Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Στέλεχος Τεκμηρίωσης και Πληροφορικής


Αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με αριθμ. πρωτ. 1606/18-10-2011 και σύμφωνα με το πρακτικό αξιολόγησης με ημερομηνία 11/11/2011 αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:
Σειρά κατάταξης:

1. Μαρία Δάλλα
2. Νικόλαος Ζαχαριάδης

3. Πανταζής Σχοινάς

4. Κυριακή Κουμαριώτη

Κατόπιν της από 11/11/2011 δήλωσης της κας Δαλλά (αρ. πρωτ. 1802) για τη μη αποδοχή της τοποθέτησής της στη θέση του Στελέχους Τεκμηρίωσης και Πληροφορικής επιλέγεται ο δεύτερος υποψήφιος, κος Νικ. Ζαχαριάδης.