Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Σύμβαση Ανάθεσης Έργου

There are no translations available.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Σύμβαση Ανάθεσης Έργου

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων Νήσων / Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών, για την εκτέλεση της πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του ΕΣΠΑ (2007-2013) προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση ανάθεσης έργου (ορισμένης χρονικής διάρκειας έως ενός έτους, με δυνατότητα ανανέωσης) εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τα οποία περιγράφονται ως εξής:

1. Στέλεχος Εκπαιδευτικής Πληροφόρησης (1 θέση Κεφαλλονιά)

2. Στέλεχος Εκπαιδευτικής Πληροφόρησης (1 θέση Ζάκυνθος)

3. Στέλεχος Εκπαιδευτικής Πληροφόρησης (1 θέση Λευκάδα)

4. Στέλεχος Συμβουλευτικής (Ψυχολόγος) (1 θέση Κεφαλλονιά)

5. Στέλεχος Διοικητικής Λειτουργίας

6. Συνεργάτης Διαχείρισης και Εσωτερικής Λειτουργίας

7. Τεχνικός Διαχείρισης Δικτύων

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση (www.teiion.gr) όπου θα αναφέρεται ευκρινώς η θέση ενδιαφέροντος και η οποία θα συνοδεύεται από πλήρη φάκελο δικαιολογητικών (βιογραφικό σημείωμα, επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών, αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας κλπ). Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να σελιδοποιηθούν και να αριθμηθούν. Στα στοιχεία του βιογραφικού που αναφέρονται στα εν λόγω δικαιολογητικά θα αναγράφεται ειδική αρίθμηση και η σελίδα του δικαιολογητικού που αναφέρεται ο υποψήφιος.

Οι αιτήσεις με τα συνοδευτικά στοιχεία θα πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικά σε φάκελο με την ένδειξη «Αίτηση για πρόσληψη Επιστημονικού Προσωπικού του Γραφείου Διασύνδεσης του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» από 09/08/2010 έως και 27/08/2010 στη διεύθυνση:

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων/ Διοικούσα Επιτροπή
Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών
Λεωφ. Συγγρού 56
117 42 Αθήνα


Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών

Αναπλ.Καθηγητής Ιωαν. Δραγώνας