η οικονομική πολιτική της Δ.Ε., η οποία ενσωμάτωσε και συνδύασε σε ένα αναγκαίο αλληλεπιδρώμενο  πλαίσιο τις αρχές: α. της εύρυθμης λειτουργίας, β. του ελέγχου,  γ.  της διαφάνειας , δ. της δημοσιονομικής προσαρμογής και ε. της ανάπτυξης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΤΟΥ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α΄ ΤΗΣ Δ.Ε. ΤΟΥ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΟΥΛΗΣ