13.10.2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΖΑΚΥΝΘΟΣ(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

There are no translations available.

  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(ΖΑΚΥΝΘΟΣ)

 

 

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Ιονίων Νήσων έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 15 του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173 τ. Α'), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 τ. Α'), συμπληρώθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 τ. Α') και τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260 τ. Α').

β. Του άρθρου 16 του Ν.1404/1983 (ΦΕΚ 173 τ. Α'), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 τ. Α'), συμπληρώθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 τ. Α') και τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του Ν.3549/2007 (ΦΕΚ 69 τ. Α') και το άρθρο 9 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 τ. Α').

γ. Του άρθρου 17 του Ν.1404/1983 (ΦΕΚ 173 τ. Α'), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 τ. Α'), συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260 τ. Α') και τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 τ. Α').

δ. Του Ν.2431/1996 (ΦΕΚ 175 τ. Α') «Διορισμός ή πρό­σληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση».

ε. Του Π.Δ. 134/1999 (ΦΕΚ 132 τ.Α') «Διορισμός ή πρόσλη­ψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ανώτατα Εκπαι­δευτικά Ιδρύματα, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Δημόσιες Υπηρεσίες του χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αρμο­διότητας του ΥΠΕΠΘ».

στ. Του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 τ.Α') «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ­γανα».

ζ. Του Π.Δ. 187/2009 (ΦΕΚ 214/Α77-10-09) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».

η. Του άρθρου 7 παρ. 1 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 τ. Α') «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

  1. Το υπ' αριθ. 31/3-12-10 πρακτικό της Διοικούσας Επι­τροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.

  2. Τα υπ΄ αριθ. 2034/7-6-11 έγγραφο του Τ.Ε.Ι Ιονίων Νήσων.

  3. Την υπ αριθ. Φ11/17601/Ε5/10-02-2011 εγκύκλιο του Υπ.ΠΔΒΜΘ με θέμα «Επικαιροποιημένα δικαιολογητικά υποψηφίων για την πλήρωση θέσεων Ε.Π. ΤΕΙ».

  4. Το άρθρο 11 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/τ. Α715-3-2010) όπως ισχύει και το υπ' αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.11/85/8044/6-5-11 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,

  5. Τις υπ΄ αριθμ. ΥΑ 33617/Ε5/23-03-10 (ΦΕΚ 105 τ. ΥΟΔΔ) περί «Ανασυγκρότησης της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» και 104350/Ε5/13-09-11 (ΦΕΚ 312 τ. Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα) περί «Ανασυγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων»

  6. Την υπ΄ αριθμ. Φ.16/66863, 86713/Ε5/31-08-11 (ΦΕΚ 622/τ. Γ΄/31-08-11 απόφαση έγκρισης της προκήρυξης μίας (1) θέσης Ε.Π. βαθμίδας Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φυσικοχημεία με έμφαση στα Βιολογικά Συστήματα» της Υπουργού ΠΔΒΜΘ.

Αποφασίζει την προκήρυξη των κάτωθι θέσεων ΕΠ:


Μίας (1) θέσης βαθμίδας Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φυσικοχημεία με έμφαση στα Βιολογικά Συστήματα» του Τμήματος Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας, Παράρτημα Ζακύνθου, του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων.Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο, ήτοι έως 05-12-2011, ημέρα Δευτέρα, υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθμηση, να είναι τοποθετημένα μέσα σε ειδικό φάκελο και να συνοδεύονται από πλήρες βιογραφικό σημείωμα, συνοπτική ανάλυση του επιστημονικού τους έργου, καθώς και πίνακα των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών.

Ο φάκελος θα περιλαμβάνει και το ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης των δικαιολογητικών που υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή.

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ:

Πλ. Κάλβου 2- ΤΚ 29100 –ΖΑΚΥΝΘΟΣ, τηλ: 2695024940-948, φαξ: 2695024949

Αθήνα 13 -10-2011

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

 ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