There are no translations available.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Προτάσεων προς Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου

 

Η Διακήρυξη σε μορφή pdf.

Το έντυπο πρότασης

 


Η Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών / Ειδικός Λογαριασμός Αξιοποίησης Κονδυλίων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» με κωδικό ΟΠΣ 299956, το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση 2007-2013», Άξονας Προτεραιότητας 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, προβαίνει στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου δύο (2) Εξωτερικών Αξιολογητών, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν πρόταση στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Απαιτούμενα προσόντα – κριτήρια που σωρευτικά πρέπει να κατέχει ο υποψήφιος:

  1. Καθηγητής οποιασδήποτε βαθμίδας σε ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα της ημεδαπής (εξαιρούνται οι Καθηγητές του Ιδρύματος) ή της αλλοδαπής.
  2. Να έχει διατελέσει Επιστημονικός Υπεύθυνος έργου του Υπουργείου Παιδείας (π.χ. Πρακτική Άσκηση, Γραφείο Διασύνδεσης, ΜΚΕ, ΜΟΔΙΠ κ.ά.)
  3. Συμμετοχή στην υλοποίηση Ομάδας Έργου αξιολόγησης Πράξης/Έργου συγχρηματοδοτούμενου.

Αντικείμενα του έργου:

Αντικείμενου του έργου το οποίο θα πρέπει να υλοποιήσουν οι υποψήφιοι αποτελεί η Εξωτερική Αξιολόγηση της Πράξης με τίτλο «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων». Οι εξωτερικοί αξιολογητές θα συντάξουν και θα παραδώσουν το εγχειρίδιο και την έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης. Επιπλέον, η διαδικασία της αξιολόγησης θα περιλαμβάνει την αναγνώριση και ανάλυση των δυνατών και αδύνατων σημείων τα οποία προκύπτουν από την μέχρι σήμερα υλοποίηση της Πράξης, καθώς και προτάσεις για βελτίωση της ποιότητας των αποτελεσμάτων και των παρεχόμενων υπηρεσιών αυτής.  

Διάρκεια σύμβασης: Έως 31/10/2015 και με δυνατότητα ανανέωσης (σύναψη νέας σύμβασης) εφόσον υπάρξει παράταση της Πράξης.

Ποσό σύμβασης: Η συνολική αμοιβή για κάθε έναν από τους Εξωτερικούς Αξιολογητές για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου συμφωνείται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00€), συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων και φόρων. Στην ανωτέρω αμοιβή συμπεριλαμβάνονται οι τυχόν δαπάνες μετακίνησης και διαμονής των υποψηφίων οι οποίες πρόκειται να πραγματοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου εκτός της έδρας αυτών, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της Πράξης. Η καταβολή της αμοιβής θα πραγματοποιηθεί μετά την παράδοση των παραδοτέων της Εξωτερικής Αξιολόγησης. 

Κριτήρια Βαθμολόγησης/ Αξιολόγησης & Συντελεστές Βαρύτητας

Οι προτάσεις των υποψηφίων θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή βάσει των κατωτέρω κριτηρίων, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί και βάσει των απαιτούμενων προσόντων της παρούσας πρόσκλησης:

α/α

Κριτήρια Αξιολόγησης

Βαθμολογία

1

Βαθμίδα Καθηγητή

0 – 100 βαθμούς

2

Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου

0 – 100 βαθμούς

3

Εμπειρία σε εξωτερικές αξιολογήσεις

0 – 100 βαθμούς

Κατόπιν της βαθμολόγησης των προτάσεων των υποψηφίων η Επιτροπή Αξιολόγησης θα προβεί στη σύνταξη αξιολογικού πίνακα κατάταξης των υποψηφίων λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους Τελικούς Βαθμούς (Τ.Β.) οι οποίοι προκύπτουν από το άθροισμα των γινομένων των βαθμολογιών των υποψηφίων ανά κριτήριο αξιολόγησης επί του αντίστοιχου συντελεστή βαρύτητας.

Οι συντελεστές βαρύτητας ανά κριτήριο είναι οι εξής:

α/α

Κριτήρια Αξιολόγησης

Συντελεστής Βαρύτητας

1

Βαθμίδα Καθηγητή

10%

2

Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου

50%

3

Εμπειρία σε εξωτερικές αξιολογήσεις

40%

Πλέον των ανωτέρω, οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής έγγραφης ένστασης κατά της απόφασης επιλογής εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων στο δικτυακό τόπο του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (www.teiion.gr). Σε αυτό το διάστημα οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης/ βαθμολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων, υπό τον όρο τήρησης των προβλεπομένων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06-07-2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ήτοι όταν συντρέχει στο πρόσωπό τους το έννομο συμφέρον της υπεράσπισης των δικαιωμάτων τους ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (ώρες γραφείου: καθημερινά 09:00-16:00) σε φάκελο με την ένδειξη:

«Πρόταση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης (αρ. πρωτ.: 1515/9-9-2015)

για την Πράξη με τίτλο «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων», 

από 09/09/2015 έως και 23/09/2015 (ημερομηνία πρωτοκόλλου) στη διεύθυνση:

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων / Διοικούσα Επιτροπή

Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών

Λεωφ. Συγγρού 56

117 42  Αθήνα

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

  • Έντυπο πρότασης.
  • Βιογραφικό σημείωμα.
  • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας.

Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να σελιδοποιηθούν και να αριθμηθούν. Στα στοιχεία του βιογραφικού που αναφέρονται στα εν λόγω δικαιολογητικά θα αναγράφεται ειδική αρίθμηση και η σελίδα του δικαιολογητικού που αναφέρεται ο υποψήφιος.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει την Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων www.teiion.gr.

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Καθηγητής Ιωάννης Δραγώνας