There are no translations available.

Διακύρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού

Αρ. Διακηρυξης 1962 / 17-7-2013

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Ιονίων Νήσων – Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών , σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 12/29-03-13 (Θέμα 6ο) απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων σχετικά με τη Διενέργεια Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

 

 

 1. Διεθνή ανοικτό διαγωνισμό σε Ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή αναδόχων για τις προμήθειες με τίτλο:

ΤΜΗΜΑ Α: «Εξοπλισμός Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Μηχανικής & Ακουστικής του Τμήματος Τεχνολογίας Ήχου & Μουσικών Οργάνων του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων», συνολικού προϋπολογισμού Εκατόν Εξήντα Δύο Χιλιάδων Ευρώ (162.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (131.707,32€ χωρίς ΦΠΑ).

ΤΜΗΜΑ Β: «Εξοπλισμός Εργαστηρίου Σχεδιασμού και Κατασκευής Μουσικών Οργάνων του Τμήματος Τεχνολογίας Ήχου & Μουσικών Οργάνων του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων», συνολικού προϋπολογισμού Εκατόν Σαράντα Χιλιάδων Ευρώ (140.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (113.821,14€ χωρίς ΦΠΑ).

Για τα ανωτέρω τμήματα θα πραγματοποιηθούν ξεχωριστές διαγωνιστικές διαδικασίες.

 1. Οι παραπάνω προμήθειες υλοποιούνται στα πλαίσια της Πράξης με τίτλο: «Εργαστηριακός εξοπλισμός Τμήματος Τεχνολογίας Ήχου & Μουσικών Οργάνων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» με κωδικό MIS:423529, του Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ-ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ», συνολικού προϋπολογισμού  302.000,00€ με ΦΠΑ, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους.
 2. Αναθέτουσα Αρχή

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Ιονίων Νήσων – Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών.

 1. Περιεχόμενο Προμήθειας

ΤΜΗΜΑ Α:

1.1.Ολοκληρωμένο Σύστημα Σωλήνα Στάσιμων Κυμάτων (Σωλήνας Kundt)

1.2.Σύστημα ηχητικής πηγής και παρελκόμενα σύνδεσης με υπάρχοντα όργανα

1.3.Λογισμικό Επεξεργασίας Σημάτων

1.4.Λογισμικό ακουστικού σχεδιασμού χώρων

1.5.Λογισμικό για ολοκλήρωση λειτουργικότητας υπάρχοντος οργάνου (ηχομέτρου)

ΤΜΗΜΑ Β:

2.1.Δυναμικός Μηχανικός Αναλυτής (DMA)

2.2.Πλήρες Ηλεκτρομηχανικό Σύστημα Πραγματοποίησης Δοκιμών Εφελκυσμού, Θλίψης και Κάμψης Δυναμικότητας 100kN

2.3.Σύστημα Οπτικού Ηλεκτρομηκυνσιομέτρου Καταγραφής Παραμορφώσεων Υλικών

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ακυρώσει το διαγωνισμό, να τον αναβάλλει, ή να προσφεύγει σε διαδικασία διαπραγμάτευσης βάσει του Π.Δ. 118/2007.

 1. Σύμβαση

Στα πλαίσια του παρόντος Διαγωνισμού θα καταρτιστούν δύο ξεχωριστές συμβάσεις, μια για κάθε τμήμα της διακήρυξης και για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Μέρος Δ’ της διακήρυξης. (Ο ανάδοχος δύναται να είναι ένας).

 1. Διάρκεια Προμήθειας:  45 ημέρες από την υπογραφή της κάθε σύμβασης. Η διάρκεια της σύμβασης δύναται να παραταθεί ανάλογα με τις ανάγκες της Πράξης για εύλογο χρονικό διάστημα, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ενώ σε κάθε περίπτωση θα εξασφαλίζεται η υλοποίηση της προμήθειας όπως προδιαγράφεται.
 2. Χρόνος, τόπος και τρόπος υποβολής προσφορών

(α) Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 13η Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ.

(β) Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στο πρωτόκολλο της Γραμματείας της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Ιονίων Νήσων – Λεωφόρος Συγγρού 56, Τ.Κ. 11742, Αθήνα, 5ος όροφος.

(γ) Στην περίπτωση αποστολής / υποβολής (με οποιονδήποτε τρόπο) της προσφοράς, αυτή πρέπει να περιέλθει και να παραληφθεί, με απόδειξη, από το αρμόδιο πρόσωπο μέχρι την 13η Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. Προσφορά που ταχυδρομήθηκε έγκαιρα, αλλά δεν έφθασε έγκαιρα στην υπηρεσία, δεν θα ληφθεί υπόψη.

