24.10.2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΤΟ ΛΗΞΟΥΡΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ)

There are no translations available.

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ ΛΗΞΟΥΡΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

 

 

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Ιωνίων Νήσων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων:

  1. 1.      Του Ν.1404/83 –«Δομή και Λειτουργία των ΤΕΙ».,όπως αυτό τροποποιήθηκε

και συμπληρώθηκε

  1. Το Ν. 496/74  περί λογιστικού των ΝΠΔΔ
  2. 3.      Του  Ν.2362/95 [ΦΕΚ 247/Α/95 ] άρθρο 84 « Περί Δημοσίου Λογιστικού,

ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις

  1. 4.      Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών

Θεμάτων» [ΦΕΚ 19/1.2/95 τ. Α΄] όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρα 1

παρ.3περιπτ.ΙΙ  στ΄ και 2 παρ. 12.

  1. Του Π.Δ. 118/2007 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου [Κ.Π.Δ.]
  2. Του Π.Δ. 60/07 [ΦΕΚ 64/Α/07 ] Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας

στις Διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών

σύναψης   δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως

τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία

2005/75ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης

Νοεμβρίου 2005.

  1. 7.     Του Ν. 3886/2010 «  Δικαστική προστασία κατά της σύναψη τους - οδηγία

89/665  & 92/13/Ε.Ο.Κ. (524687)».

  1. 8.     Την υπ’ αριθμόν 33617/Ε5 (Φ.Ε.Κ. 191/τ.Β’/27/03/2011) Υπουργική απόφαση

«Νέας Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων».

  1. 9.     Την απόφαση έγκρισης δαπάνης, η οποία πραγματοποιήθηκε στην 25η

συνεδρίαση της Δ.Ε. στις 01/07/2011.

  1. 10.   Την απόφαση επεναπροκήρυξης του διαγωνισμού, η οποία πραγματοποιήθηκε

την 37η συνεδρίαση της Δ.Ε. στις 21/10/2011.

 

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ


Τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα που επιθυμούν, να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Διεύθυνση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς (Ιωσήφ Μομφεράτου & Ηλία Μηνιάτη), έως την 09/11/2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00-14.00, έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για  την Διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου των εγκαταστάσεων του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων στο Ληξούρι Κεφαλονιάς.

Οι προσφορές που θα δοθούν θα αφορούν το συνολικό κόστος του έργου, δηλαδή τις εργασίες και τα υλικά και θα είναι σε ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος  Φ.Π.Α. και των εισφορών προς το Ι.Κ.Α.

Ειδικότερα το έργο αφορά:

1. Τον καθαρισμό και την ισοπέδωση με μηχανικά μέσα στον περιβάλλοντα χώρο του Παραρτήματος Ληξουρίου του Τ.Ε.Ι και συγκεκριμένα, α) κατά μήκος του κατασκευαζόμενου διαδρόμου στην ανατολική, νότια και νοτιοανατολική πλευρά του  κτιρίου Β (Εργαστήρια), όπως φαίνεται και στο διάγραμμα εφαρμογής, καθώς και εκατέρωθεν του διαδρόμου σε πλάτος 1μ, β) στα σημεία τοποθέτησης των εσχαρών απορροής υδάτων στη δυτική πλευρά του κτιρίου Β (Εργαστήρια) και στη βορειοδυτική πλευρά του κτιρίου Α (Διοικήσεως)), όπως φαίνεται και στο διάγραμμα εφαρμογής, στην επιφάνεια που χρειάζεται ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες ρύσεις για την απορροή των υδάτων. Ο καθαρισμός και η ισοπέδωση θα γίνουν με μηχανικά μέσα και η απομάκρυνση των υλικών θα γίνει με ευθύνη του αναδόχου.

2. Την κατασκευή τοίχου περίφραξης πάχους 40εκ. στην δυτική και βορειοδυτική πλευρά του γηπέδου των Τ.Ε.Ι . Η ακριβής θέση και το μήκος του τοιχίου φαίνεται στο διάγραμμα εφαρμογής. Το ύψος του τοιχίου θα είναι 1,50μ από το διαμορφωμένο έδαφος. Είναι απαραίτητο η στέψη του τοιχίου σε κάθε μία πλευρά του γηπέδου να είναι στο ίδιο ύψος οπότε όπου είναι απαραίτητο το ύψος θα είναι κυμαινόμενο. Το τοιχίο θα κατασκευαστεί από οπτόπλινθους ή τσιμεντόλιθους. Τα τελειώματα του τοιχίου στο προαναφερόμενο ύψος να είναι τριγωνικής μορφής με το ύψος της κορυφής του τριγώνου στα 20εκ. και προεξοχή 5εκ. εκατέρωθεν του τοίχου. Επιπρόσθετα  στη βορινή πλευρά του παλαιού κτιρίου Δ το υπάρχον τοιχίο να επισκευαστεί όπου χρειάζεται. Το ζητούμενο μήκος επισκευής φαίνεται στο διάγραμμα εφαρμογής. Τα τοιχία θα σοβατιστούν με σοβά τριών στρώσεων με την τελευταία στρώση να είναι από τσιμεντοκονία.

