Έντυπα για την συμπλήρωση Υπεύθυνων Δηλώσεων Ν. 1256/1982 για την πολυθεσία και πολυαπασχόληση:

 

 

Δήλωση Αποδοχών


Οδηγίες συμπλήρωσης δηλώσεων για την πολυθεσία και πολυαπασχόληση


 Υπεύθυνη Δήλωση