Προκήρυξη Θέσεων Τακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού

 

η προκήρυξη σε μορφή pdf pdf.thumbnail

 

 

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Ιονίων Νήσων έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: 

α) του άρθρου 15 του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ. Α'), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114/τ. Α'), συμπληρώθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152/τ. Α') και τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260/τ. Α'), 

β) του άρθρου 16 του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ. Α'), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114/τ. Α') και συμπληρώθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152/τ. Α'), 

γ) του άρθρου 17 του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ. Α') όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4α' του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114/τ. Α') και συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260/τ. Α'), 

δ) του Ν. 2431/1996 (ΦΕΚ 175/τ. Α') «Διορισμός ή πρό­σληψη πολιτών της Ευρωπαικής Ενωσης στη Δημόσια Διοίκηση», 

ε) του άρθρου 11 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/τ. Α') όπως ισχύει, 

στ) τα άρθρα 9 και 19 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ. Α') «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευ­τικών Ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, ζ) των παρ. 3 και 6γ' του άρθρου 78 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ. Α'), 

η) της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/τ. Α') «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις», 

θ) της παρ. 13 του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/τ. Α') «Οργάνωση και λειτουργία ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστο­ποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατο­λισμού και άλλες διατάξεις», 

ι) του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ. Α') «Διοι­κητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις», 

ια) του Π.Δ. 134/1999 (ΦΕΚ 132/τ. Α') «Διορισμός ή πρό­σληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ανώτα­τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Δημόσιες Υπηρεσίες του χώρου Τριτοβάθμιας Εκ­παίδευσης αρμοδιότητας του ΥΠΕΠΘ», 

ιβ) του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ. Α') «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ­γανα», 

ιγ) του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/τ. Α') «Ίδρυση και μετο­νομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπη­ρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/τ. Α'), 

ιδ) του Π.Δ. 103/2013 (ΦΕΚ 136τ.Α'/5-6-2013) «Μετονο­μασία Τμήματος - Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση Παραρτημάτων - Ίδρυση Σχολών - Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων», 

ιε) του Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ 134/τ. Α') «Διορισμός Υπουρ­γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», 

ιστ) της αριθμ. 94654/ΣΤ5 (ΦΕΚ 1618/τ. Β'/19-6-2014) απόφασης του Πρωθυπουργού με θέμα «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρη­σκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνστα­ντίνο Κουκοδήμο». 

 1. Την αριθμ. Φ11/17601/Ε5/10-02-2011 εγκύκλιο του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. με θέμα «Επικαιροποιημένα δικαιολογητικά υποψηφίων για την πλήρωση θέσεων Ε.Π. Τ.Ε.Ι.».
 2. Την αριθμ. Φ.122.1/1137/145793/Β2/9-10-2013 (ΦΕΚ 2619/ τ. Β'/16-10-2013) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Ανά­πτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκλη­ρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών».
 3. Τις αριθμ. Φ11/196295/Ε5/20-12-2013 και Φ.122.1/212/ 27086/Β2/25-2-2014 εγκυκλίους του Υ.Π.ΑΙ.Θ. αναφορι­κά με την εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ».
 4. Το αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.11/85/8044/06-05-2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε­κτρονικής Διακυβέρνησης.
 5. Την αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/1-4-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε­κτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων».
 6. Την αριθμ. 8/29-02-2012 (ΦΕΚ 1203/τ. Β'/11-4-2012) απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων «Διαδικασία εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης μελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού μέχρι την έκδοση οργανισμού του Ιδρύματος».
 7. Την αριθμ. 661/23-6-2014 αίτηση εξέλιξης μέλους Ε.Π. του Τμήματος Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε. - Τεχνο­λογιών Φυσικού Περιβάλλοντος του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων από τη βαθμίδα του Καθηγητή Εφαρμογών στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δια­χείριση προστατευόμενων περιοχών με έμφαση στη χερ­σαία πανίδα - χωρική ανάλυση φυσικού περιβάλλοντος».
 8. Το αριθμ. 26/9-7-2014 απόσπασμα πρακτικού της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων.
 9. Την αριθμ. Φεκλ.2085/24-6-2014 εισήγηση του Προ­ϊσταμένου του Τμήματος Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε. - Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων.
 10. Την αριθμ. 2660/30-8-2013 αυτοδίκαιη ένταξη μελών Ε.Π. του Τμήματος Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων.
 11. Το αριθμ. Φεκλ/2319/11-7-2014 έγγραφο του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων.
 12. Την υπ΄αριθμ. Φ.16/146186/Ε5 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων περί έγκρισης προκήρυξης θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Τμήματος Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε.- Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος  του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (ΦΕΚ 1285/τ.Γ΄/24-09-2014).

 

 

 

Αποφασίζει την προκήρυξη της κάτωθι θέσης ΕΠ:

Μίας (1) θέσης εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Π.) του Τμήματος Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε. –Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος, με έδρα τη, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση προστατευόμενων περιοχών με έμφαση στη χερσαία πανίδα - χωρική ανά­λυση φυσικού περιβάλλοντος».

 


Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο, ήτοι έως 01-12-14, ημέρα Δευτέρα, υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθμηση, να είναι τοποθετημένα μέσα σε ειδικό φάκελο και να συνοδεύονται από πλήρες βιογραφικό σημείωμα, συνοπτική ανάλυση του επιστημονικού τους έργου, καθώς και πίνακα των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών.

Ο φάκελος θα περιλαμβάνει και το ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης των δικαιολογητικών που υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή.

Η αναλυτική προκήρυξη καθώς και αντίγραφο της αίτησης υποψηφιότητας θα ευρίσκονται από την ημέρα έναρξης υποβολής αιτήσεων και στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (www.teiion.gr).

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε.- Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος Τ.Ε. 

Ταχ. Δ/νση : Μαριέττας Μινώτου Γιαννοπούλου - Παναγούλα ΖΑΚΥΝΘΟΣ

τηλ. : 26950 24940 -  8 fax : 26950 24949

ιστοσελίδα : http://www.teiion.gr 


 

Αθήνα,   10-10-2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε  ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ  ΝΗΣΩΝ