ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

There are no translations available.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Μ.) – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΡ.ΔΙ.Π.) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ή ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012.


 

Αίτηση Ε.Ε.Μ.

 Αίτηση ΕΠ(Επιστ.Εργαστ.Συνεργ. ΕΡΔΙΠ)

Δήλωση ατομικών στοιχείων(απαραίτητη επισύναψη)

Το Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, βάσει της με αριθ. 17/05-05-2011 απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής, προκηρύσσει την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη διδακτικών, ερευνητικών ή άλλων επιστημονικών αναγκών των Τμημάτων του για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012.

Η σύμβαση μπορεί να διαρκεί μέχρι ένα ακαδημαϊκό έτος και μπορεί να ανανεώνεται μέχρι δύο ακόμη ακαδημαϊκά έτη.

Το εκπαιδευτικό αυτό προσωπικό θα προσληφθεί σε θέσεις Επιστημονικού Συνεργάτη και Εργαστηριακού Συνεργάτη (ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των τμημάτων, όπως αυτές ορίζονται παρακάτω), για τις οποίες ως ελάχιστα προσόντα ορίζονται τα ίδια με αυτά των βαθμίδων Επίκουρου Καθηγητή και Καθηγητή Εφαρμογών, αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις:

1) Του άρθρου 19 του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ.Α΄/24-11-1983) «Δομή και Λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2) Του Ν.2431/1996 (ΦΕΚ 175/τ.Α΄/30-6-1996) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση».

3) Του άρθρου 7 παρ.2 του Ν.3194/2003 (ΦΕΚ 267/τ.Α΄/20-11-2003) «Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις».

4) Του άρθρου 2 παρ. 15 του Ν.3234/2004 (ΦΕΚ 52/τ.Α΄/18-6-2004) «Αναπροσαρμογή συντάξεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις».

5) Του Ν.3404/2005 (ΦΕΚ 260/17-10-2005) «Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»

6) Του Ν.3549/2007 (ΦΕΚ 69/τ.Α΄/20-3-2007) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»

7) Του άρθρου 15 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α΄/4-9-2009) «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»

8) Του Π.Δ. 134/1999 (ΦΕΚ132/τ.Α΄/29-6-1999) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Δημόσιες Υπηρεσίες του χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του ΥΠΕΠΘ».

9) Του Π.Δ. 163/2002 (ΦΕΚ149/τ.Α΄/26-6-2002) «Διαδικασία και προϋποθέσεις πρόσληψης επιστημονικών συνεργατών, εργαστηριακών συνεργατών, εκπαιδευτικών ειδικών μαθημάτων (ΕΕΜ) και ειδικών συνεργατών στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ)».

10) Τον Ν. 3027/02 άρθρο 3 «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 152Α/28-06-2002)

11)Τον Ν.3194/03 άρθρο 7 παρ. 2, 8α και β «Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 267Α/20-11-2003),

12).Την με αριθμό Φ.11/93789-Β-Ε5/13.11.2002 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1395/01.11.2002 τεύχος Δεύτερο), «Καθορισμός ειδικοτήτων των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΡ.ΔΙ.Π. των Τ.Ε.Ι.».

13) Το Π.Δ. με αριθμ. 35/03.02.2003 (ΦΕΚ 36/17.02.2003 τ. Α') με το οποίο καθορίζεται η «Βαθμολογική κατάσταση, πρόσληψη, υπηρεσιακή κατάσταση και απασχόληση των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού των Τ.Ε.Ι.».

14).Το Π.Δ. με αριθμ. 45/03 (ΦΕΚ 46/27.02.2003 τ. Α') «Προσόντα και προϋποθέσεις για την εκλογή ή εξέλιξη σε θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται η κατοχή διδακτορικού διπλώματος και δημοσιεύσεων».

15).Την με αριθμό 2/8687/0022/10.04.2003 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 482/21.04.2003 τ. Β'), που αφορά «τον καθορισμό επιδόματος διδακτικής προετοιμασίας και πάγιας αποζημίωσης για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΡ.ΔΙ.Π.) των Τ.Ε.Ι.».


 

Η απασχόληση του εκπαιδευτικού αυτού προσωπικού μπορεί να είναι πλήρης ή μερική. Η μηνιαία αποζημίωσή του είναι ίση με τις κάθε είδους αποδοχές του μόνιμου προσωπικού της αντίστοιχης βαθμίδας Ε.Π., κατά περίπτωση, εφόσον η απασχόληση είναι πλήρης ή το ανάλογο ποσοστό των αποδοχών αυτών, εφόσον η απασχόληση είναι μερική, εκτός από το χρονοεπίδομα, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο με αριθ. πρωτ. Φ.11/120735/Ε5/13-11-2002 έγγραφο του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Στο εκπαιδευτικό αυτό προσωπικό ανατίθεται η εκτέλεση όμοιου διδακτικού, ερευνητικού ή άλλου επιστημονικού και οργανωτικού έργου που έχει προβλεφθεί για το μόνιμο Ε.Π. της αντίστοιχης με τα προσόντα του βαθμίδας.

Προϋπόθεση για την πρόσληψη σε θέση Επιστημονικού Συνεργάτη είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος και για την πρόσληψη σε θέση Εργαστηριακού Συνεργάτη είναι η κατοχή τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών. Η διδακτορική διατριβή, ο τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών και το όλο ερευνητικό ή επιστημονικό έργο πρέπει να είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο ή την ειδικότητα, κατά περίπτωση, της θέσης που προκηρύσσεται.

Τα ελάχιστα προσόντα για την πρόσληψη Επιστημονικών Συνεργατών και Εργαστηριακών Συνεργατών είναι τα ακόλουθα, με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου:

1) Επιστημονικοί Συνεργάτες

α) Τέσσερα (4) τουλάχιστον έτη επαγγελματικής δραστηριότητας κατάλληλου επιπέδου ή, αναλόγως με τη φύση της θέσης που προκηρύσσεται, ισόχρονη εργασία σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή συμμετοχή με αμοιβή σε οργανωμένα ερευνητικά προγράμματα ή συνδυασμός των ανωτέρω δραστηριοτήτων, αντίστοιχων, σε κάθε περίπτωση, με το επιστημονικό επίπεδο και το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται. Η ανωτέρω επαγγελματική δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι δύο (2) έτη αυτοδύναμη διδασκαλία στο γνωστικό αντικείμενο του Τομέα, σε Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι. ή ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού.

β) Συναφή προς το αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται επιστημονική δραστηριότητα σχεδιασμού και εκτέλεσης ερευνητικών έργων, η οποία αποδεικνύεται από τρεις (3) τουλάχιστον πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους εφόσον έχουν γίνει δεκτές προς δημοσίευση στα σχετικά περιοδικά, ενώ οι απαιτούμενες πρωτότυπες επιστημονικές μονογραφίες λαμβάνονται υπόψη εφόσον βρίσκονται στο στάδιο της εκτύπωσης. 

