Προκήρυξη για Πρόσληψη Προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου

There are no translations available.

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά τρία (3) άτομα για την κάλυψη αναγκών του ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου), που εδρεύει στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Υποστήριξη του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύου» συνολικής διάρκειας έως 8 μηνών.


Τα δικαιολογητικά μαζί με την αίτηση πρέπει να κατατεθούν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον τοπικό τύπο.


Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Καθηγητής
Ναπολέων Μαραβέγιας