There are no translations available.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 177/ 25-01-2012

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Ιονίων Νήσων – Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών , σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 02/ 16-01-2012 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

αρχείο διακήρυξης σε .pdf

 1. Διεθνή ανοικτό διαγωνισμό σε Ευρώ (€), για την επιλογή αναδόχου του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Διαμόρφωσης - Οργάνωσης Υποδομών και Λειτουργίας Εικονικού Περιβάλλοντος Εξ' Αποστάσεως Εκπαίδευσης και Λοιπών Λειτουργιών» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης διακοσίων ογδόντα τεσσάρων πεντακοσίων πενήντα δύο ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (284.552,85 €) χωρίς ΦΠΑ [τριακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (350.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ].
 2. Το έργο υλοποιείται στα πλαίσια του Υποέργου 1 με τίτλο : «Διαμόρφωση και οργάνωση ηλεκτρονικών υποδομών για την υποστήριξη εξ’ αποστάσεως εκπαιδευτικής διαδικασίας» της Πράξης με τίτλο : «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας» και με κωδ. MIS : 352400, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους.
 3. Αριθμός Ονοματολογίας (CPV) : 72416000: Παροχείς υπηρεσιών εφαρμογών
 4. Διάρκεια Έργου :  Από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης έως τις 30 Απριλίου 2014. Η διάρκεια της σύμβασης δύναται να παραταθεί ανάλογα με τις ανάγκες του έργου για το αναγκαίο χρονικό διάστημα, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ενώ σε κάθε περίπτωση θα εξασφαλίζεται η υλοποίηση του έργου όπως προδιαγράφεται.
 5. Αναθέτουσα αρχή

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Ιονίων Νήσων – Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών.

 1. Περιεχόμενο έργου

Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Διαμόρφωσης - Οργάνωσης Υποδομών και Λειτουργίας Εικονικού Περιβάλλοντος Εξ' Αποστάσεως Εκπαίδευσης και Λοιπών Λειτουργιών», μέσω υπηρεσιών οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στη διακήρυξη, συνολικού προϋπολογισμού 350.000,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ακυρώσει το διαγωνισμό, να τον αναβάλλει, ή να προσφεύγει σε διαδικασία διαπραγμάτευσης βάσει του Π.Δ. 118/2007.

 1. Σύμβαση

Η σύμβαση που θα υπογραφεί από τον ανάδοχο αφορά ένα σύνολο υπηρεσιών, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Μέρος Δ’ της διακήρυξης.

 1. Χρόνος, τόπος και τρόπος υποβολής προσφορών

(α) Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 19η Μαρτίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ.

(β) Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στο πρωτόκολλο της Γραμματείας της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Ιονίων Νήσων – Λεωφόρος Συγγρού 56, Τ.Κ. 11742, Αθήνα, 5ος όροφος.

(γ) Στην περίπτωση αποστολής/ υποβολής (με οποιονδήποτε τρόπο) της προσφοράς, αυτή πρέπει να περιέλθει και να παραληφθεί, με απόδειξη, από το αρμόδιο πρόσωπο μέχρι την ημέρα και ώρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ταχυδρομήθηκε έγκαιρα, αλλά δεν έφθασε έγκαιρα στην υπηρεσία, δεν θα ληφθεί υπόψη.

(δ) Οι προσφορές που θα υποβληθούν πρέπει να βρίσκονται συσκευασμένες υπό μορφή ενιαίου συνόλου (φάκελο ή συσκευασία).

(ε) Τα δικαστικά έγγραφα και πιστοποιητικά που κατατίθενται πρέπει να είναι πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα, οι δε υπεύθυνες δηλώσεις να είναι θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή.

 1. Γλώσσα : Ελληνική
 2. Αποσφράγιση των προσφορών

(α) Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια την 19η Μαρτίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Λεωφόρο Συγγρού 56, Τ.Κ. 11742, Αθήνα, 5οςόροφος.

(β) Στην αποσφράγιση μπορούν να παραστούν προσωπικά οι συμμετέχοντες ή αντιπρόσωπός τους με παραστατικό εκπροσώπησης.

 1. Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν, όπως παρουσιάζονται αναλυτικά στο Μέρος Β’ του αναλυτικού τεύχους της διακήρυξης:

(α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και συνεταιρισμοί που ασχολούνται με την παροχή σχετικών υπηρεσιών.

(β) Ενώσεις των ως άνω φυσικών ή/και νομικών προσώπων εφόσον καθένας από τους συμμετέχοντες στην ένωση πληροί την ανωτέρω προϋπόθεση (α) και υποβάλλουν κοινή προσφορά, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο Μέρος Β’ του τεύχους της διακήρυξης.

(γ) Όσοι πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο Μέρος Β’ του αναλυτικού τεύχους της διακήρυξης.

 1. Προσφορές

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ζητουμένων του έργου, ενώ δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, προσφορές που υποβάλλονται για μέρος αυτού. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

 1. Ισχύς προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν του υποψήφιους αναδόχους για εκατόν είκοσι (120) ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη της, κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την διακήρυξη.

 1. Παραλαβή των εγγράφων στοιχείων του διαγωνισμού

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καθώς και τυχόν διευκρινήσεις ή τροποποιήσεις που θα προκύψουν διατίθενται στα γραφεία Αθηνών της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Λεωφόρος Συγγρού 56, Τ.Κ. 11742, Αθήνα, 5ος όροφος, αρμόδια πρόσωπα κος Ι. Τσάνης – κα Κ. Δανιηλίδου, Τηλ. : 210-9250280, Fax : 210-9250290, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 – 16:00, έναντι του ποσού των δέκα ευρώ (10,00 €).

Η προθεσμία για τη λήψη των τευχών της διακήρυξης είναι έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Ενώ η προθεσμία για τις σχετικές διευκρινήσεις ή επιμέρους πληροφορίες επί της διακήρυξης μπορούν αν γίνουν από τους υποψηφίους εγγράφως έως και οκτώ (8) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων για τα έγγραφα στοιχεία του διαγωνισμού θα πρέπει να κατατίθενται εγγράφως στο πρωτόκολλο της γραμματείας της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Ιονίων Νήσων – Λεωφόρος Συγγρού 56, Τ.Κ. 11742, Αθήνα, 5ος όροφος.

 1. Εγγύηση συμμετοχής

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα και επί ποινή αποκλεισμού, από εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΣΤ’ του Τεύχους της Διακήρυξης, ποσού ίσου με το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης του έργου, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι 17.500,00 Ευρώ.

 1. Περίληψη της Διακήρυξης

Περίληψη της διακήρυξης στάλθηκε για δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την Τετάρτη 25η Ιανουαρίου 2012, δημοσιεύτηκε στο τεύχος των Διακηρύξεων Συμβάσεων του Φύλλου της Κυβερνήσεως την Παρασκευή 3η Φεβρουαρίου 2012 και στον ελληνικό τύπο [πρώτη (1η) δημοσίευση] την Δευτέρα 6η Φεβρουαρίου 2012.

Επιπλέον, περίληψη της διακήρυξης αναρτήθηκε και στο διαδικτυακό τόπο του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στη διεύθυνση : http://www.teiion.gr .

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων,


Καθηγητής Ναπολέων Μαραβέγιας

espa logo 50