(δ) Οι προσφορές που θα υποβληθούν, πρέπει να βρίσκονται συσκευασμένες υπό μορφή ενιαίου συνόλου (φάκελος ή συσκευασία) και να αναγράφουν ευκρινώς τον τίτλο της προμήθειας (τμήμα Α ή Β) που αφορούν. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι, οι οποίοι προτίθενται να καταθέσουν προσφορά και για τα δύο Τμήματα (Α & Β), θα πρέπει να καταθέσουν ξεχωριστή προσφορά για κάθε Τμήμα.

(ε) Τα δικαστικά έγγραφα και πιστοποιητικά τα οποία κατατίθενται πρέπει να είναι πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα, οι δε υπεύθυνες δηλώσεις να είναι θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή.

 1. Γλώσσα : Ελληνική
 2. Αποσφράγιση των προσφορών

(α) Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια την 18η Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Σ. Τυπάλδου, Τ.Κ. 28200, Ληξούρι Κεφαλονιάς.

(β) Στην αποσφράγιση μπορούν να παραστούν προσωπικά οι συμμετέχοντες ή αντιπρόσωπός τους με παραστατικό εκπροσώπησης.

 1. Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν, όπως παρουσιάζονται αναλυτικά στο Μέρος Β’ του αναλυτικού τεύχους της διακήρυξης:

(α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει την Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄ 139/1997).

(β) Κοινοπραξίες – Συμπράξεις - Ενώσεις μέλη των οποίων είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου.

 1. Προσφορές

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να καταθέσουν ξεχωριστή προσφορά για κάθε ένα από τα τμήματα της Διακήρυξης. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ζητουμένων ειδών κάθε τμήματος, ενώ δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, προσφορές που υποβάλλονται για μέρος αυτών. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

 1. Ισχύς προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν του υποψήφιους αναδόχους για εκατόν είκοσι (120) ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη της, κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την διακήρυξη.

 1. Παραλαβή των εγγράφων στοιχείων του διαγωνισμού

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τυχόν διευκρινήσεις ή τροποποιήσεις που θα προκύψουν διατίθενται στα γραφεία Αθηνών της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Λεωφόρος Συγγρού 56, Τ.Κ. 11742, Αθήνα, 5ος όροφος, αρμόδιος πρόσωπα κος Ι. Τσάνης – κ. Χ. Παπαδημητρίου, Τηλ. : 210-9250280, Fax : 210-9250290, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00 – 16:00, καθώς και στο διαδικτυακό τόπο του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στη διεύθυνση : http://www.teiion.gr .

Η προθεσμία για τη λήψη των τευχών της διακήρυξης είναι έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Ενώ η προθεσμία για τις σχετικές διευκρινήσεις ή επιμέρους πληροφορίες επί της διακήρυξης μπορούν να γίνουν από τους υποψηφίους εγγράφως έως και οκτώ (8) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων για τα έγγραφα στοιχεία του διαγωνισμού θα πρέπει να κατατίθενται εγγράφως στο πρωτόκολλο της γραμματείας της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Ιονίων Νήσων – Λεωφόρος Συγγρού 56, Τ.Κ. 11742, Αθήνα, 5ος όροφος.

 1. Εγγύηση συμμετοχής

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα και επί ποινή αποκλεισμού, από εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΣΤ’ του Τεύχους της Διακήρυξης, ποσού ίσου με το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης του τμήματος Α και Β  του διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι 8.100,00 Ευρώ για προσφορά η οποία αφορά το Τμήμα Α του Διαγωνισμού ή 7.000,00€ για προσφορά η οποία αφορά το Τμήμα Β του Διαγωνισμού.

 1. Δημοσίευση

«Περίληψη της διακήρυξης στάλθηκε για δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την Τετάρτη 17 Ιουλίου 2013».

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων

 

 

 

 

 

 

η περίληψη σε μορφή doc                              doc-iconκαι σε pdfpdf.thumbnail

η διακήρυξη σε μορφή doc                             doc-iconκαι σε pdfpdf.thumbnail

το παράρτημα Α' σε μορφή doc                      doc-iconκαι σε pdfpdf.thumbnail

τα παραρτήματα Β', Γ' σε μορφή doc              doc-iconκαι σε pdfpdf.thumbnail

τα παράρτημα Δ' σε μορφή doc                      doc-iconκαι σε pdfpdf.thumbnail

τα λοιπά παράρτηματα Ε', ΣΤ', Ζ σε μορφή docdoc-iconκαι σε pdfpdf.thumbnail

 

 

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Α' Φάσης 1962/17.7.2013 Διεθνούς Διαγωνισμού


Αποτελέσματα Αξιολόγησης Β' Φάσης 1962/17.7.2013 Διεθνούς Διαγωνισμού