Δημόσια Διαβούλευση Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού με τίτλο «Δημιουργία Ιδρυματικού Καταθετηρίου/ Αποθετηρίου ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Σχεδιασμός και ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ερευνητικής Δραστηριότητας» (31.10.2012)

There are no translations available.

 

 

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Ιονίων Νήσων – Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών, αφού έλαβε υπόψη την πρόσκληση 21.1, Δράση Β2, του ΕΠ "Ψηφιακή Σύγκλιση" και προκειμένου να προχωρήσει σε διακήρυξη Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για το Υποέργο 3 «Δημιουργία Ιδρυματικού Καταθετηρίου/ Αποθετηρίου ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Σχεδιασμός και ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ερευνητικής Δραστηριότητας», της Πράξης με τίτλο «Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοικτής Πρόσβασης του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» και κωδικό ΟΠΣ 327733, προϋπολογισμού δαπάνης 81.300,81€ (χωρίς ΦΠΑ) – 100.000,00€ (με ΦΠΑ), ανακοινώνει την διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης για το διαγωνισμό.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει από τις 31/10/2012 έως και τις 15/11/2012, ενώ η υποβολή των σχετικών προτάσεων/παρατηρήσεων θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά αποστέλλοντας το αντίστοιχο ειδικό έντυπο (Φόρμα Δημόσιας Διαβούλευσης) με e-mail στη διεύθυνση: diavoulefsi@teiion.gr.

Ακολουθεί το έντυπο υποβολής προτάσεων/παρατηρήσεων (Φόρμα Δημόσιας Διαβούλευσης) καθώς και τα τεύχη της Διακήρυξης.

 

 

Φόρμα Δημόσιας Διαβούλευσης

Μέρος Α'  Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου

Μέρος Β'   Γενικοί και Ειδικοί Όροι

Μέρος Γ'   Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

 

 

espa_diavoulevsi