2) Εργαστηριακοί Συνεργάτες  

α) Πέντε (5) τουλάχιστον έτη επαγγελματικής δραστηριότητας αντίστοιχης του επιπέδου σπουδών, σε αντικείμενο σχετικό με την ειδικότητα της θέσης που προκηρύσσεται από τη λήψη του βασικού πτυχίου ή διπλώματος. Η ανωτέρω επαγγελματική δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι τρία (3) έτη διδακτικό έργο σε Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι. ή ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού.

β) Τεκμηριωμένη ικανότητα υπεύθυνης εφαρμογής επιστημονικών γνώσεων και τεχνολογικών μεθόδων ή εκτέλεσης τμήματος ερευνητικού έργου κατάλληλου επιπέδου στην ειδικότητα της θέσης που προκηρύσσεται.

3). Εκπαιδευτικοί Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Ε.Μ.) Τ.Ε.Ι.

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. αντίστοιχης ειδικότητας ή αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος Πανεπιστημίου     της αλλοδαπής.

β) Πενταετής αξιόλογη διδακτική πείρα μετά τη λήψη του πτυχίου.

Δ. Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΡ.ΔΙ.Π.) Τ.Ε.Ι.

Σύμφωνα με το Π.Δ.35/2003 (ΦΕΚ.36/17.02.2003 τ. Α'), άρθρο 1:

1. Οι θέσεις του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΡ.ΔΙ.Π.) των Τ.Ε.Ι. με ανάθεση διδακτικού έργου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κλιμακώνονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του Ν.3027/2002, στις βαθμίδες Β' και Γ', με κατώτερη βαθμίδα τη Γ', με τα προσόντα που καθορίζονται ως ακολούθως κατά βαθμίδα:

 1.  ΒΑΘΜΙΔΑ Γ'

α) Ανάλογα με την περίπτωση :

i) Οκταετής τουλάχιστον καλλιτεχνική δραστηριότητα ως σολίστ αποδεικνυόμενη από την πραγματοποίηση ικανού αριθμού συναυλιών (ατομικά ή με συγκρότημα λαϊκής μουσικής) ή δισκογραφήσεων σε δισκογραφικές εταιρείες κύρους ή

 1. Οκταετής τουλάχιστον επαγγελματική δραστηριότητα στον τομέα της κατασκευής και συντήρησης μουσικών οργάνων ή σε άλλο τομέα των εφαρμοσμένων τεχνών σε ανάλογη επιχείρηση του εσωτερικού ή εξωτερικού.

β) Ανάλογα με την περίπτωση :

i) Συμμετοχή (ατομικά ή με συγκρότημα λαϊκής μουσικής) σε μουσικές διοργανώσεις (φεστιβάλ) κύρους ή

 1. Συμμετοχή σε συλλογικές εκθέσεις κύρους στον τομέα της κατασκευής μουσικών οργάνων ή σε άλλο τομέα εφαρμοσμένων τεχνών.

γ) Τιμητικές διακρίσεις και αναφορές και κριτικές στον τύπο και γενικά στα Μ.Μ.Ε. και

δ) Διετής τουλάχιστον διδακτική εμπειρία, συναφούς ειδικότητας, σε αναγνωρισμένο μουσικό ή άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

 1.  ΒΑΘΜΙΔΑ Β'

α) Δεκαετής τουλάχιστον καλλιτεχνική ή επαγγελματική δραστηριότητα, όπως αυτή καθορίζεται στο προσόν (α) της βαθμίδας Γ' με την επιπλέον απαίτηση οι αναφερόμενες δισκογραφικές εταιρείες ή επιχειρήσεις να είναι διεθνώς αναγνωρισμένες.

β) Συμμετοχή σε μουσικές διοργανώσεις ή σε συλλογικές εκθέσεις, όπως αυτές καθορίζονται στο προσόν (β) της βαθμίδας Γ' με την επιπλέον απαίτηση, αυτές να έχουν διεθνή αναγνώριση.

γ) Βραβεία και τιμητικές διακρίσεις καθώς και εκτεταμένες αναφορές και κριτικές στον τύπο και γενικά στα Μ.Μ.Ε. και

δ) Τετραετής τουλάχιστον διδακτική εμπειρία, συναφούς ειδικότητας σε αναγνωρισμένο μουσικό ή άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή τριετής αυτοδύναμη διδασκαλία σε Τ.Ε.Ι. ή Πανεπιστήμιο του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Η κρίση για την επιλογή βασίζεται οπωσδήποτε στην ύπαρξη των κριτηρίων (α) και (δ) και ενός τουλάχιστον εκ των κριτηρίων (β) και (γ).

Προκειμένου για τους υποψηφίους οι οποίοι διαθέτουν τα πλήρη ως άνω προσόντα, ο συνολικός χρόνος απασχόλησης των Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκατέσσερις (14) και δεκαέξι (16) ώρες εβδομαδιαίως αντίστοιχα.

Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν διαθέτουν τα προσόντα των προηγούμενων παραγράφων (1 και 2), επιτρέπεται η ανάθεση με ωριαία αντιμισθία, διδακτικού έργου σε υποψήφιους που κατέχουν τουλάχιστον τον αντίστοιχο βασικό τίτλο σπουδών και διδακτορικό δίπλωμα προκειμένου περί Επιστημονικών Συνεργατών. Η ωριαία αντιμισθία των Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών Τ.Ε.Ι. της παραγράφου αυτής καθορίζεται με κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (απόφαση με αριθ. 2/54807/0022/22-10-2002 – ΦΕΚ 1393/τ.Β’/01-11-2002) και εκκαθαρίζεται και καταβάλλεται στους δικαιούχους σε μηνιαία βάση. Ο συνολικός χρόνος απασχόλησης των Επιστημονικών και των Εργαστηριακών Συνεργατών της παραγράφου αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δώδεκα (12) και δεκαπέντε (15) ώρες εβδομαδιαίως αντίστοιχα.

Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν διαθέτουν τα προσόντα των προηγούμενων παραγράφων (Ι, ΙΙ) επιτρέπεται η ανάθεση με ωριαία αντιμισθία, διδακτικού έργου σε υποψήφιους που σύμφωνα με τον Ν. 3194/2003, άρθρο 7, παρ.8α, έχουν τουλάχιστον ένα από τα απαιτούμενα προσόντα της αντίστοιχης βαθμίδας ή έχουν τουλάχιστον τριετή επαγγελματική εμπειρία.

Ως επαγγελματική δραστηριότητα, όπου απαιτείται, δεν συνυπολογίζεται αυτή που τυχόν αποκτήθηκε κατά την διάρκεια του χρόνου σπουδών για τη λήψη του απαιτούμενου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος και συνδέεται με σχετική υποχρέωση που επιβάλλουν τα σχετικά μεταπτυχιακά προγράμματα ή οι σπουδές.

