Αποτελέσματα Προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού (30.04.2012)


ΘΕΜΑ : Ενημέρωση υποψήφιου αναδόχου


ΠΡΟΣ : αναφορικά με το άνοιγμα του Ενιαίου Φακέλου Προσφοράς στο πλαίσιο του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο «Παροχή Υπηρεσιών Διαμόρφωσης ΚΟΙΝ - Οργάνωσης Υποδομών και Λειτουργίας Εικονικού Περιβάλλοντος Εξ.' Αποστάσεως Εκπαίδευσης και Λοιπών Λειτουργιών», στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας» του Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ATHENS TECHNOLOGY CENTER (ATC) A.B.E.T.E.

• ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

■ ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ

-Ειδική Γραμματέα Ευρωπαϊκών Πόρων, κα Ιφιγένεια Ορφανού -Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

-Μονάδα Γ' - Προεγκρίσεων και Επιτροπών Επαληθεύσεων -Μονάδα Β3 - κα Μαρία Μαστοράκη
Σας κοινοποιούμε το υπ' αριθ. 14/ 10-04-2012 , θέμα 4ο πρακτικό της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων σχετικά με την εξέλιξη του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού με τίτλο : «Παροχή Υπηρεσιών Διαμόρφωσης - Οργάνωσης Υποδομών και Λειτουργίας Εικονικού Περιβάλλοντος Εξ' Αποστάσεως Εκπαίδευσης και Λοιπών Λειτουργιών» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας» και κωδ. ΟΠΣ 352400, με το οποίο κηρύσσεται ο ως άνω Διαγωνισμός Άγονος, ενώ προτείνεται η επαναπροκήρυξη του κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης.

Απόφαση Δ.Ε. σε .pdf