ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

There are no translations available.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ


Το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση υποτροφιών ερευνητικού προσανατολισμού, με στόχο την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, για την κάλυψη δεκαεννέα (19) θέσεων στα Ινστιτούτα του κέντρου. Οι θεματικές κατευθύνσεις ενδιαφέροντος και ο αριθμός των θέσεων ανά Ινστιτούτο είναι:

Ινστ. Πυρηνικής Φυσικής (4 θέσεις)

 • Πυρηνική Φυσική (Πειραματική και Θεωρητική κατεύθυνση)

 • Φυσική Σωματιδίων (Πειραματική και Θεωρητική κατεύθυνση)

Ινστ. Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας (3 θέσεις)

 • Πειραματική και Θεωρητική διερεύνηση νανορευστών για χρήση σε θερμικά ηλιακά προϊόντα και διατάξεις εναλλαγής θερμότητας

 • Έλεγχος και Ασφάλεια Αντιδραστήρων Νέας Γενιάς

 • Ανάπτυξη στοχαστικού δυναμικού νετρονικού κώδικα

Ινστ. Επιστήμης Υλικών (2 θέσεις)

 • Σύνθεση, χαρακτηρισμός και εφαρμογή φασματοσκοπικών τεχνικών και θεωρητικών μεθόδων για τη μελέτη Υλικών Υψηλής Τεχνολογίας

 • Αρχαιομετρία

Ινστ. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (3 θέσεις)

 • Νέα μορφώματα δικτύωσης με αξιοποίηση αυτοοργάνωσης ή/και πληροφορίας συμφραζομένων για το μελλοντικό διαδίκτυο

 • Εξαγωγή γνώσης από πολυμεσική πληροφορία

 • Εκτίμηση άποψης από πολυγλωσσικό περιεχόμενο

 • Μάθηση κανόνων αναγνώρισης γεγονότων από ροές δεδομένων

 • Αναγνώριση ομιλίας σε έξυπνα περιβάλλοντα διάχυτης νοημοσύνης με χρήση συστοιχιών μικροφώνων

Ινστ. Μικροηλεκτρονικής (4 θέσεις)

 • Μίκρο- και νανο-τεχνολογίες

 • Νανοηλεκτρονική

 • Αισθητήρες και Μικροσυστήματα

 • Φωτοβολταϊκά και Φωτονική

Ινστ. Φυσικοχημείας (1 θέση)

 • Φυσικοχημεία (Το ακριβές γνωστικό πεδίο θα προσδιοριστεί στην αναλυτική προκήρυξη του Ινστιτούτου)

Ινστ. Βιολογίας (1 θέση)

 • Ρύθμιση Κυτταρικής Λειτουργίας – Ηλικιοεξαρτώμενες καταστάσεις

 • Πρότυπα βιολογικά συστήματα μελέτης κυτταρικών λειτουργιών

 • Δομική και υπολογιστική βιολογία

Ινστ. Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων (1 θέση)

 • Ανοσοδιαγνωστική (Προσανατολισμός Α’)

 • Μοριακή Διαγνωστική (Προσανατολισμός Α’)

 • Ραδιοβιολογία/Ακτινοπροστασία (Προσανατολισμός Α’)

 • Ραδιοφαρμακευτική (Προσανατολισμός Α’)

 • Χημεία Πρωτεϊνών (Προσανατολισμός Α’)

 • Ιχνοαναλύσεις (Προσανατολισμός Α’)

 • Φυσική Βιομοριακών Υλικών (Προσανατολισμός Β’)

Στο διαγωνισμό δύνανται να συμμετάσχουν:

α) Κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου ή εγγεγραμμένοι σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Πανεπιστημιακών Σχολών Θετικής Κατεύθυνσης ή Πολυτεχνικών Τμημάτων ή Σχολών Επιστημών Υγείας, του εσωτερικού ή ισότιμων του εξωτερικού, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ.

β) Πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Σχολών Θετικής Κατεύθυνσης ή Πολυτεχνικών Τμημάτων ή Σχολών Επιστημών Υγείας, του εσωτερικού ή ισότιμων του εξωτερικού, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ.

γ) Φοιτητές Πανεπιστημιακών Σχολών Θετικής Κατεύθυνσης ή Πολυτεχνικών Τμημάτων ή Σχολών Επιστημών Υγείας, που πρόκειται να λάβουν το πτυχίο τους εντός του ακαδημαϊκού έτους κατά το οποίο λαμβάνει χώρα η επιλογή (2011) και δεν οφείλουν περισσότερα από δύο (2) μαθήματα.

Η έναρξη καταβολής της υποτροφίας είναι δυνατή εφόσον τηρούνται οι ελάχιστες προϋποθέσεις που αναφέρονται στο Κεφ. ΣΤ., παρ. 8 και 12 του Κανονισμού Λειτουργίας του Εκπαιδευτικού Προγράμματος του ΕΚΕΦΕ «Δ». Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν σχετικά.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από 19/09/2011 έως 14/10/2011 σε διαφορετικές ημερομηνίες για κάθε Ινστιτούτο. Η διαδικασία των εξετάσεων ανά Ινστιτούτο (Προϋποθέσεις καταβολής της υποτροφίας, απαιτούμενα δικαιολογητικά, αναλυτικό πρόγραμμα, εξεταστέα ύλη και κατανομή θέσεων ανά θεματική κατεύθυνση) καθώς και η αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι στη διάθεση των υποψηφίων από το Γραφείο Εκπαίδευσης του ΕΚΕΦΕ «Δ».

Οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων μαζί με μια φωτογραφία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα υποβάλλονται έως και τις 09/09/2011 με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

 1. Στο Τμήμα Γραμματείας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Δευτέρα έως Παρασκευή, 07:30 - 15:00)

 2. Ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
Γραφείο Εκπαίδευσης
Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’ και Νεαπόλεως
Τ.Θ. 60228, 15310 Αγία Παρασκευή Αττικής

(Επιστολές οι οποίες φέρουν σφραγίδα ταχυδρομείου μετά την 9η Σεπτεμβρίου 2011 δεν θα γίνουν δεκτές)

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται μέσω του Γραφείου Εκπαίδευσης του ΕΚΕΦΕ «Δ» (κα Γ. Φαρμάκη, κα Ι. Αποστόλου, τηλ: 210 650 3055, e-mail: info@edu.demokritos.gr), στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δ» (http://www.demokritos.gr), στην ιστοσελίδα του Γραφείου Εκπαίδευσης (http://edu.demokritos.gr) και στις ιστοσελίδες των Ινστιτούτων.

 

Ο Δ/ντής του ΕΚΕΦΕ «Δ»

   & Πρόεδρος του Δ.Σ.

   Δρ Ν. Κανελλόπουλος