There are no translations available.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης προς Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου για την Παροχή Έργου στο Πλαίσιο Υλοποίησης της Πράξης «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ. - ΕΣΠΑ (2007-2013) 

 

 

το έντυπο πρότασης doc-icon_thumb

 

η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος pdf.thumbnail

 

Η Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών / Ειδικός Λογαριασμός Αξιοποίησης Κονδυλίων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας», η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση  της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και εθνικών πόρων, προτίθεται να συνάψει μια (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την υποστήριξη δράσεων οι οποίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της ανωτέρω αναφερόμενης Πράξης, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν πρόταση στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

                                                                                                                             

 

 

 

Α A.         A.«Εξωτερικός Συνεργάτης - Στέλεχος Διαχειριστικής Λειτουργίας»:

Απαιτούμενα Προσόντα:

          1. Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ ή ισότιμο πτυχίο Πανεπιστημίου του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ σε θέματα οργάνωσης & διοίκησης.

           2. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Proficiency.

3. Καλή γνώση χρήσης Η/Υ (MS-Office, Internet, e-mail).

4. Συναφής Επαγγελματική Εμπειρία

5. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από

αυτές κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

Αντικείμενα του έργου: Η διαχειριστική υποστήριξη του Επιστημονικού Υπευθύνου της Πράξης στα πλαίσια της Δράσης Δ.20 «Διοίκηση & Διαχείριση του Προγράμματος», του Υποέργου «03» της Πράξης. Ειδικότερα, παρακολούθηση οικονομικού αντικειμένου, αιτημάτων χρηματοδότησης, εντολών πληρωμής, εγγράφων εγκρίσεων από την επιτροπή ερευνών, οικονομικών πινάκων διαχείρισης, τήρηση οικονομικών στοιχείων και λοιπές οικονομολογιστικές εργασίες.

Διάρκεια σύμβασης: Έως 10/12/2014 με δυνατότητα ανανέωσης.

Ποσό σύμβασης: Έως του ποσού των 1.800,00€ (πλέον ΦΠΑ 23%).

Στην ανωτέρω αμοιβή δεν συμπεριλαμβάνονται οι τυχόν δαπάνες μετακίνησης και διαμονής των υποψηφίων Αναδόχων οι οποίες πρόκειται να πραγματοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου εκτός της έδρας αυτών. Οι εν λόγω δαπάνες (έξοδα μετακίνησης) θα βαρύνουν τον Εργοδότη (Ειδικό Λογαριασμό ΤΕΙ Ιονίων Νήσων) και ειδικότερα τον προϋπολογισμό της Πράξης. Ο Ανάδοχος θα αποζημιώνεται για τις δαπάνες αυτές, πέραν της αμοιβής του, μετά από εντολή του Επιστημονικά Υπευθύνου μετά την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών. Τέλος, για οποιαδήποτε μετακίνηση θα πρέπει να προηγείται εντολή του Επιστημονικά Υπευθύνου της Πράξης.

Κριτήρια Βαθμολόγησης/ Αξιολόγησης & Συντελεστές Βαρύτητας

Οι προτάσεις των υποψηφίων Αναδόχων θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή βάσει των κατωτέρω κριτηρίων, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί και βάσει των απαιτούμενων προσόντων της παρούσας πρόσκλησης:

α/α

Κριτήρια Αξιολόγησης

Βαθμολογία

1

Συνάφεια Πτυχίου

0 – 100 βαθμούς

2

Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Proficiency

0 – 100 βαθμούς

3

Καλή γνώση χρήσης Η/Υ

0 – 100 βαθμούς

4

Συναφής Επαγγελματική Εμπειρία

0 – 100 βαθμούς

Κατόπιν της βαθμολόγησης των προτάσεων των υποψηφίων η Επιτροπή Αξιολόγησης θα προβεί στη σύνταξη αξιολογικού πίνακα κατάταξης των υποψηφίων λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους Τελικούς Βαθμούς (Τ.Β.) οι οποίοι προκύπτουν από το άθροισμα των γινομένων των βαθμολογιών των υποψηφίων ανά κριτήριο αξιολόγησης επί του αντίστοιχου συντελεστή βαρύτητας.

Οι συντελεστές βαρύτητας ανά κριτήριο είναι οι εξής:

α/α

Κριτήρια Αξιολόγησης

Συντελεστής Βαρύτητας

1

Συνάφεια Πτυχίου

60%

2

Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Proficiency

30%

3

Καλή γνώση χρήσης Η/Υ

5%

4

Συναφής Επαγγελματική Εμπειρία 

5%

Πλέον των ανωτέρω, οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής έγγραφης ένστασης κατά της απόφασης επιλογής εντός 3 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. Σε αυτό το διάστημα οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης/ βαθμολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων, υπό τον όρο τήρησης των προβλεπομένων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06-07-2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας ∆εδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ήτοι όταν συντρέχει στο πρόσωπό τους το έννομο συμφέρον της υπεράσπισης των δικαιωμάτων τους ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (ώρες γραφείου: καθημερινά 9:00-14:00) σε φάκελο με την ένδειξη «Πρόταση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης (αρ. πρωτ.: 2505/ 29-10-2014) για την Πράξη «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας», από 31/10/2014 έως και 11/11/2014 (ημερομηνία ταχυδρομείου) στη διεύθυνση:

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων / Διοικούσα Επιτροπή

Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών

Λεωφ. Συγγρού 56

117 42  Αθήνα

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

  • Έντυπο πρότασης.
  • Βιογραφικό σημείωμα.
  • Αντίγραφα τίτλων σπουδών (Πτυχίου, γλωσσομάθειας, αποδεικτικό γνώσης Η/Υ).
  • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας.
  • Αποδεικτικά εκπληρωμένων στρατιωτικών υποχρεώσεων.

Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να σελιδοποιηθούν και να αριθμηθούν. Στα στοιχεία του βιογραφικού που αναφέρονται στα εν λόγω δικαιολογητικά θα αναγράφεται ειδική αρίθμηση και η σελίδα του δικαιολογητικού που αναφέρεται ο υποψήφιος.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει την Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων www.teiion.gr . 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών

του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

 

espa_new