Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Στέλεχος Επικοινωνιακής Λειτουργίας

22/7/2011

Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Στέλεχος Επικοινωνιακής Λειτουργίας

Αναφορικά με την αριθμ. Πρωτ. 970/01-07-2011 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκτέλεση της πράξης «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας» και σύμφωνα με το πρακτικό αξιολόγησης με ημερομηνία 19/7/2011 αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Σειρά κατάταξης:

1. Αθανάσιος Κούτσης
2. Μαρία Παπαευθυμίου

3. Ρουμπίνα Ιωαννάτου

4. Γεώργιος Χαλαβάζης