Όσον αφορά το επαγγελματικό έργο σε αντίστοιχο αντικείμενο, αυτό μπορεί να έχει ασκηθεί με οποιαδήποτε μορφή, δηλαδή, είτε ως ελευθέριο επάγγελμα, είτε ως απασχόληση με εξάρτηση σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα (Αποφάσεις ΣτΕ 3047/1987 & 1427/1991).

Η επαγγελματική δραστηριότητα αποδεικνύεται:

α) Με τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση από την οποία προκύπτει η ειδικότητα απασχόλησης και η χρονική διάρκεια της παροχής της. β) Προκειμένου για προϋπηρεσία που έχει παρασχεθεί στον Ιδιωτικό τομέα, βεβαίωση του εργοδότη και αποδεδειγμένη ασφαλιστική κάλυψη για το αντίστοιχο διάστημα απασχόλησης. γ) Προκειμένου για προϋπηρεσία που έχει παρασχεθεί στο Δημόσιο απαιτείται, πιστοποιητικό προϋπηρεσίας από τον φορέα απασχόλησης και αποδεδειγμένη ασφαλιστική κάλυψη για το αντίστοιχο διάστημα απασχόλησης. Για δε τις συμβάσεις έργου στο Δημόσιο ι) εφ’ όσον έχουν παρασχεθεί με ασφαλιστικό φορέα το ΙΚΑ απαιτούνται, αντίγραφα των συμβάσεων έργου και αποδεδειγμένη ασφαλιστική κάλυψη για το αντίστοιχο διάστημα απασχόλησης, ιι) εφ’ όσον έχουν παρασχεθεί με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία και ασφαλιστικό φορέα τον ΟΑΕΕ απαιτούνται, αντίγραφα των συμβάσεων έργου, έναρξη επιτηδεύματος από την αρμόδια ΔΟΥ, αποδεδειγμένη ασφαλιστική κάλυψη για το αντίστοιχο διάστημα απασχόλησης, Δελτία Παροχής Υπηρεσιών και εκκαθαριστικά σημειώματα των αντίστοιχων οικονομικών ετών και δ) Προκειμένου για ελεύθερους επαγγελματίες απαιτείται, έναρξη επιτηδεύματος από την αρμόδια ΔΟΥ, αποδεδειγμένη ασφαλιστική κάλυψη για το αντίστοιχο διάστημα απασχόλησης, Δελτία Παροχής Υπηρεσιών και εκκαθαριστικά σημειώματα των αντίστοιχων οικονομικών ετών.

Από τα αρμόδια όργανα πρόσληψης συνεκτιμάται η προηγούμενη εκπαιδευτική προϋπηρεσία στο ίδιο ή άλλο Τ.Ε.Ι.

Με τους όρους του άρθρου 19 του Ν.1404/1983, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 15 του Ν. 3794/2009, «…που διέπουν την πρόσληψη και την ανάθεση διδακτικού έργου σε Επιστημονικούς ή Εργαστηριακούς Συνεργάτες Τ.Ε.Ι. ή Ε.Ε.Μ. ή ΕΡ.ΔΙ.Π. των ΤΕΙ, μπορεί να ανατεθεί διδακτικό έργο μόνο για εξειδικευμένα μαθήματα μέχρι τεσσάρων (4) εβδομαδιαίων ωρών ως υπερωριακή απασχόληση σε μόνιμους ή συμβασιούχους υπαλλήλους του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα, ύστερα από άδεια της υπηρεσίας τους (ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου), καθώς και σε συνταξιούχους του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, μη θιγομένων των πολυτέκνων εκπαιδευτικών στους οποίους εφαρμόζονται οι περιορισμοί που θέτει το άρθρο 1 του Ν.1256/1982 και το άρθρο 21 παράγραφος 3 του Ν. 1400/1983». Η άδεια θα πρέπει προσκομισθεί εντός διμήνου από την υπογραφή της σύμβασης (σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης κατάθεσης της άδειας η σύμβαση θα ανακαλείται).

Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, οι Επιστημονικοί Συνεργάτες και οι Εργαστηριακοί Συνεργάτες Τ.Ε.Ι., μπορούν να κληθούν μετά την λήξη της σύμβασής τους να διενεργήσουν τις εξετάσεις των μαθημάτων που δίδαξαν το εξάμηνο που έληξε ή να ορισθούν ως επιτηρητές στις εξετάσεις αυτές. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται αποζημίωση στους εξεταστές για πέντε (5) ώρες συνολικά κάθε εξεταζόμενου μαθήματος και στους επιτηρητές αποζημίωση που αντιστοιχεί στις ώρες επιτήρησης, υπολογιζομένης για κάθε περίπτωση στις αποδοχές του τελευταίου μήνα της σύμβασής τους. Η αποζημίωση σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό των αποδοχών του προτελευταίου μήνα της σύμβασής τους.

Οι προσλαμβανόμενοι εντάσσονται και προσφέρουν υπηρεσίες στο Τμήμα, το οποίο τους αναθέτει τις περισσότερες ώρες διδασκαλίας. Αν υπάρχουν ίσες ώρες διδασκαλίας σε δύο ή παραπάνω Τμήματα, για την ένταξη αποφασίζει η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ι.

Η ενδεχόμενη απασχόληση του προσωπικού αυτού, για ένα ή περισσότερα εξάμηνα στο ίδιο ή άλλο Τ.Ε.Ι., σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί δικαίωμα μετατροπής της σύμβασης σε αορίστου χρόνου ή άλλα δικαιώματα μη προβλεπόμενα από τον Ν.1404/1983, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, έναντι του Τ.Ε.Ι. ή του Δημοσίου.

