Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΔΑΣΤΑ)

There are no translations available.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη ενός (1) μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, για την υλοποίηση εργασιών, στο πλαίσιο εκτέλεσης της πράξης «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) ΤΕΙ Ιονίων Νήσων».

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων Νήσων/ Επιτροπή Ερευνών, για την εκτέλεση της πράξης «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ (2007-2013) προτίθεται να αναθέσει σε μέλος ΔΕΠ/ ΕΠ, το έργο διεκπεραίωσης των Πακέτων Εργασίας που αφορούν στη διοίκηση, διαχείριση, οργάνωση, παρακολούθηση της πράξης, τη μελέτη σκοπιμότητας, τη σχεδίαση, οργάνωση, υλοποίηση και έλεγχο του «γραφείου ΔΑΣΤΑ», την εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού, και την αξιολόγηση με σύμβαση ανάθεσης έργου (ορισμένης χρονικής διάρκειας) με συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τα οποία περιγράφονται, ως εξής :

Κάθε υποψήφιος μέλος ΔΕΠ/ΕΠ θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις:

Α. Απαιτούμενα προσόντα
1. Εμπειρία ως ερευνητής, μελετητής ή/και υπεύθυνος ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων διάρκειας τουλάχιστον 10 χρόνων.
2. Εμπειρία στη διοίκηση έργων.
3. Καλή γνώση του εκπαιδευτικού και διοικητικού περιβάλλοντος της ανώτατης τεχνολογικής εκπαίδευσης.

Γ. Αντικείμενο εργασιών
Αντικείμενο των εργασιών είναι η ευθύνη της διεκπεραίωσης των Πακέτων Εργασίας (α) ΠΕ1-ΠΕ3 που αφορούν στη διοίκηση, διαχείριση, οργάνωση, παρακολούθηση της πράξης και τη μελέτη σκοπιμότητας. (β) ΠΕ4-ΠΕ9 που αφορούν στη σχεδίαση, οργάνωση, υλοποίηση και έλεγχο του «γραφείου ΔΑΣΤΑ» και (γ) Π19-ΠΕ23 που αφορούν στην εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού, και την αξιολόγηση.

Δ. Παραδοτέα
Ευθύνη της ολοκλήρωσης των Παραδοτέων που περιλαμβάνονται στα ανωτέρω περιγραφόμενα Πακέτα Εργασίας (Π1.1, Π1.2., Π2.1, Π3.1, Π4.1, Π4.2, Π4.3, Π4.4, Π5., Π6.1.1, Π6.1.2, Π6.1.3, Π6.2.1, Π6.2.2, Π6.2.3, Π6.2.4, Π6.2.5, Π7.1.1, Π7.1.2, Π7.1.3, Π7.2.1, Π7.3.1, Π7.4.1, Π7.5.1, Π8.1, Π9.1.1, Π9.2.1, Π9.2.2, Π9.2.3, Π9.2.4, Π9.2.5, Π9.2.6, Π9.3.1, Π9.3.2, Π19.1, Π20.1, Π21.1, Π22.1, Π23.1.1, Π23.1.2, Π23.2, Π23.3, Π23.4, Π23.5.)

Ε. Χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών
1/12/2010 – 31/12/2012

ΣΤ. Προϋπολογισμός εργασιών
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 13.500 €

Οι αιτήσεις με τα συνοδευτικά στοιχεία θα πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικά σε φάκελο με την ένδειξη «Αίτηση για πρόσληψη ενός μέλους ΔΕΠ/ΕΠ στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης (ΔΑΣΤΑ) ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» από 28/01/2011 έως και 11/02/2011 στη διεύθυνση :

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων/ Διοικούσα Επιτροπή
Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών
Λεωφ. Συγγρού 56
11742 Αθήνα

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών

Αναπλ. Καθηγητής Ιωάννης Δραγώνας