Απογραφή πάσης φύσεως Προσωπικού του Δημοσίου των Ν.Π.Δ.Δ.

Η αποτελεσματική αξιοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού του Δημοσίου απαιτεί την ύπαρξη μηχανισμών καταγραφής και διαχείρισης του προσωπικού ενταγμένους παραγωγικά στο πλαίσιο λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης. Προς την κατεύθυνση αυτή έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται σειρά δράσεων με στόχο τη σταδιακή μετάβαση σε έναν ολοκληρωμένο μηχανισμό διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων για όλο το Δημόσιο Τομέα. Βασικοί άξονες για τις παραπάνω δράσεις αποτελούν η δημιουργία Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (ΕΑΠ) του Υπουργείου Οικονομικών και η απογραφή προσωπικού του δημοσίου.

Η απογραφή προσωπικού του δημοσίου στοχεύει στην ενδυνάμωση του ρόλου των υπαλλήλων, στην ανάδειξη και την καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους και στην παροχή των απαραίτητων δεδομένων και εργαλείων στη Δημόσια Διοίκηση για την αποτελεσματική διαχείριση του προσωπικού της.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Άρθρο Δεύτερο του Ν. 3845/2010 “Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο”, και την υπ΄αριθμ. 2/37345/0004/4-6-2010 (ΦΕΚ 784/Β/4-6-2010) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, διενεργείται απογραφή του πάσης φύσεως προσωπικού του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού.

Για το λόγο αυτό, οι Διευθύνσεις Διοικητικού / Προσωπικού όλων των φορέων καλούνται να ενημερώσουν άμεσα το πάσης φύσεως προσωπικό της αρμοδιότητάς τους, δεδομένου ότι η απογραφή έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα και πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα στο χρονικό διάστημα από την Πέμπτη 1 Ιουλίου έως και την Παρασκευή 23 Ιουλίου 2010, όπως ορίζεται παρακάτω.

Σημειώνουμε ότι κάθε υπόχρεος απογράφεται ατομικά, δηλαδή συμπληρώνει ο ίδιος τα στοιχεία του στην ηλεκτρονική σελίδα http://apografi.gov.gr. Μοναδική εξαίρεση αποτελούν οι υπόχρεοι που δεν δύνανται να απογραφούν λόγω ασθένειας ή αιφνίδιου κωλύματος, καθώς και οι υπόχρεοι που πρόκειται να απουσιάσουν με προγραμματισμένες άδειες και δεν δύνανται να απογραφούν μόνοι τους.

Τα πεδία της απογραφής καθώς και αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωσή τους επισυνάπτονται στην παρούσα εγκύκλιο και στην ηλεκτρονική σελίδα http://apografi.gov.gr

Εγκύκλιος