1.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

Α. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Στυλιανού Τυπάλδου , 28200, Ληξούρι Κεφαλονιάς

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Τηλ. 2671092855 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (και εν ελλείψει Εργαστηριακοί Συνεργάτες)

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ (Θεωρία) 

 1. Μαθηματικά
 1. Φυσική – Μηχανική
 1. Εισαγωγή στην Πληροφορική
 1. Εισαγωγή στην Τεχνολογία         Ήχου και Μουσικών Οργάνων
 1. Θεωρία Μουσικής Ι
 1. Ακουστική
 1. Ηλεκτρονικά
 1. Δεδομένα και Αλγόριθμοι στον Ήχο
 1. Οργανολογία Ι
 1. Θεωρία Μουσικής ΙΙ
 1. Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
 1. Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
 1. Ειδικές Εφαρμογές Πληροφορικής
 1. Οργανολογία ΙΙ
 1. Ιστορία Μουσικής Ι
 1. Σχεδιασμός Ακουστικής Χώρων – Δομικά Υλικά
 1. Ηλεκτρονικά Συστήματα Ήχου
 1. Τεχνικές Ηχογράφησης
 1. Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου
 1. Ηλεκτροακουστική
 1. Ψηφιακή Σύνθεση Ήχου
 1. Σχεδιασμός Ακουστικής Χώρων με Η/Υ
 1. Προηγμένες Τεχνικές Ηχογράφησης
 1. MIDI 
 1. Ιστορία Μουσικής ΙΙ
 1. Σύγχρονη Μουσική Βιομηχανία
 1. Μεθοδολογία της Διδασκαλίας
 1. Δημιουργική Μουσική Τεχνολογία
 1. Σχεδιασμός Μουσικών Οργάνων από Ισότροπα Υλικά
 1. Ραδιοτηλεοπτική Παραγωγή
 1. Πολυμέσα
 1. Μουσικά Σύνολα
 1. Δίκαιο Επιχειρήσεων – Πνευματικά Δικαιώματα
 1. Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων
 1. Μίξη Ήχου
 1. Σχεδιασμός Μουσικών Οργάνων από Ανισότροπα Υλικά
 1. Μουσική για Θέατρο και Κινηματογράφο
 1. Ανθρώπινοι Παράγοντες στην Τεχνολογία
 1. Μουσική Τεχνολογία στην Εκπαίδευση
 1. Σεμινάριο Τελειοφοίτων
 1. Ψυχοακουστική
 1. Μεταπαραγωγή και Mastering 
 1. Σχεδιασμός Μουσικών Οργάνων με Η/Υ
 1. Τεχνολογία και Αντοχή Υλικών
 1. Εισαγωγή στην Λαϊκή και Παραδοσιακή Ελληνική Μουσική 
 1. Πολιτισμική Τεχνολογία
 1. Εισαγωγή στην Μουσική Σημειογραφία 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ -εν ελλείψει Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΡΔΙΠ) 

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

 1. Φυσική – Μηχανική
 1. Εισαγωγή στην Πληροφορική
 1. Θεωρία Μουσικής Ι
 1. Ακουστική
 1. Ηλεκτρονικά
 1. Θεωρία Μουσικής ΙΙ
 1. Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
 1. Ειδικές Εφαρμογές Πληροφορικής
 1. Σχεδιασμός Ακουστικής Χώρων – Δομικά Υλικά
 1. Ηλεκτρονικά Συστήματα Ήχου
 1. Τεχνικές Ηχογράφησης
 1. Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου
 1. Ψηφιακή Σύνθεση Ήχου
 1. Σχεδιασμός Ακουστικής Χώρων με Η/Υ
 1. Προηγμένες Τεχνικές Ηχογράφησης
 1. MIDI 
 1. Δημιουργική Μουσική Τεχνολογία
 1. Σχεδιασμός Μουσικών Οργάνων από Ισότροπα Υλικά
 1. Ραδιοτηλεοπτική Παραγωγή
 1. Πολυμέσα
 1. Μουσικά Σύνολα
 1. Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων
 1. Μίξη Ήχου
 1. Σχεδιασμός Μουσικών Οργάνων από Ανισότροπα Υλικά
 1. Μουσική για Θέατρο και Κινηματογράφο
 1. Μεταπαραγωγή και Mastering 
 1. Σχεδιασμός Μουσικών Οργάνων με Η/Υ
 1. Τεχνολογία και Αντοχή Υλικών
 1. Εισαγωγή στην Λαϊκή και Παραδοσιακή Ελληνική Μουσική 
 1. Εισαγωγή στην Μουσική Σημειογραφία 
 1. Χρήση Εξειδικευμένου Λογισμικού

Εκπαιδευτικοί Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Ε.Μ) Ξένων γλωσσών

Γνωστικό Αντικείμενο: 

 1. Αγγλικά - Ορολογία

Β. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Στυλιανού Τυπάλδου , 28200, Ληξούρι Κεφαλονιάς

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Τηλ. 2671092855

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (και εν ελλείψει Εργαστηριακοί Συνεργάτες)

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ (Θεωρία) 

 1. Μικροοικονομική
 2. Χρηματοοικονομική Λογιστική
 3. Πληροφορική Ι
 4. Μαθηματικά στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
 5. Οικονομική της Διοίκησης
 6. Μηχανογραφημένη Λογιστική
 7. Χρηματοδοτική Διοίκηση
 8. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (M.I.S.)
 9. Χρήμα και Τράπεζες

10. Αρχές Αστικού Δικαίου

11. Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

12. Αρχές Μάρκετινγκ

13. Δημόσια Διοίκηση

14. Διοίκηση Παραγωγής

15. Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

16. Επιχειρησιακή Έρευνα

17. Φορολογική Λογιστική

18. Έρευνα Αγοράς

19. Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

20. Δημόσιες Σχέσεις

21. Διαφήμιση

22. Αρχές Εργατικού και Εμπορικού Δικαίου

23. Διοικητική Δεοντολογία

24. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

25. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

26. Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις

27. Τεχνικές Πωλήσεων

28. Θεσμοί και Λειτουργία της Ε.Ε.

29. Εφοδιαστική (Logistics)

30. Διοίκηση Πολυεθνικών Επιχειρήσεων

31. Διαχείριση Επιχειρηματικού Κινδύνου

32. Μεθοδολογία Έρευνας κ Σεμινάριο

33. Επιχειρηματικότητα

34. Αναδιοργάνωση Επιχειρήσεων

35. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

36. Μακροοικονομική

37. Διοικητική Λογιστική

38. Οργανωτική Θεωρία & Συμπεριφορά

39. Πληροφορική ΙΙ

40. Στατιστική στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

41. Οικονομικά Μαθηματικά.  

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

 1. Εφοδιαστική (Logistics)
 2. Πληροφορική Ι
 3. Μηχανογραφημένη Λογιστική
 4. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (M.I.S.)
 5. Επιχειρησιακή Έρευνα
 6. Ηλεκτρονικό Εμπόριο
 7. Μεθοδολογία Έρευνας κ Σεμινάριο
 8. Πληροφορική ΙΙ
 9. Οικονομικά Μαθηματικά.  

10. Στατιστική στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ(Ε.Ε.Μ.)

