There are no translations available.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης προς Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου για την Παροχή Έργου στο Πλαίσιο Υλοποίησης με ιδία μέσα του Υποέργου με α/α<1> και τίτλο «Εμπλουτισμός Ιδρυματικού Καταθετήριου/Αποθετήριου – Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας» της πράξης με τίτλο «Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοικτής Πρόσβασης του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων » του Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» και κωδικό MIS:327733

 

 

το έντυπο πρότασης doc-icon_thumb

η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος pdf.thumbnail

 

 

 

Η Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών / Ειδικός Λογαριασμός Αξιοποίησης Κονδυλίων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στο πλαίσιο υλοποίησης με Ιδία Μέσα του Υποέργου με α/α<1> και τίτλο «Εμπλουτισμός Ιδρυματικού Καταθετηρίου /Αποθετηρίου – Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας», της Πράξης με τίτλο «Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοικτής Πρόσβασης του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» και κωδικό MIS:327733, η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης- ΕΤΠΑ) και Εθνικών Πόρων, προτίθεται να συνάψει μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν πρόταση στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.


Α. Εξωτερικός Συνεργάτης

Απαιτούμενα Προσόντα

α) Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης Τμήματος Πληροφορικής ή Μηχανικού Η/Υ Ελληνικού Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ ή ισότιμο πτυχίο Πανεπιστημίου του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.

β) Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.

γ) Αποδεδειγμένη γνώση στους τομείς: Βάσεων δεδομένων, αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού (Java, κλπ) και γλωσσών ανάπτυξης δυναμικών ιστοσελίδων (php, κλπ).

δ) Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

Επιθυμητά προσόντα:

α) Μεταπτυχιακός Τίτλος (Master ή Διδακτορικό) στην Πληροφορική. 

β) Θα συνεκτιμηθούν επίσης γνώσεις σε γλώσσες ανάπτυξης οντολογιών (owl), ψηφιακές βιβλιοθήκες και αποθετήρια και εργασιακή εμπειρία σχετική με το αντικείμενο.

Αντικείμενα του έργου:

Το έργο που καλείται να υλοποιήσει ο ενδιαφερόμενος αφορά την υλοποίηση όλων των υποσυστημάτων του συνεργατικού συστήματος Διαχείρισης Βιβλιοθήκης (ILSaS) στο τοπικό περιβάλλον της βιβλιοθήκης, σε ότι αφορά τις εφαρμογές πληροφορικής. Επίσης θα υποστηρίζει το δικτυακό σημείο προβολής του έργου.

Συμμετοχή στη Δράση 1.2: «Συμμετοχή στο υποέργο της Οριζόντιας Δράσης «Υπηρεσία Παροχής Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης (ILSaS)».

Παραδοτέα:

- Π.1.2.2: Ολοκληρωμένη υπηρεσία του κεντρικού πλήρως λειτουργικού ΟΠΣΒ με όλα τα δεδομένα του τοπικού ΟΠΣΒ.

Διάρκεια Σύμβασης:

Για το χρονικό διάστημα από την έγκριση της ανάθεσης από την Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων και μέχρι τις 16.07.2015, με δυνατότητα σύναψης νέας σύμβασης μέχρι τη λήξη της Πράξης, μετά από έγκριση των αρμοδίων οργάνων και εφόσον πληρούνται οι ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Συμβατικό τίμημα

Το συμβατικό τίμημα ανέρχεται στο ποσό των 8.000€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%), η καταβολή του οποίου δύναται να πραγματοποιείται τμηματικά με την παράδοση συγκεκριμένων παραδοτέων.

Υποβολή προτάσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (καθημερινά 9:00πμ-14:00μμ) σε φάκελο με την ένδειξη «Πρόταση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης (αρ. πρωτ.: 2599/10-11-2014) για το Υποέργο με α/α<1> και τίτλο «Εμπλουτισμός Ιδρυματικού Καταθετηρίου /Αποθετηρίου – Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας», της Πράξης με τίτλο «Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοικτής Πρόσβασης του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» και κωδικό MIS:327733,  από 11.11.2014 έως και 25.11.2014 (ημερομηνία ταχυδρομείου) στη διεύθυνση:

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων / Διοικούσα Επιτροπή

Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών

Λεωφ. Συγγρού 56

117 42 Αθήνα

Η εμπρόθεσμη υποβολή των προτάσεων που θα αποσταλούν ταχυδρομικά αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου.


Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

• Έντυπο πρότασης.

