Προώθηση των τοπικών προϊόντων των Ιονίων Νήσων στην εγχώρια και διεθνή αγορά

 

Σκοπός: Η διερεύνηση της καλύτερης δυνατής προώθησης των τοπικών προϊόντων (Τρόφιμα: λάδι, τυροκομικά, μέλι, σταφίδα. Ποτά: οίνοι Ρομπόλα, Βερντέα, Βερτζαμί) σε τοπικό, εθνικό και κυρίως σε διεθνές επίπεδο και η μελέτη των δυνατοτήτων και των ευκαιριών που υπάρχουν υπό τις παρούσες συνθήκες για την τοπική παραγωγή αφού γίνουν επαφές με δίκτυα εμπορίας και προσπάθεια αξιοποίησης των σύγχρονων (ηλεκτρονικών) μέσων προώθησης. Για τον λόγο αυτό θα προηγηθεί μελέτη της διεθνούς αγοράς οίνου και η διαμόρφωση ενός πλάνου προώθησης των συγκεκριμένων προϊόντων, προκειμένου να αξιοποιηθούν όλες οι δυνατές ενέργειες για την καλύτερη δυνατή προώθηση και προβολή των τοπικών προϊόντων. Η συνεργασία με τους εμπλεκόμενους τοπικούς συνεταιρισμούς θα αποτελέσει επίσης μέρος του έργου, ώστε να μεταφερθεί τεχνογνωσία σε αυτούς για την περαιτέρω αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της πρότασης. Τα αποτελέσματα της μελέτης θα χρησιμοποιηθούν εξάλλου και συμπληρωματικά προς τις υπόλοιπες σχετικές προτάσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος, με στόχο τον εμπλουτισμό και την πληρέστερη ικανοποίηση των σκοπών τους.

 


Συνεργαζόμενα Τμήματα – Ιδρύματα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων: Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής σε Διοίκηση και Οικονομία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Γεωπονική Σχολή

 

 

Τελική έκθεση στρατηγικών προώθησης

Καταγραφή επιχειρήσεων και περιγραφή χαρακτηριστικών

Ερωτηματολόγια και βάση δεδομένων

Έκθεση για την προώθηση των προϊόντων των Ιονίων Νήσων στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά. Μελέτη περίπτωσης: οι τοπικοί οίνοι

 

Σχετικές Εκδηλώσεις και Ανακοινώσεις