 1. Αγγλικά - Ορολογία Ι
 2. Αγγλικά - Ορολογία ΙΙ

2.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

Τέρμα Λεωφ. Αντ. Τρίτση, 28100, Αργοστόλι Κεφαλονιάς

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Τηλ. 2671027311 

Α. ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (και εν ελλείψει Εργαστηριακοί Συνεργάτες)

 1. Αρχές Οικονομικής (Θ)
 2. Ποσοτικές Μέθοδοι (Θ)
 3. Εισαγωγή στους Η/Υ (Θ+Ε)
 4. Αρχές Επικοινωνίας (Θ)
 5. Αρχές Δικαίου (Θ)
 6. Αρχές Μάνατζμεντ (Θ)
 7. Ολοκληρωμένη Δημιουργία Πολυμέσων Ι (Θ+Ε)
 8. Πολιτική Επικοινωνία (Θ)
 9. Ιστορία Πολιτισμού Ι (Θ)
 10. Οικονομική της Επικοινωνίας (Θ)
 11. Διεθνείς Σχέσεις & Επικοινωνίες (Θ)
 12. Δημοσιότητα και Μ.Μ.Ε. (Θ)
 13. Νομοθεσία-Νομολογία Μ.Μ.Ε. (Θ)
 14. Διαχείριση Επικοινωνιακών Κρίσεων (Θ)
 15. Επικοινωνιακή Πολιτική ΙΙ (Θ)
 16. Επικοινωνιακός Προγραμματισμός ΙΙ (Θ)
 17. Ολοκληρωμένη Δημιουργία Πολυμέσων ΙΙ (Θ+Ε)
 18. Σεμινάριο Τελειοφοίτων (Ε)
 19. Μ.Μ.Ε. και Ελληνική Κοινωνία (Θ)
 20. Δημόσιες Σχέσεις στον Τουρισμό (Θ)
 21. Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Δημ. Σχέσεων ΙΙ (Θ)
 22. Χρηματοοικονομικές Δημόσιες Σχέσεις (Θ)
 23. Χρήση Εξειδικευμένου Λογισμικού Η/Υ (Θ+Ε)
 24. Δημοσκοπήσεις (Θ)
 25. Κοινωνική Ψυχολογία (Θ)
 26. Εσωτερικές Επικοινωνίες (Θ)
 27. Πολιτισμός και ένδυμα (Θ)
 28. Πολιτισμική Διαχείριση Ι (Θ)
 29. Ιστορία Πολιτισμού ΙΙ (Θ)
 30. Θεσμοί & Δράσεις της Ε.Ε. (Θ)
 31. Πολιτισμική Διαχείριση ΙΙ (Θ)
 32. Διεθνείς Οργανισμοί (Θ)
 33. Επικοινωνιακή Πολιτική Ι (Θ)
 34. Επικοινωνιακός Προγραμματισμός Ι (Θ)
 35. Δημόσιες Σχέσεις (Θ)
 36. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Θ)
 37. Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Δημ. Σχέσεων Ι (Θ)
 38. Τεχνικές Ερωτηματολογίου & Συνέντευξης (Θ)
 39.  Αρχές Μάρκετινγκ (Θ)
 40.  Διαφήμιση (Θ)
 41.  Μάρκετινγκ Μ.Μ.Ε. (Θ)
 42.  Πολιτική Κοινωνιολογία (Θ)

Εκπαιδευτικοί Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Ε.Μ.)

1.Αγγλικά Ορολογία (Θ)

2.Γαλλικά Ορολογία (Θ)

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (και εν ελλείψει Εργαστηριακοί Συνεργάτες)

 1. Αρχές περιβαλλοντικών Επιστημών και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (Θ)
 2. Διαφήμιση & κινούμενο σχέδιο (Θ)
 3. Προβολή Εταιρικής Εικόνας (Θ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ(Ε.Ε.Μ.)

 1. Αγγλικά Ι (Θ)
 2. Αγγλικά ΙΙ (Θ)
 3. Γαλλικά Ι (Θ)
 4. Γαλλικά ΙΙ (Θ)

Β. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Τέρμα Λεωφ. Αντ. Τρίτση, 28100, Αργοστόλι Κεφαλονιάς

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Τηλ. 2671027101- 103

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (και εν ελλείψει Εργαστηριακοί Συνεργάτες)

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ (Θεωρία) 

 1. Ανόργανη και Ποσοτική Χημεία
 2. Μαθηματικά
 3. Γενική Μικροβιολογία
 4. Πληροφορική
 5. Εισαγωγή στην Επιστήμη Τροφίμων
 6. Μορφολογία Φυτών
 7. Οργανική Χημεία
 8. Στοιχεία Φυσικής & Αγρομετεωρολογίας
 9. Οικολογία

10. Βιολογικές καλλιέργειες

11. Συστηματική Βοτανική

12. Γενική Φυτοπαθολογία

13. Βιολογία

14. Φυσιολογία Φυτών

15. Γενική Ζωολογία & Εντομολογία

16. Ανατομία & Φυσιολογία Αγροτικών Ζώων

17. Εδαφολογία

18. Μηχανική Τροφίμων

19. Γονιμότητα Εδαφών-Θρέψη Φυτών

20. Χημεία Τροφίμων

21. Μικροβιολογία Τροφίμων

22. Μέθοδοι Ανάλυσης Τροφίμων

23. Βιολογική Λαχανοκομία

24. Βιομετρία (Επιστημονική Μεθοδολογία & Πειραματισμός)

25. Νομοθεσία, Διασφάλισης Ποιότητας & Πιστοποίηση Βιολογικών Προϊόντων & Τροφίμων

26. Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων

27. Επεξεργασία Τροφίμων

28. Βιολογική Διαχείριση Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας

29. Βιολογική Κτηνοτροφία

30. Μετασυλλεκτική Φυσιολογία & Τεχνολογία Βιολογικών Προϊόντων & Τροφίμων

31. Marketing Βιολογικών Προϊόντων & Τροφίμων

32. Βιολογική Δενδροκομία και Αμπελουργία

33. Βιολογική Φυτοπροστασία

34. Επεξεργασία & Ανακύκλωση Παραπροϊόντων & Αποβλήτων Βιολογικών Γεωργικών & Βιομηχανικών Τροφίμων

35. Βιολογική Διατροφή Αγροτικών Ζώων

36. Χερσαία Οικοσυστήματα

37. Υδάτινα Οικοσυστήματα & Βιολογική Ιχθυοκομία

38. Αρδεύσεις-Στραγγίσεις

39. Διαχείριση και Βελτίωση Εδαφών

40. Τεχνολογία και Ποιοτικός Έλεγχος Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης

