There are no translations available.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ- ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

 

 

 

κατεβάστε την αίτηση doc-icon


κατεβάστε την προκήρυξη pdf.thumbnail

 

 

οι καταληκτικές ημερομηνίες για υποβολή αιτήσεων  δεν είναι οριστικές και θα διαμορφωθούν ανάλογα με τις κυκλοφορίες των εφημερίδων

 


Το Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, με βάση τη με αριθ. 25/03-07-14 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του, προκηρύσσει την πρόσληψη Πανεπιστημιακών Υποτρόφων (Υποτρόφων ΤΕΙ), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τη διεξαγωγή εκπαιδευτικού  έργου (διδασκαλία θεωρητικών μαθημάτων και εργαστηριακών ασκήσεων)  καθοριζόμενου δια της συμβάσεως των Υποτρόφων και των Τμημάτων των Σχολών:  α) Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής -Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, β) Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών- Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε. με ι)κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος Τ.Ε., ιι) κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Τ.Ε., γ) Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας-Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και με ι)κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων ιι) κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων, δ) Σχολής Μουσικής Τεχνολογίας-Τμήμα Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων και ε)Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών- Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας, για το διδακτικό έτος 2014-15, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.4009/2011.

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν.4009/2011 όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 16 του αρ. 34 του Ν.4115/2013 και ισχύει, ως πανεπιστημιακοί υπότροφοι δύναται να προσληφθούν επιστήμονες αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους είτε κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος είτε υποψήφιοι διδάκτορες είτε επιστήμονες εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας.  Η απασχόλησή τους δύναται να είναι πλήρης ή μερική.

Αίτηση. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος προτίμησής τους την αίτηση (χρησιμοποιώντας υποχρεωτικά το σχετικό έντυπο) και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο δηλαδή από 02-08-2014 μέχρι και 21-08-2014.

Οι υποψήφιοι με την αίτησή τους θα δηλώνουν τόσα γνωστικά αντικείμενα από το σύνολο των προκηρυχθέντων όσα απαιτούνται για  την κάλυψη πλήρους ή μερικού ωραρίου, ανάλογα με τις κατά περίπτωση ανάγκες των Τμημάτων του Ιδρύματος και θα πρέπει να αναφέρονται κατά σειρά προτεραιότητας τα Μαθήματα (Θεωρία, Εργαστήρια). Τα μαθήματα τα οποία περιλαμβάνουν θεωρία και εργαστήριο θεωρούνται ως ένα ενιαίο μάθημα και όχι δύο χωριστά μαθήματα.

Τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθμηση, να είναι τοποθετημένα σε ειδικό φάκελο και να συνοδεύονται από συνοπτική ανάλυση του επιστημονικού έργου του υποψηφίου και πίνακα των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών.

Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι θεωρημένα επίσημα από τις κατά το νόμο αρμόδιες αρχές. Το αυτό ισχύει και για τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να συνοδεύονται από νόμιμες μεταφράσεις. Επιπλέον, οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του οικείου οργάνου, με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι προς τους απονεμόμενους τίτλους από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται από την ημέρα έναρξης υποβολής αιτήσεων στην Γραμματεία των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, από την οποία θα παραλαμβάνουν:

Α) Το έντυπο της αίτησης υποψηφιότητας, Β) Την αναλυτική προκήρυξη, στην οποία αναφέρονται διευκρινιστικά στοιχεία για τα προσόντα των υποψηφίων, την αποζημίωση τους και γενικά κάθε στοιχείο που αφορά την πρόσληψή τους καθώς και τα αναγκαία δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν και τα οποία δεν αναφέρονται στην παρούσα περίληψη προκήρυξης.

ΤΜΗΜΑΤΑ:

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Τέρμα Λεωφ. Βεργωτή, Αργοστόλι 

2671027101- 103 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε.

Παναγούλα Ζακύνθου

26950 24941-2

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Φιλοσόφων και Τζεβελέκη Λευκάδα, 26450- 26160

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Στυλιανού Τυπάλδου  Ληξούρι Κεφαλονιάς

2671092855

ΤΜΗΜΑ  ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τέρμα Λεωφ. Αντ. Τρίτση, Αργοστόλι

26710 27311

Η αναλυτική προκήρυξη καθώς και αντίγραφο της αίτησης υποψηφιότητας θα ευρίσκονται από την ημέρα έναρξης υποβολής αιτήσεων και στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (www.teiion.gr).

Γίνεται γνωστό ότι, επειδή με το υφιστάμενο νομοθετικό καθεστώς οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες, η πληρωμή θα γίνεται μετά την ολοκλήρωση των από το νόμο προβλεπομένων διαδικασιών. 

Αθήνα  03 -07-2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε  ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ  ΝΗΣΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