3. Κατά μήκος της στέψης όλου του νέου τοιχίου, αλλά και του επισκευασμένου να τοποθετηθεί πλαστικοποιημένο συρματόπλεγμα πράσινου χρώματος ύψους 1μ με κατάλληλους πασσάλους επιλογής του αναδόχου τοποθετούμενους ανά 1,5μ τοιχίου

4. Την κατασκευή παρτεριών γύρω από τέσσερα δέντρα πάχους 40εκ. και ύψους 60 εκ.. Η κατασκευή θα γίνει από λιθοδομή με επίπεδο τελείωμα. Το μοτίβο της λιθοδομής θα είναι όμοιο με αυτό του τοιχίου που βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του γηπέδου. Τα παρτέρια θα είναι κυκλικά. Η θέση τους και η διάμετρος καθορίζονται στο διάγραμμα εφαρμογής. Πρόκειται για δύο (2) φοίνικες που βρίσκονται εκατέρωθεν της  κεντρικής εισόδου των ΤΕΙ (από λεωφόρο Στυλιανού Τυπάλδου) και δύο (2) φοίνικες που βρίσκονται στην είσοδο του κτιρίου Γ.

5. Διευθέτηση όμβριων υδάτων με τοποθέτηση κατάλληλων εσχαρών και σύνδεση τους με το κεντρικό σύστημα διαχείρισης όμβριων υδάτων του χώρου του Τ.Ε.Ι. Η τοποθέτηση των εσχαρών θα γίνει στην δυτική πλευρά του κτιρίου Β και στη βορειοδυτική πλευρά του κτιρίου Α. Η ακριβής θέση των εσχαρών, ο τύπος και το μήκος αυτών φαίνεται στο διάγραμμα εφαρμογής. Καθορίζονται επίσης και τα σημεία διασύνδεσης τους με το κεντρικό σύστημα διαχείρισης όμβριων υδάτων του χώρου του Τ.Ε.Ι.

6. Την κατασκευή διαδρόμου από οπλισμένο σκυρόδεμα περιμετρικά του κτιρίου Α στα τμήματα που δεν υπάρχει και καθορίζεται στο διάγραμμα εφαρμογής. Ο διάδρομος θα έχει d=8εκ. και το σκυρόδεμα θα είναι ποιότητας C16/20 κατάλληλης κοκκομετρίας, ο οπλισμός θα είναι Τ131 και θα τοποθετηθεί στην κάτω παρειά του καταστρώματος του διαδρόμου με επικάλυψη c=2εκ.

- Σημειώνεται πως οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το διάγραμμα εφαρμογής του περιβάλλοντα χώρου των εγκαταστάσεων του Ιδρύματος στο Ληξούρι από τα γραφεία της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς (Ιωσήφ Μομφεράτου & Ηλία Μηνιάτη) της εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμη και στο Διαδίκτυο, στη διεύθυνση:  www.teiion.gr

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας των ανωτέρω εργασιών ανέρχεται στο ποσόν των 50.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των εισφορών προς το Ι.Κ.Α.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη θα βαρύνει τον ΣΑΕ 2004ΣΕ04300001, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011.

Μειοδότης θα αναδειχθεί εκείνος ο οποίος θα προσφέρει τη πιο συμφέρουσα, οικονομική προσφορά σε ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των εισφορών προς το Ι.Κ.Α.

Η υλοποίηση του έργου θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία και μέσα σε διάστημα τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα βαρύνουν τον προμηθευτή.

Ο Φ.Π.Α.  βαρύνει το Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων.

Οι ενδιαφερόμενοι που θα καταθέσουν προσφορά, έως την 09/11/2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00, θα ενημερωθούν εγγράφως από την υπηρεσία σχετικά με τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών.

 

                         

                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ

                    Δ.Ε. Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ


                   ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ

                                ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