41. Τεχνολογία και Ποιοτικός Έλεγχος Προϊόντων Ζωικής Προέλευσης

42. Τεχνολογία και Ποιοτικός Έλεγχος Λιπών, Ελαίων & Οίνου

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

 1. Ανόργανη και Ποσοτική Χημεία
 2. Μαθηματικά
 3. Γενική Μικροβιολογία
 4. Πληροφορική
 5. Μορφολογία Φυτών
 6. Οργανική Χημεία
 7. Στοιχεία Φυσικής & Αγρομετεωρολογίας
 8. Βιολογικές καλλιέργειες
 9. Συστηματική Βοτανική
 10. Γενική Φυτοπαθολογία
 11. Βιολογία
 12. Φυσιολογία Φυτών
 13. Γενική Ζωολογία & Εντομολογία
 14. Ανατομία & Φυσιολογία Αγροτικών Ζώων
 15. Εδαφολογία
 16. Μηχανική Τροφίμων
 17. Γονιμότητα Εδαφών-Θρέψη Φυτών
 18. Χημεία Τροφίμων
 19. Μικροβιολογία Τροφίμων
 20. Μέθοδοι Ανάλυσης Τροφίμων
 21. Βιολογική Λαχανοκομία
 22. Βιομετρία       (Επιστημονική Μεθοδολογία & Πειραματισμός)
 23. Νομοθεσία, Διασφάλισης Ποιότητας & Πιστοποίηση Βιολογικών Προϊόντων & Τροφίμων
 24. Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων
 25. Επεξεργασία Τροφίμων
 26. Βιολογική Διαχείριση Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας
 27. Βιολογική Κτηνοτροφία
 28. Μετασυλλεκτική Φυσιολογία & Τεχνολογία Βιολογικών Προϊόντων & Τροφίμων
 29. Marketing Βιολογικών Προϊόντων & Τροφίμων
 30. Βιολογική Δενδροκομία και Αμπελουργία
 31. Σεμινάριο Τελειοφοίτων
 32. Βιολογική Φυτοπροστασία
 33. Επεξεργασία & Ανακύκλωση Παραπροϊόντων & Αποβλήτων Βιολογικών Γεωργικών & Βιομηχανικών Τροφίμων
 34. Βιολογική Διατροφή Αγροτικών Ζώων
 35. Χερσαία Οικοσυστήματα
 36. Υδάτινα Οικοσυστήματα & Βιολογική Ιχθυοκομία
 37. Αρδεύσεις-Στραγγίσεις
 38. Διαχείριση και Βελτίωση Εδαφών
 39. Τεχνολογία και Ποιοτικός Έλεγχος Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης
 40. Τεχνολογία και Ποιοτικός Έλεγχος Προϊόντων Ζωικής Προέλευσης
 41. Τεχνολογία και Ποιοτικός Έλεγχος Λιπών, Ελαίων & Οίνου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ(Ε.Ε.Μ.)

 1. Αγγλικά- Ορολογία  

`-

3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Α. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Πλατεία Κάλβου 2, 29100, Ζάκυνθος

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Τηλ. 2695024941-4

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (και ελλείψει Εργαστηριακοί Συνεργάτες)

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ (Θεωρία) 

1.Αρχαιολογία και Τέχνες Ι

2.Γενικές Αρχές Χημείας & Φυσικής

3.Ελεύθερο Σχέδιο & Χρώμα I 

4.Γενικές Αρχές & Μεθοδολογία Συντήρησης

5.Αποτυπώσεις & Τεκμηρίωση Αντικειμένων

6.Εισαγωγή στην Πληροφορική

7.Αρχαιολογία και Τέχνες ΙΙ

8.Φυσικοχημεία-Ειδικά Θέματα Συντήρησης Ι

9.Ελεύθερο Σχέδιο & Χρώμα IΙ

10.Προληπτική Συντήρηση

11.Φωτογραφία

12.Εισαγωγή στα πολυμέσα

14.Ιστορία της Τέχνης Ι

15.Φυσικοχημεία-Ειδικά Θέματα Συντήρησης ΙΙ

16.Μουσειολογία & Πολιτισμική Διαχείριση (Μνημεία και Μουσειακές Συλλογές)

17.Τεχνικές & Υλικά Ζωγραφικής & Χαρακτικής

18.Συντήρηση Χαρτιού & Βιβλίων Ι

19.Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού

20.Μεθοδολογία Φυσικοχημικών Αναλύσεων

21.Ιστορία Υφάσματος

22.Τεχνολογία & Επιστήμη των Υλικών

23.Συντήρηση Ζωγραφικών Έργων Ι

24.Βιβλιοδεσία & Αρχαιολογία του Βιβλίου

25.Συντήρηση Τοιχογραφίας Ι

26.Συντήρηση Φορητής Εικόνας Ι

27.Συντήρηση Ζωγραφικών Έργων ΙΙ

28.Συντήρηση Χαρτιού & Βιβλίων ΙΙ

29.Συντήρηση Κεραμικών / Γυαλιού

30.Συντήρηση Μεταλλικών Αντικειμένων

31.Συντήρηση Υφάσματος Ι

32.Συντήρηση Τοιχογραφίας ΙΙ

33.Συντήρηση Φορητής Εικόνας ΙΙ

34.Συντήρηση Ξύλου Ι

35.Συντήρηση Εθνογραφικών-Λαογραφικών Συλλογών

36.Συντήρηση Σύγχρονων Υλικών

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

1.Ελεύθερο Σχέδιο & Χρώμα I 

2.Αποτυπώσεις & Τεκμηρίωση Αντικειμένων

3.Εισαγωγή στην Πληροφορική

4.Ελεύθερο Σχέδιο & Χρώμα IΙ

5.Προληπτική Συντήρηση

6.Φωτογραφία

7.Εισαγωγή στα πολυμέσα

8.Τεχνικές & Υλικά Ζωγραφικής & Χαρακτικής

9.Συντήρηση Χαρτιού & Βιβλίων Ι

10.Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού

11.Μεθοδολογία Φυσικοχημικών Αναλύσεων

12.Τεχνολογία & Επιστήμη των Υλικών

13.Συντήρηση Ζωγραφικών Έργων Ι

14.Βιβλιοδεσία & Αρχαιολογία του Βιβλίου

15.Συντήρηση Τοιχογραφίας Ι

16.Συντήρηση Φορητής Εικόνας Ι

17.Συντήρηση Ζωγραφικών Έργων ΙΙ

18.Συντήρηση Χαρτιού & Βιβλίων ΙΙ

19.Συντήρηση Κεραμικών / Γυαλιού

20.Συντήρηση Μεταλλικών Αντικειμένων

21.Συντήρηση Υφάσματος Ι

22.Συντήρηση Τοιχογραφίας ΙΙ

23.Συντήρηση Φορητής Εικόνας ΙΙ

24.Συντήρηση Ξύλου Ι

25.Συντήρηση Εθνογραφικών-Λαογραφικών Συλλογών

26.Συντήρηση Σύγχρονων Υλικών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ(Ε.Ε.Μ.)

