ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - Τοπικά Στελέχη Διοικητικής & Επικοινωνιακής Λειτουργίας (Ζάκυνθος - Κεφαλονιά)

There are no translations available.

 

01/07/2011

 

Αίτηση

 

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων Νήσων / Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών, για την εκτέλεση της πράξης «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του ΕΣΠΑ (2007-2013) προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση ανάθεσης έργου βοηθητικό-διοικητικό προσωπικό με συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τα οποία περιγράφονται ως εξής:

Α. Τοπικό Στέλεχος Διοικητικής Λειτουργίας (Ζάκυνθος)Απαιτούμενα προσόντα:

1. Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ ή ισότιμο πτυχίο Πανεπιστημίου του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ με ειδικότητα στις οικονομικές ή διοικητικές επιστήμες

2. Αναγνωρισμένος Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών. 

3. Καλή γνώση χρήσης Η/Υ (MS-Office, Internet, e-mail).

4. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

5. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

Θα συνεκτιμηθούν:

6. Η επαγγελματική εμπειρία σε θέματα διοίκησης και οργάνωσης γραφείου και ερευνητικών προγραμμάτων.

7. Η γνώση άλλων ξένων γλωσσών.

Αντικείμενα του έργου θα είναι:

Η επιτόπια συντονιστική και διοικητική υποστήριξη της υλοποίησης της πρότασης με τίτλο «Θερινό Σχολείο στη Δυναμική και τη Διαχείριση του Θαλάσσιου Μεσογειακού Περιβάλλοντος» που θα πραγματοποιηθεί στη Ζάκυνθο. Η σύμβαση θα είναι ορισμένης χρονικής διάρκειας δύο μηνών (11 Ιουλίου – 11 Σεπτεμβρίου). Οι αρμοδιότητες της θέσης θα είναι οι εξής:

Διαχείριση των αρχείων του προγράμματος, τήρηση λοιπών διοικητικών εγγράφων της πρότασης, τήρηση αλληλογραφίας και πρωτοκόλλου υλοποίησης της πρότασης, αποστολή όλων των σχετικών διοικητικών εγγράφων στα γραφεία Αθηνών, συνεχής επικοινωνία με τα στελέχη διοικητικής και διαχειριστικής λειτουργίας του Έργου.

Β. Τοπικό Στέλεχος Επικοινωνιακής Λειτουργίας (Ζάκυνθος)Απαιτούμενα προσόντα:

1. Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Γενικού Λυκείου.

2. Καλή γνώση χρήσης Η/Υ (MS-Office, Internet, e-mail).

3. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

4. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

Θα συνεκτιμηθούν:

5. 5ετής επαγγελματική εμπειρία σε θέματα οργάνωσης γραφείου και γραμματειακής υποστήριξης.

6. Η γνώση άλλων ξένων γλωσσών.

Αντικείμενα του έργου θα είναι:

Η επιτόπια επικοινωνιακή και γραμματειακή υποστήριξη της υλοποίησης της πρότασης με τίτλο «Θερινό Σχολείο στη Δυναμική και τη Διαχείριση του Θαλάσσιου Μεσογειακού Περιβάλλοντος» που θα πραγματοποιηθεί στη Ζάκυνθο. Η σύμβαση θα είναι ορισμένης χρονικής διάρκειας δυο μηνών (11 Ιουλίου – 11 Σεπτεμβρίου). Οι αρμοδιότητες της θέσης θα είναι η τήρηση παρουσιολογίων, οι δράσεις διάχυσης και πληροφόρησης για την υλοποίηση της πρότασης, επικοινωνία με τοπικά ΜΜΕ, επικοινωνία με τα στελέχη επικοινωνιακής λειτουργίας του Έργου στα γραφεία Αθηνών. 

Γ. Τοπικό Στέλεχος Διοικητικής Λειτουργίας (Κεφαλονιά)Απαιτούμενα προσόντα:

1. Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ ή ισότιμο πτυχίο Πανεπιστημίου του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ με ειδικότητα στις οικονομικές ή διοικητικές επιστήμες

2. Αναγνωρισμένος Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών  

3. Καλή γνώση χρήσης Η/Υ (MS-Office, Internet, e-mail).

4. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

5. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

Θα συνεκτιμηθούν:

6. Η επαγγελματική εμπειρία σε θέματα διοίκησης και οργάνωσης γραφείου και ερευνητικών προγραμμάτων.

7. Η γνώση άλλων ξένων γλωσσών.

Αντικείμενα του έργου θα είναι:

Η επιτόπια γραμματειακή, συντονιστική και διοικητική υποστήριξη της υλοποίησης της πρότασης με τίτλο «Θερινό Σχολείο στη Διοίκηση των Μέσων Ενημέρωσης» που θα πραγματοποιηθεί στην Κεφαλονιά. Η σύμβαση θα είναι ορισμένης χρονικής διάρκειας δυο μηνών (1 Αυγούστου – 30 Σεπτεμβρίου). Οι αρμοδιότητες της θέσης θα είναι οι εξής:

Διαχείριση των αρχείων της πρότασης, τήρηση παρουσιολογίων και λοιπών διοικητικών εγγράφων της πρότασης, τήρηση αλληλογραφίας και πρωτοκόλλου υλοποίησης της πρότασης, αποστολή όλων των σχετικών διοικητικών εγγράφων στα γραφεία Αθηνών, συνεχής επικοινωνία με τα στελέχη διοικητικής και διαχειριστικής λειτουργίας του Έργου.

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση (www.teiion.gr) όπου θα αναφέρεται ευκρινώς η θέση ενδιαφέροντος. Η αίτηση θα συνοδεύεται από πλήρη φάκελο δικαιολογητικών (βιογραφικό σημείωμα, επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών, αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας κλπ). Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να σελιδοποιηθούν και να αριθμηθούν. Στα στοιχεία του βιογραφικού που αναφέρονται στα εν λόγω δικαιολογητικά θα αναγράφεται ειδική αρίθμηση και η σελίδα του δικαιολογητικού που αναφέρεται ο υποψήφιος.

Οι αιτήσεις με τα συνοδευτικά στοιχεία θα πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικά σε φάκελο με την ένδειξη «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας» από 01/07/2011 έως και 07/07/2011 (ημερομηνία παραλαβής από το ΤΕΙ) στη διεύθυνση:

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων/ Διοικούσα Επιτροπή

Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών

Λεωφ. Συγγρού 56

117 42 Αθήνα

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών

Αναπλ.Καθηγητής Ιωαν. Δραγώνας

 

 

 


 

espa logo