Δημοσιευμένες ΠροκηρύξειςΑπόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας 2018-2019Ανάκληση της υπ. αριθμ.883/26-07-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης ΕνδιαφέροντοςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου "Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων " της ομώνυμης Πράξης με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5029274Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου (MIS 5006536)Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου (MIS 5007188)