Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη εξωτερικών συνεργατών (ΜΟΔΙΠ)

There are no translations available.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη εξωτερικών συνεργατών, για την εκτέλεση της πράξης «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ».

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων Νήσων/ Επιτροπή Ερευνών, για την εκτέλεση της πράξης «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ (2007-2013) προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση ανάθεσης έργου (ορισμένης χρονικής διάρκειας έως ενός έτους, με δυνατότητα ανανέωσης έως την ολοκλήρωση του έργου), εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τα οποία περιγράφονται κατά ειδικότητα, ως εξής:

1. Στέλεχος Διαχειριστικής Λειτουργίας (1 θέση)

2. Στέλεχος Διοίκησης (1 θέση)

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση όπου θα αναφέρεται ευκρινώς η θέση ενδιαφέροντος και η οποία θα συνοδεύεται από πλήρη φάκελο δικαιολογητικών (βιογραφικό σημείωμα, επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών, αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, υπεύθυνη δήλωση για τη γνώση Η/Υ κλπ). Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να σελιδοποιηθούν και να αριθμηθούν. Στα στοιχεία του βιογραφικού που αναφέρονται στα εν λόγω δικαιολογητικά θα αναγράφεται ειδική αρίθμηση και η σελίδα του δικαιολογητικού που αναφέρεται ο υποψήφιος.

Οι αιτήσεις με τα συνοδευτικά στοιχεία θα πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν ταχυδρομικά ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ σε φάκελο με την ένδειξη « Αίτηση για πρόσληψη Εξωτερικών Συνεργατών για την εκτέλεση της πράξης «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» στη διεύθυνση:

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων/Διοικούσα Επιτροπή
Επιτροπή Ερευνών
Λεωφ. Συγγρού 56
117 42 Αθήνα


Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα διαρκέσει 15 ημέρες, αρχής γενομένης από την ημερομηνία δημοσίευσης της ανακοίνωσης στον τοπικό τύπο.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών

Αναπλ. Καθηγητής Ιωαν. Δραγώνας