 1. Αγγλικά- Ορολογία  

Β. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

Πλατεία Κάλβου 2, 29100, Ζάκυνθος

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Τηλ. 2695024941-4

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (και εν ελλείψει Εργαστηριακοί Συνεργάτες)

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ (Θεωρία) 

 1. Αρχές Επιστήμης Περιβάλλοντος
 2. Αρχές Οικολογίας
 3. Αρχές Οικονομικής
 4. Μαθηματικά Ι
 5. Περιβαλλοντικό Λογισμικό
 6. Φυσική Ι
 7. Χημεία Περιβάλλοντος
 8. Προγραμματισμός Η/Υ
 9. Οικονομική Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων

10. Φυσική ΙΙ

11. Περιβαλλοντική Γεωλογία

12. Βάσεις Περιβαλλοντικών δεδομένων

13. Υδρολογία – Διαχείριση Υδατικών Πόρων

14. Υδάτινα Οικοσυστήματα

15. Ηλεκτρική Ισχύς-Παραγωγή, Μεταφορά, Διανομή

16. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών & Τηλεπισκόπηση

17. Περιβαλλοντική Βιολογία/Μικροβιολογία

18. Αέρια Ρύπανση-Τεχνολογία Επεξεργασίας Αέριων Ρύπων

19. Οικολογία Πληθυσμών – Βιοποικιλότητα

20. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

21. Πρότυπα Ποιότητας, Αξιολόγησης & Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

22. Τεχνολογία Επεξεργασίας Βιομηχανικών & Επικίνδυνων Αποβλήτων

23. Τεχνολογία Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων

24. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

25. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση & Διδακτική

26. Τεχνολογίες Επεξεργασίας Πόσιμου Νερού

27. Βιώσιμη Ανάπτυξη 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

 1. Γενική Χημεία
 2. Αρχές Οικολογίας
 3. Περιβαλλοντικό Λογισμικό
 4. Χημεία Περιβάλλοντος  
 5. Τεχνικό Σχέδιο – CAD
 6. Προγραμματισμός Η/Υ
 7. Μεσογειακά Οικοσυστήματα
 8. Φυσική ΙΙ
 9. Μηχανική Περιβάλλοντος

10. Διαχείριση Άγριας Πανίδας  

11. Βάσεις Περιβαλλοντικών δεδομένων

12. Υδρολογία – Διαχείριση Υδατικών Πόρων

13. Υδάτινα Οικοσυστήματα  

14. Ηλεκτρική Ισχύς- Παραγωγή, Μεταφορά, Διανομή

15. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών & Τηλεπισκόπηση

16. Ρευστομηχανική Περιβάλλοντος

17. Περιβαλλοντική Βιολογία/Μικροβιολογία

18. Αέρια Ρύπανση-Τεχνολογία Επεξεργασίας Αέριων Ρύπων

19. Οικολογία Πληθυσμών – Βιοποικιλότητα

20. Τεχνολογία Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων 

21. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

22. Μετεωρολογία-Κλιματολογία

23. Τεχνολογία Επεξεργασίας Βιομηχανικών & Επικίνδυνων Αποβλήτων

24. Τεχνολογία Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων

25. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

26. Μέθοδοι Παρακολούθησης Ποιότητας Περιβάλλοντος

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Μ.)

 1. Αγγλικά - Ορολογία
 2. Προπαιδευτικό Φροντιστήριο Ορολογίας Αγγλικών


4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Α. ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φιλοσόφων και Τζεβελέκη, 31100, Λευκάδα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Τηλ. 2645026160

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (και εν ελλείψει Εργαστηριακοί Συνεργάτες)

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ (Θεωρία)

 1. Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
 1. Εισαγωγή στη Πληροφορική
 2. Δομημένος Προγραμματισμός
 3. Μικροοικονομική
 4. Μαθηματικά Ι
 5. Δίκαιο Επιχειρήσεων
 6. Πληροφορική και Κοινωνία
 7. Οικονομική Ιστορία της Ευρώπης
 8. Μαθηματικά ΙΙ
 9. Εισαγωγή στη Στατιστική
 10. Μακροοικονομική
 11. Εισαγωγή στους Αλγόριθμους
 12. Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός
 13. Δομές Δεδομένων
 14. Οικονομία και Περιβάλλον
 15. Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή
 16. Λειτουργικά Συστήματα Ι
 17. Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων
 18. Χρηματοοικονομική
 19. Αρχές Γενικής Λογιστικής
 20. Δίκτυα Η/Υ Ι
 21. Οπτικός Προγραμματισμός
 22. Πολιτική Οικονομία
 23. Στοχαστικά Χρηματοοικονομικά Μοντέλα
 24. Επιχειρησιακή Οικονομική Ανάλυση
 25. Τεχνολογίες Διαδικτύου
 26. Βάσεις Δεδομένων Ι
 27. Τεχνολογίες Πολυμέσων
 28. Επιχειρηματικότητα – Επιχειρηματικός Σχεδιασμός
 29. Αρχές Μάρκετινγκ
 30. Γραφικά Υπολογιστών
 31. Επιχειρησιακή Έρευνα
 32. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Παραγωγής
 33. Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
 34. Βάσεις Δεδομένων ΙΙ
 35. Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα
 36. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
 37. Τεχνικές Σχεδίασης και Ανάλυσης Αλγορίθμων
 38. Τεχνολογία Λογισμικού
 39. Κατανεμημένα Συστήματα
 40. Τεχνητή Νοημοσύνη
 41. Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων
 42. Οικονομετρία
 43. Δίκτυα Η/Υ ΙΙ
 44. Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ
 45. Εκπαιδευτικό Λογισμικό
 46. Σύγχρονα Θέματα Βάσεων Δεδομένων
 47. Ηλεκτρονικό Εμπόριο
 48. Διδακτική Πληροφορικής
 49. Ειδικά Θέματα Διοίκησης
 50. Εξόρυξη Δεδομένων
 51. Σεμινάριο Τελειοφοίτων
 52. Εφαρμογές Τηλεματικής στη Διοίκηση
 53. Πολυμεσικές Εφαρμογές
 54. Διαχείριση Έργων Πληροφορικής 

Εργαστηριακοί Συνεργάτες

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

 1. Εισαγωγή στη Πληροφορική
 2. Δομημένος Προγραμματισμός
 3. Εισαγωγή στους Αλγόριθμους
 4. Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός
 5. Δομές Δεδομένων
 6. Λειτουργικά Συστήματα Ι
 7. Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων
 8. Αρχές Γενικής Λογιστικής
 9. Δίκτυα Η/Υ Ι
 10. Οπτικός Προγραμματισμός
 11. Τεχνολογίες Διαδικτύου
 12. Βάσεις Δεδομένων Ι
 13. Τεχνολογίες Πολυμέσων
 14. Βάσεις Δεδομένων ΙΙ
 15. Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα
 16. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
 17. Τεχνικές Σχεδίασης και Ανάλυσης Αλγορίθμων
 18. Τεχνητή Νοημοσύνη
 19. Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων
 20. Οικονομετρία
 21. Δίκτυα Η/Υ ΙΙ
 22. Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ
 23. Ηλεκτρονικό Εμπόριο
 24. Εξόρυξη Δεδομένων
 25. Εφαρμογές Τηλεματικής στη Διοίκηση 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Μ.)

