Δημόσια Διαβούλευση Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Διαμόρφωσης - Οργάνωσης Υποδομών και Λειτουργίας Εικονικού Περιβάλλοντος Εξ' Αποστάσεως Εκπαίδευσης και Λοιπών Λειτουργιών» (30.05.2012)

There are no translations available.

Τετάρτη, 30 Μαΐου 2012


Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Ιονίων Νήσων – Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών διεξάγει Δημόσια Διαβούλευση για την προκήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Διαμόρφωσης - Οργάνωσης Υποδομών και Λειτουργίας Εικονικού Περιβάλλοντος Εξ' Αποστάσεως Εκπαίδευσης και Λοιπών Λειτουργιών» ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 284.552,85 € χωρίς ΦΠΑ (350.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), στο πλαίσιο

υλοποίησης του Υποέργου 1 με τίτλο : «Διαμόρφωση και οργάνωση ηλεκτρονικών υποδομών για την υποστήριξη εξ’ αποστάσεως εκπαιδευτικής διαδικασίας» της Πράξης με τίτλο : «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας» και με κωδ. MIS : 352400, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους. 

 

Η διαβούλευση θα διαρκέσει από τις 30/05/2012 έως και τις 14/06/2012, ενώ η υποβολή των σχετικών προτάσεων/ παρατηρήσεων θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά αποστέλλοντας το αντίστοιχο ειδικό έντυπο (Φόρμα Δημόσιας Διαβούλευσης) με e-mail στη διεύθυνση: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

Ακολουθεί το έντυπο υποβολής προτάσεων/ παρατηρήσεων (Φόρμα Δημόσιας Διαβούλευσης) καθώς και τα τεύχη της Διακήρυξης.

 

ΦΟΡΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

01. Διακήρυξη Ανοιχτού

02. Παράρτημα Α' Γενικής-Ειδικής Υποχρ.

03. Παραρτήματα Β', Γ'

04. Παράρτημα Δ' Σχέδιο Σύμβασης

05. Λοιπά Παράρτηματα_ Ε', ΣΤ', Ζ