Ορθή Επανάληψη

Περίληψη  Συμπληρωματικής Προκήρυξης για Πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού σε Θέση Πανεπιστημιακού Υποτρόφου για το Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016

 

Το Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, με βάση τη με αριθ. 33/17-09-15 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του, προκηρύσσει συμπληρωματικά λόγω έκτακτων εκπαιδευτικών αναγκών την πρόσληψη Πανεπιστημιακού Υποτρόφου (Υποτρόφου ΤΕΙ), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τη διεξαγωγή εκπαιδευτικού έργου καθοριζόμενου δια της συμβάσεως Υποτρόφου και του Τμήματος της Σχολής:  Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών- Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε. με κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Τ.Ε, για το ακαδ. έτος 2015-16, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.4009/2011.

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν.4009/2011 όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 16 του αρ. 34 του Ν.4115/2013 και ισχύει, ως πανεπιστημιακοί υπότροφοι δύναται να προσληφθούν επιστήμονες αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους είτε κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος είτε υποψήφιοι διδάκτορες είτε επιστήμονες εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας.  Η απασχόλησή τους δύναται να είναι πλήρης ή μερική.

Αίτηση. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος προτίμησής τους την αίτηση (χρησιμοποιώντας υποχρεωτικά το σχετικό έντυπο) και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (05) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο δηλαδή από 01-10-2015 μέχρι και 20-10-2015.

Οι υποψήφιοι με την αίτησή τους θα δηλώνουν το γνωστικό αντικείμενο "Συντήρηση Χαρτιού & Βιβλίου Ι" και ΙΙ (θεωρία και εργαστήριο).

Τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθμηση, να είναι τοποθετημένα σε ειδικό φάκελο και να συνοδεύονται από συνοπτική ανάλυση του επιστημονικού έργου του υποψηφίου και πίνακα των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών.

Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι θεωρημένα επίσημα από τις κατά το νόμο αρμόδιες αρχές. Το αυτό ισχύει και για τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να συνοδεύονται από νόμιμες μεταφράσεις. Επιπλέον, οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του οικείου οργάνου, με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι προς τους απονεμόμενους τίτλους από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται από την ημέρα έναρξης υποβολής αιτήσεων στην Γραμματεία των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, από την οποία θα παραλαμβάνουν:

Α) Το έντυπο της αίτησης υποψηφιότητας, Β) Την αναλυτική προκήρυξη, στην οποία αναφέρονται διευκρινιστικά στοιχεία για τα προσόντα των υποψηφίων, την αποζημίωση τους και γενικά κάθε στοιχείο που αφορά την πρόσληψή τους καθώς και τα αναγκαία δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν και τα οποία δεν αναφέρονται στην παρούσα περίληψη προκήρυξης.

ΤΜΗΜΑΤΑ:

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε.

Παναγούλα Ζακύνθου

26950 24941-2

Η αναλυτική προκήρυξη καθώς και αντίγραφο της αίτησης υποψηφιότητας θα ευρίσκονται από την ημέρα έναρξης υποβολής αιτήσεων και στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (www.teiion.gr).

Γίνεται γνωστό ότι, επειδή με το υφιστάμενο νομοθετικό καθεστώς οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες, η πληρωμή θα γίνεται μετά την ολοκλήρωση των από το νόμο προβλεπομένων διαδικασιών. 

 

η αίτηση σε μορφή doc

η προκήρυξη σε μορφή pdf

 

 

 

Αθήνα  22 -09-2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε  ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ  ΝΗΣΩΝ