• Βιογραφικό σημείωμα.

• Αντίγραφα τίτλων σπουδών (Πτυχίου, Μεταπτυχιακού τίτλου, γλωσσομάθειας)

• Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας.

  • Αποδεικτικά εκπληρωμένων στρατιωτικών υποχρεώσεων.

 

Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αντίγραφα δημόσιων ή ιδιωτικών εγγράφων ημεδαπής, συνοδευμένα όμως απαραιτήτως με υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986, στην οποία βεβαιώνεται ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτονται αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων.

Εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών μπορεί να υποβληθεί οποιοδήποτε στοιχείο οι ενδιαφερόμενοι κρίνουν ότι θα συμβάλλει στο να σχηματιστεί μια ολοκληρωμένη εικόνα των ατομικών προσόντων και ικανοτήτων τους.

 

Η επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται με:

  1. Υποβολή των σχετικών συμβάσεων που καλύπτουν τη διάρκεια και το είδος της εμπειρίας που απαιτείται.
  2. Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναφέρεται η διάρκεια της ασφάλισης.
  1. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος έχει απασχοληθεί σε φορέα του δημοσίου τομέα υποβάλει, επιπλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών, βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα που έχει απασχοληθεί, από την οποία να προκύπτει ο χρόνος της εμπειρίας και η ειδικότητα με την οποία απασχολήθηκε.


Τρόποι υπολογισμού εμπειρίας

Ο αριθμός των μηνών εμπειρίας που θα δηλώσει ο υποψήφιος υπολογίζεται είτε 1) με βάση τον αριθμό των ημερών ασφάλισης είτε 2) με βάση τη χρονική περίοδο ασφάλισης.

1) Υπολογισμός μηνών εμπειρίας με βάση τον αριθμό των ημερών ασφάλισης.

Οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ, για τους οποίους η ασφαλιστική κάλυψη προκύπτει από ημέρες ασφάλισης, υπολογίζουν τους μήνες εμπειρίας διαιρώντας το σύνολο των ημερών ασφάλισης διά του 25.

2) Υπολογισμός μηνών εμπειρίας με βάση τη χρονική περίοδο ασφάλισης.

Οι ασφαλισμένοι σε λοιπά ασφαλιστικά ταμεία πλην του ΙΚΑ, για τους οποίους η ασφαλιστική κάλυψη προκύπτει από τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της χρονικής περιόδου ασφάλισης, υπολογίζουν τους μήνες εμπειρίας αφαιρώντας την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης από την επομένη της αντίστοιχης ημερομηνίας λήξης, ώστε να υπολογιστεί και η τελευταία ημέρα ασφάλισης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

α) Οι απασχολούμενοι σε φορείς του δημόσιου τομέα, που αποδεικνύουν την εμπειρία τους με σχετική βεβαίωση του οικείου φορέα απασχόλησης, υπολογίζουν τους μήνες εμπειρίας αφαιρώντας την ημερομηνία έναρξης της απασχόλησης από την επομένη της ημερομηνίας λήξης σύμφωνα με το υπόδειγμα των ασφαλισμένων στα λοιπά ταμεία πλην ΙΚΑ.

β) Αν κατά τον υπολογισμό μηνών εμπειρίας με βάση τη χρονική περίοδο ασφάλισης προκύπτει από διαφορετικά διαστήματα απασχόλησης (π.χ., ΟΑΕΕ και Δημόσιο) αριθμός ημερών εμπειρίας ίσος ή μεγαλύτερος του ενός μήνα, ο υποψήφιος διαιρεί τον αριθμό αυτό διά του 30 και προσθέτει το ακέραιο μόνο αποτέλεσμα στο σύνολο των μηνών απασχόλησης.

γ) Ο χρόνος εμπειρίας που δηλώνει ο κάθε υποψήφιος πρέπει να συμφωνεί με το χρόνο που  προκύπτει από τη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Χρόνος εμπειρίας που δηλώνεται από τον υποψήφιο και δεν καλύπτεται από ασφαλιστικές εισφορές δεν λαμβάνεται υπόψη και αφαιρείται.


Υποβολή ενστάσεων

Υποψήφιος ο οποίος επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, δικαιούται να προσφύγει στην Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, www.teiion.gr.

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά των συνυποψηφίων τους κατόπιν γραπτής τους αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α’ 45/9.3.1999).

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει την Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων να συνάψει σύμβαση με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων www.teiion.gr .

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών  

του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Καθηγητής Σωτήριος Σούλης