Έκτακτες Ανακοινώσεις


There are no translations available.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (MIS 5007188) - "Εμβολιασμός Τοπικών Ποικιλιών Αμπέλου σε Κατάλληλα Υποκείμενα, Αξιολόγηση των Αμπελουργικών τους Χαρακτηριστικών και Διαχείριση Εδάφους Αμπελώνων"


There are no translations available.

Το Πανεπιστήμιο «IUT A of Lille (Institut Universitaire de Technologie)» στη Γαλλία θα δεχτεί φοιτητές για σπουδές  μέσω του Προγράμματος «ERASMUS +» κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 15η Νοεμβρίου 2017. Η διάρκεια του εξαμήνου ορίζεται από 15 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2018. Παρατίθεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων.


There are no translations available.

Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Αξιοποίηση αποβλήτων Ελαιοτριβείων για την δημιουργία προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας» και κωδικό MIS: 5006879


There are no translations available.

Οδηγίες για το στεγαστικό επίδομα


There are no translations available.

Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Σταφίδα Ζακύνθου: Ανάδειξη ευεργετικών ιδιοτήτων της, παραγωγή νέων προϊόντων και αξιοποίηση παραπροϊόντων, με στόχο τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας» και κωδικό MIS: 5006880

More Articles...