There are no translations available.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΩΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ. - ΕΣΠΑ (2007-2013)

 

Η Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών / Ειδικός Λογαριασμός Αξιοποίησης Κονδυλίων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας», η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση  της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και εθνικών πόρων, προτίθεται να συνάψει τρεις (3) συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την υποστήριξη δράσεων οι οποίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της ανωτέρω αναφερόμενης Πράξης, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν πρόταση στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Α. «Πολιτικοί Μηχανικοί για την υποστήριξη της Πρότασης Δ.2.3 “Διεθνές Σεμινάριο / Workshop για την Αντισεισμική Τεχνολογία”».

Απαιτούμενα Προσόντα:

  1. Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ισότιμο πτυχίο Πανεπιστημίου του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού.
  2. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
  3. Συναφής Επαγγελματική Εμπειρία.
  4. Θα συνεκτιμηθεί η κατοχή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών, καθώς και η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.
  5. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

Αντικείμενα του έργου: Αντικείμενα του προς ανάθεση έργου αποτελούν η οργάνωση, δομή και υλοποίηση του Διεθνούς Σεμιναρίου (Workshop) με θέμα την Αντισεισμική Τεχνολογία που πρόκειται να υλοποιηθεί στην Κεφαλονιά, ως μέλη της Ομάδας Έργου. Ειδικότερα, αντικείμενα της Ομάδας Έργου είναι η σύνταξη του ωρολογίου προγράμματος με τις απαραίτητες θεματικές για τους σκοπούς του Διεθνούς Σεμιναρίου, οι επικοινωνία με τους βασικούς ομιλητές που θα συμμετέχουν στο Σεμινάριο, λοιπές ενέργειες απαραίτητες για την ομαλή υλοποίηση του Σεμιναρίου, καθώς και η σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης μετά την υλοποίηση του Διεθνούς Σεμιναρίου. Όλες οι ενέργειες της Ομάδας Έργου εγκρίνονται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της Πράξης, ο οποίος είναι αρμόδιος για την εύρυθμη και ορθή υλοποίηση του έργου. 

Διάρκεια σύμβασης: Έως 31/12/2014 και με δυνατότητα ανανέωσης (σύναψη νέας σύμβασης) εφόσον υπάρξει παράταση της Πράξης.

Ποσό ανά σύμβαση: Έως του ποσού των 813,01€ (1.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) ανά σύμβαση.

Στην ανωτέρω αμοιβή δεν συμπεριλαμβάνονται οι τυχόν δαπάνες μετακίνησης και διαμονής των υποψηφίων Αναδόχων οι οποίες πρόκειται να πραγματοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου εκτός της έδρας αυτών. Οι εν λόγω δαπάνες (έξοδα μετακίνησης) θα βαρύνουν τον Εργοδότη (Ειδικό Λογαριασμό ΤΕΙ Ιονίων Νήσων) και ειδικότερα τον προϋπολογισμό της Πράξης. Ο Ανάδοχος θα αποζημιώνεται για τις δαπάνες αυτές, πέραν της αμοιβής του, μετά από εντολή του Επιστημονικά Υπευθύνου μετά την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών. Τέλος, για οποιαδήποτε μετακίνηση θα πρέπει να προηγείται εντολή του Επιστημονικά Υπευθύνου της Πράξης.

Κριτήρια Βαθμολόγησης/ Αξιολόγησης & Συντελεστές Βαρύτητας

Οι προτάσεις των υποψηφίων Αναδόχων θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή βάσει των κατωτέρω κριτηρίων, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί και βάσει των απαιτούμενων προσόντων της παρούσας πρόσκλησης:

α/α

Κριτήρια Αξιολόγησης

Βαθμολογία

1

Συνάφεια Πτυχίου

0 – 100 βαθμούς

2

Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

0 – 100 βαθμούς

3

Έτη συναφούς Επαγγελματικής Εμπειρίας

Κάθε έτος προϋπηρεσίας βαθμολογείται με 50 βαθμούς

4

Συνάφεια Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (συνεκτιμώμενο προσόν)

0 – 100 βαθμούς

5

Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (συνεκτιμώμενο προσόν)

0 – 100 βαθμούς

Κατόπιν της βαθμολόγησης των προτάσεων των υποψηφίων η Επιτροπή Αξιολόγησης θα προβεί στη σύνταξη αξιολογικού πίνακα κατάταξης των υποψηφίων λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους Τελικούς Βαθμούς (Τ.Β.) οι οποίοι προκύπτουν από το άθροισμα των γινομένων των βαθμολογιών των υποψηφίων ανά κριτήριο αξιολόγησης επί του αντίστοιχου συντελεστή βαρύτητας.

Οι συντελεστές βαρύτητας ανά κριτήριο είναι οι εξής:

α/α

Κριτήρια Αξιολόγησης

Συντελεστής Βαρύτητας

1

Συνάφεια Πτυχίου

30%

2

Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

15%

3

Έτη συναφούς Επαγγελματικής Εμπειρίας

40%

4

Συνάφεια Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (συνεκτιμώμενο προσόν)

10%

5

Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (συνεκτιμώμενο προσόν)

5%

Πλέον των ανωτέρω, οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής έγγραφης ένστασης κατά της απόφασης επιλογής εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. Σε αυτό το διάστημα οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης/ βαθμολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων, υπό τον όρο τήρησης των προβλεπομένων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06-07-2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας ∆εδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ήτοι όταν συντρέχει στο πρόσωπό τους το έννομο συμφέρον της υπεράσπισης των δικαιωμάτων τους ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (ώρες γραφείου: καθημερινά 9:00-16:00) σε φάκελο με την ένδειξη «Πρόταση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης (αρ. πρωτ.: 1900/05-08-2014) για την Πράξη «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας», από 05/08/2014 έως και 20/08/2014 (ημερομηνία ταχυδρομείου) στη διεύθυνση:

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων / Διοικούσα Επιτροπή

Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών

Λεωφ. Συγγρού 56

117 42  Αθήνα

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

  • Έντυπο πρότασης.
  • Βιογραφικό σημείωμα.
  • Αντίγραφα τίτλων σπουδών και ξένων γλωσσών.
  • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας.
  • Αποδεικτικό εκπληρωμένων στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμης απαλλαγής από αυτές.

Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να σελιδοποιηθούν και να αριθμηθούν. Στα στοιχεία του βιογραφικού που αναφέρονται στα εν λόγω δικαιολογητικά θα αναγράφεται ειδική αρίθμηση και η σελίδα του δικαιολογητικού που αναφέρεται ο υποψήφιος.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει την Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων www.teiion.gr.

 

Εντυπο πρότασης


Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών

του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Καθηγητής Ιωάννης Δραγώνας