Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για το Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος

There are no translations available.

Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφερότερη προσφορά προθεσμίας 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της δημοσίευσης της περίληψης της Διακήρυξης, με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Οικολογίας και Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στη Ζάκυνθο, συνολικού προϋπολογισμού 111.000,00 ευρώ (εκατόν έντεκα χιλιάδες ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η Προμήθεια και Εγκατάσταση Εργαστηριακού επιστημονικού εξοπλισμού μέσω της πράξης «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» με κωδικό MIS 109986, που εντάσσεται στο Μέτρο 1.5 «Καλλιέργεια Καινοτομίας – Έρευνα και Τεχνολογία – Κοινωνία της Πληροφορίας», του άξονα 1 «ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» του ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2000-2006 και χρηματοδοτείται κατά 20% από Εθνικούς Πόρους και κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στο Πρωτόκολλο της Διοικούσας Επιτροπής στο Γραφείο Αθήνας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Λεωφόρος Συγγρού 56, 11742, Αθήνα, 4ος όροφος, μέχρι την Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2008.

Διαβάστε Περισσότερα...