ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

There are no translations available.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ
ΤΟΥ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ ( 2011 - 2014 )
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.400.000,00 €
(συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.)


Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Ιονίων Νήσων, μετά από την υπ' αριθμόν 10/11-03-2011 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου για την Σίτιση Σπουδαστών του Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ για τρία (3) Ακαδημαϊκά έτη ( 2011 – 2014 ).
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του Διαγωνισμού ανέρχεται σε Δύο εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ (2.400.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.
• Αναθέτουσα Αρχή: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Ιονίων Νήσων - Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων - Λεωφόρος Συγγρού 56, Τ.Κ. 11742, Αθήνα, 4ος Όροφος - Τηλ.: 2109250292, Fax: 2109250290
• Είδος Σύμβασης Έργου: Σίτιση Σπουδαστών
• Περιγραφή Αντικειμένου σύμβασης: Καθημερινή Σίτιση περίπου 1.400 Σπουδαστών των οκτώ (8) τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων.
• Συνολικός Προϋπολογισμός: 2.400.000,00 € (Συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.)
• Τόπος Σίτισης Σπουδαστών: Αργοστόλι, Ληξούρι, Ζάκυνθος και Λευκάδα.
• Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται: 1. Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 5% (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης. 2. Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης: κατατίθεται από τον ανάδοχο μετά την κατακύρωση του έργου και καλύπτει το 10% της συνολικής σύμβασης αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
• Πληρωμές ή και αναφορά στις εφαρμοζόμενες διατάξεις: Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο συμβατικό τεύχος προκήρυξης
• Δικαίωμα συμμετοχής: Όλα τα νομικά πρόσωπα και οι συνεταιρισμοί, αποκλείονται τα φυσικά πρόσωπα.
• Ο διαγωνισμός θα γίνει: την 25η Μαΐου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στα γραφεία της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων στην Αθήνα ( Λεωφόρος Συγγρού 56, 11742 Αθήνα )
• Προθεσμία για την υποβολή των προσφορών: Τετάρτη 25/05/2011, Ώρα 12:00. Οι προσφορές υποβάλλονται στα γραφεία της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων (Λεωφόρος Συγγρού 56, 11742 Αθήνα, 4ος Όροφος) τις εργάσιμες μέρες από 09.00 π.μ. μέχρι 16.00 μ.μ.
• Προθεσμία για την παραλαβή των Τευχών Διακήρυξης: Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται από τις Οικονομικές Υπηρεσίες του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, Συγγρού 56, T.K. 11745 Αθήνα, 4ος όροφος, καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-16:00.
Η προθεσμία για την υποβολή διευκρινήσεων επί των όρων της διακήρυξης είναι έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το τεύχος της διακήρυξης του διαγωνισμού, έναντι του ποσού των τριάντα (30,00 €) ευρώ.
Καταχωρήθηκε επίσης και στο διαδίκτυο η περίληψη της παρούσας διακήρυξης στη διεύθυνση http://www.teiion.gr
• Προθεσμία για την Υποβολή Εγγράφως Αιτήματος για συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινήσεις: Δέκα ημέρες (10) πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών
• Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσφορά: Ελληνική
• Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: τρεις (3) μήνες από την επόμενη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών
• Πρόσωπα που επιτρέπονται να παραβρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: Στην αποσφράγιση μπορούν να παραστούν προσωπικά οι συμμετέχοντες ή αντιπρόσωπος τους με παραστατικό εκπροσώπησης.

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής
Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων


Καθηγητής
Ναπολέων Μαραβέγιας