Δικαιολογητικά εγγραφής νεοεισαχθέντων φοιτητών

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
13/9/2010 – 30/9/2010

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ


Για την εγγραφή τους οι επιτυχόντες ή νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, καταθέτουν στη γραμματεία της σχολής ή του τμήματος τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

- Αίτηση για εγγραφή (παρέχεται στο τμήμα).

- Τίτλο απόλυσης: απολυτήριο ή πτυχίο ή αποδεικτικό του σχολείου αποφοίτησης ή νομίμως κυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο των τίτλων αυτών.

-Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή ή τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

- Έξι φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

- Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

- Πιστοποιητικό γεννήσεως (μόνο για άρρενες – στρατολογική χρήση)
Εκτός των παραπάνω, και μόνο όσοι πέτυχαν από το Γενικό Λύκειο (90% και 10%) και ΕΠΑΛ – ΟΜΑΔΑ Β΄ (90%) υποβάλλουν και αντίγραφο της βεβαίωσης πρόσβασης.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι εισαχθέντες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των τμημάτων.