Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Στέλεχος Διαχειριστικής Λειτουργίας και Στέλεχος Διοικητικής Λειτουργίας

 

Αναφορικά με την αριθμ. Πρωτ. 490/07-02-2011 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της πράξης «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας» και σύμφωνα με το πρακτικό αξιολόγησης με ημερομηνία 14/3/2011 αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:Α. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Σειρά κατάταξης:

1. Δανιηλίδου Κλεοπάτρα
2. Λεβεντάκου Βασιλική

3. Δραγώνας Ανδρέας


Β. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ


Σειρά κατάταξης:

1. Χρυσομαλλίδης Χαράλαμπος
2. Λεβεντάκου Βασιλική

3. Μπαλάσογλου Αργυρή

4. Κατάκαλου Ελένη

5. Πιέττας Κωνσταντίνος

6. Χασάπης Ευθύμιος

7. Τζιλιάνου Ιωάννα