 1. Ξένη Γλώσσα- Ορολογία (Αγγλικά)
 2. Προπαιδευτικό Φροντιστήριο Ορολογίας Αγγλικών

Β. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Φιλοσόφων και Τζεβελέκη, 31100, Λευκάδα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Τηλ. 2645026160

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (και εν ελλείψει Εργαστηριακοί Συνεργάτες)

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ (Θεωρία) 

 1. Μαθηματική Ανάλυση
 2. Φυσική Τηλεπικοινωνιών
 3. Εισαγωγή στους Αλγόριθμους και το Προγραμματισμό
 4. Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση
 5. Ηλεκτρονική Ι
 6. Γραμμική Άλγεβρα
 7. Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
 8. Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστικής
 9. Ηλεκτρονική ΙΙ
 10. Προγραμματισμός Η/Υ Ι
 11. Διακριτά Μαθηματικά
 12. Δίκτυα Η/Υ Ι
 13. Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
 14. Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα
 15. Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙ
 16. Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες
 17. Βάσεις Δεδομένων
 18. Δίκτυα ΙΙ
 19. Τεχνολογίες Επικοινωνίες Πολυμέσων
 20. Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες
 21. Λειτουργικά Συστήματα
 22. Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων
 23. Ασύρματες Τηλεπικοινωνίες
 24. Μικροεπεξεργαστές Μικροϋπολογιστές
 25. Τεχνολογίες Διαδικτύου
 26. Διδακτική Νέων Τεχνολογιών
 27. Διοίκηση Έργων Πληροφορικής   - Τηλεπικοινωνιών
 28. Κινητές και Δορυφορικές Επικοινωνίες
 29. Ενσωματωμένα Συστήματα
 30. Εξόρυξη Πληροφορίας
 31. Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία
 32. Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
 33. Επαγγελματική Ταυτότητα και Οικονομικό Περιβάλλον
 34. Μάρκετινγκ Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών
 35. Στρατηγικό Μάνατζμεντ Τηλεπικοινωνιών
 36. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
 37. Ιατρική Πληροφορική
 38. Πληροφορική Περιβάλλοντος
 39. Κατανεμημένα Συστήματα
 40. Βιομηχανική Σχεδίαση Παραγωγής & Διοίκηση Παραγωγής
 41. Βιοπληροφορική

Εργαστηριακοί Συνεργάτες

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

 1. Φυσική Τηλεπικοινωνιών
 2. Εισαγωγή στους Αλγόριθμους και το Προγραμματισμό
 3. Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση
 4. Ηλεκτρονική Ι
 5. Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
 6. Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστικής
 7. Ηλεκτρονική ΙΙ
 8. Προγραμματισμός Η/Υ Ι
 9. Δίκτυα Η/Υ Ι
 10. Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
 11. Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα
 12. Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙ
 13. Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες
 14. Βάσεις Δεδομένων
 15. Δίκτυα ΙΙ
 16. Τεχνολογίες Επικοινωνίες Πολυμέσων
 17. Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες
 18. Λειτουργικά Συστήματα
 19. Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων
 20. Ασύρματες Τηλεπικοινωνίες
 21. Μικροεπεξεργαστές Μικροϋπολογιστές
 22. Τεχνολογίες Διαδικτύου
 23. Διδακτική Νέων Τεχνολογιών
 24. Κινητές και Δορυφορικές Επικοινωνίες
 25. Ενσωματωμένα Συστήματα
 26. Εξόρυξη Πληροφορίας
 27. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
 28. Ιατρική Πληροφορική
 29. Πληροφορική Περιβάλλοντος
 30. Κατανεμημένα Συστήματα
 31. Βιομηχανική Σχεδίαση Παραγωγής & Διοίκηση Παραγωγής
 32. Βιοπληροφορική

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Μ.)

 1. Ορολογία- Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)
 2.  Αγγλικά

`

 

Οι αιτήσεις μαζί με όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του κάθε Τμήματος μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών, αρχόμενη από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο Τύπο, δηλαδή, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από 11-06-2011 μέχρι και 30-06-2011.

Οι υποψήφιοι δεν μπορούν να δηλώσουν περισσότερα από έξι (6) μαθήματα ανά τμήμα (ανεξαρτήτως αν πρόκειται για θεωρητικά ή εργαστηριακά μαθήματα) και στις

αιτήσεις τους πρέπει να αναφέρονται κατά σειρά προτεραιότητας τα Μαθήματα (Θεωρία, Εργαστήρια). Τα μαθήματα τα οποία περιλαμβάνουν θεωρία και εργαστήριο θεωρούνται ως ένα ενιαίο μάθημα και όχι δύο χωριστά μαθήματα.

Τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθμηση, να είναι τοποθετημένα σε ειδικό φάκελο και να συνοδεύονται από συνοπτική ανάλυση του επιστημονικού έργου του υποψηφίου και πίνακα των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών.

Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι θεωρημένα επίσημα από τις κατά το νόμο αρμόδιες αρχές. Το αυτό ισχύει και για τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να συνοδεύονται από νόμιμες μεταφράσεις. Επιπλέον, οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του οικείου οργάνου, με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι προς τους απονεμόμενους τίτλους από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής.

Εκτός των άλλων δικαιολογητικών απαιτούνται:

α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Δήμου ή Κοινότητας όπου θα φαίνεται ο τρόπος και ο χρόνος κτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας ή φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας. Προκειμένου για πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

β) Πιστοποιητικό Στρατολογίας (τύπου Α) του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει στρατιωτική υποχρέωση ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή έχει αναγνωρισθεί ως αντιρρησίας συνείδησης και έχει εκπληρώσει, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική θητεία. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτη κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

Το πιστοποιητικό στρατολογίας θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από τη Γραμματεία του Τμήματος και μόνο για τους υποψηφίους που τελικά θα επιλεγούν.

Οι πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών, οφείλουν να υποβάλλουν και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Τμήματος του Πανεπιστημιακού Τομέα ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.

Συμπλήρωση των δικαιολογητικών της προκήρυξης μετά την κατάθεση και πρωτοκόλληση των αιτήσεων υποψηφιότητας, επιτρέπεται μόνο αν πρόκειται για διευκρινιστικά στοιχεία που ζητήθηκαν συμπληρωματικά από τα αρμόδια όργανα πρόσληψης και αφορούν σε δικαιολογητικά που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα.

Η προκήρυξη καθώς και αντίγραφο της αίτησης υποψηφιότητας, θα ευρίσκονται από την ημέρα έναρξης υποβολής αιτήσεων και στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων

http://www.teiion.gr  

 

Γίνεται γνωστό ότι, επειδή με το υφιστάμενο νομοθετικό καθεστώς οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες, η πρώτη πληρωμή θα γίνει μετά την ολοκλήρωση των από το νόμο προβλεπόμενων διαδικασιών.

 

Αθήνα, 30/05/2011

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής

                                                                                                                                      ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

 Καθηγητής Ναπολέων Μαραβέγιας