Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός – Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού

There are no translations available.

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο του έργου «ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2005 – 2006», που εντάσσεται στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, στο Μέτρο 2.2 «Αναμόρφωση Προγραμμάτων Σπουδών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», της Ενέργειας 2.2.2 «Ολοκλήρωση της Διεύρυνσης και Αναμόρφωση των Προγραμμάτων Σπουδών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», της Κατηγορίας Πράξεων 2.2.2.β: «Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» με κωδικό MIS 103556, προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό σύμφωνα με την υπ΄ αριθμό 16/27-5-2008, απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, για την υλοποίηση του υποέργου 8 με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (2006-2008)».

Το αντικείμενο του Διαγωνισμού κατατάσσεται σε μια διακριτή κατηγορία ως εξής:

Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, προϋπολογισμού 30.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις έγγραφες σφραγισμένες προσφορές τους με οποιοδήποτε μέσο, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 16 Ιουνίου 2008 και ώρα 12:30 μ.μ. στη Γραμματεία της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Λεωφ. Συγγρού 56, 11742, 4ος όροφος, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, δεν γίνονται αποδεκτές και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.

Διαβάστε Περισσότερα...