Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου

Yπηρεσία DNS

Η υπηρεσία DNS παρέχεται στα πλαίσια παροχής υπηρεσιών στους χρήστες του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. Έχει σκοπό την αντιστοίχιση των ονομάτων των υπολογιστών με τις IP διευθύνσεις τους (ευθεία αντιστοίχιση) και το αντίστροφο και IP διευθύνσεις με ονόματα (αντίστροφη αντιστοίχιση) με ρόλο εξυπηρετητή για όλες τις περιοχές διευθύνσεων που ανήκουν στο δίκτυο του TEI Ιονίων Νήσων και τα συστήματά του (δρομολογητές, servers, κλπ.).
H υπηρεσία έχει υλοποιηθεί από την ομάδα τεχνικών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων με τη βοήθεια του απαραίτητου λογισμικού (εξυπηρετητής DNS) και παρέχεται στους χρήστες του TEI Ιονίων Νήσων. Επίσης έχει την ευθύνη της λειτουργίας της υπηρεσίας DNS για την ζώνη teiion.gr. Επιπλέον παρέχει Νame Services σε όλα τα subdomains του TEI Ιονίων Νήσων έχοντας πλήρη ευθύνη λειτουργίας τους, καταχωρώντας τα στοιχεία που ζητούν οι χρήστες.
Η υπηρεσία παρέχεται ανελλιπώς στους χρήστες του TEI Ιονίων Νήσων  με διαθεσιμότητα που αγγίζει το 99,9%.


Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Η υπηρεσία έχει ως αντικείμενο τη δημιουργία λογαριασμών ηλεκτρονικών διευθύνσεων για τους χρήστες του TEI Ιονίων Νήσων καθώς και τη βασική μεταγωγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από και προς τα συστήματα του δικτύου του.
Η υπηρεσία παρέχεται με βασικά εργαλεία αποφυγής ανεπιθύμηητης αλληλογραφίας όπως η λήψη όλων των κατάλληλων μέτρων για την αποφυγή open relaying και το φιλτράρισμα μηνυμάτων με βάση συγκεκριμένους αποστολείς και για τον έλεγχο spam βάσει του περιεχομένου των μηνυμάτων, τον έλεγχο για ιούς και λοιπό βλαπτικό λογισμικό.
Σε τακτική βάση γίνεται παρακολούθηση της λειτουργίας της υπηρεσίας στους εξυπηρετητές ηλ. αλληλογραφίας, τυχόν επέμβαση για επαναλειτουργία της υπηρεσίας και αποκατάσταση προβλημάτων, παρακολούθηση της υπηρεσίας σε ζητήματα ασφάλειας, εφαρμογή  των απαιτούμενων  προσθηκών (patches) και αναβαθμίσεων για αντιμετώπιση των πιθανών προβλημάτων ασφαλείας.


Φιλοξενία Ιστοσελίδων (Web Hosting)

Η υπηρεσία φιλοξενίας ιστοσελίδων (web hosting) δίνει  τη δυνατότητα δημοσίευσης προσωπικών ιστοσελίδων στον παγκόσμιο ιστό τόσο στους έκτακτους όσο και στους μόνιμούς καθηγητές του ιδρύματος.
Η δημοσίευση των ιστοσελίδων γίνεται με τη μεταφορά τους (κυρίως μέσω του πρωτοκόλλου Ftp) στον κατάλληλο εξυπηρετητή δημοσίευσης ιστοσελίδων του ιδρύματος. Σε κάθε χρήστη, ανεξαρτήτως ιδιότητας, αναλογούν 100 ΜΒ χώρου για την προσωπική του ιστοσελίδα. Για την δημοσίευση των ιστοσελίδων των χρηστών είναι απαραίτητο το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης, τα οποία γνωστοποιούνται στους χρήστες κατά την εγγραφή τους στο πληροφοριακό σύστημα του ιδρύματος.


Aνάπτυξη & Συντήρηση Ιστοσελίδων

Αντικείμενο της συγκεκριμένης υπηρεσίας είναι η δημιουργία νέων web εφαρμογών (ανάπτυξη ιστοσελίδων) στα πλαίσια της διεύρυνσης της παρουσίας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στους χρήστες του διαδικτύου αλλά παράλληλα και την εξυπηρέτηση του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού σε θέματα πληροφόρησης. Η παροχή ενημέρωσης των φοιτητών σε εκπαιδευτικά θέματα (προγράμματα σπουδών, κ.α)  είναι βασικός σκοπός για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ιδίων.

Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση

Στόχος της υπηρεσίας αυτής είναι η αναβάθμιση των σπουδών μέσα από την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και την εποικοδομητική χρήση του Διαδικτύου στην εκπαιδευτική δραστηριότητα. Η υπηρεσία αυτή προσφέρεται μέσα από την πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης «η-Τάξη» (http://eclass.teiion.gr) η οποία έχει ανδιαμορφωθεί από ομάδα τεχνικών του TEI Ιονίων  βασισμένη στην πλατφόρμα e-class του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου GUnet.
Το σύστημα ασύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης παρέχει (με εξελληνισμένο περιβάλλον χρήσης)  υπηρεσίες για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού  και υποστηρίζει τον συντονισμό, την οργάνωση και την υλοποίηση όλων των διοικητικών και διαχειριστικών λειτουργιών που αφορούν σε ένα πρόγραμμα ή μάθημα Εκπαίδευσης από Απόσταση, το οποίο πραγματοποιείται σε μη πραγματικό χρόνο (web-based σενάρια). Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από το σύστημα ασύγχρονης εκπαίδευσης από απόσταση, βασίζονται στο Internet (βασισμένες στο πρωτόκολλο TCP/IP) χρησιμοποιώντας διαδεδομένες και ευρέως εφαρμοζόμενες υπηρεσίες του, όπως το World Wide Web, η μεταφορά αρχείων (FTP), οι ανακοινώσεις κοινού ενδιαφέροντος (News Groups), κ.λπ. Το απαραίτητο λογισμικό πρόσβασης στο σύστημα και στα εκπαιδευτικά πακέτα είναι ένα τυπικό πρόγραμμα πλοήγησης στο διαδίκτυο (Web Browser).
Χρησιμοποιείτε η πλατφόρμα e-Class που αναπτύχθηκε από το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο - GUNet (Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης) και η οποία έχει προσαρμοστεί στις ανάγκες του Ιδρύματος. Η πλατφόρμα e-Class αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα αποθήκευσης, οργάνωσης και παρουσίασης ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού και βασίζεται στη φιλοσοφία του λογισμικού ανοιχτού κώδικα. Το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα στα μέλη της Κοινότητας να αναπτύξουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε περιβάλλον ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης.

Υποστήριξη Εφαρμογών Γραμματείας

Διαχείριση και συντήρηση του συστήματος εξυπηρέτησης της μηχανογράφησης των γραμματειών, των επιμέρους σχολών του ιδρύματος. Το σύστημα φιλοξενείται στον κεντρικό κόμβο δικτύου  του ιδρύματος και συνδέεται μέσω του δικτύου δεδομένων με επιλεγμένα για λόγους ασφαλείας υπολογιστικά συστήματα των γραμματειών όλων  των τμημάτων. Στον εξυπηρετητή  διατηρείται η βάση δεδομένων των γραμματειών όλων των τμημάτων ο οποίος φέρει τα δεδομένα του συστήματος και  έχει τη δυνατότητα γρήγορης και ασφαλούς πρόσβασης σε αυτά από το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό.