Το ERASMUS+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό για την περίοδο 2014-2020 και έχει τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2014. Αντικατέστησε τα προγράμματα της Ε.Ε που κάλυπταν όλους τους τομείς της εκπαίδευσης: το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση–Erasmus, το Leonardo da Vinci, το Comenius, το Grundtvig, το Tempus κ.ά.

Σε όλες τις δράσεις του ERASMUS+ μπορούν να συμμετέχουν οι παρακάτω χώρες: τα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι χώρες: Ισλανδία, Λιχτενστάϊν, Νορβηγία και οι υποψήφιες προς ένταξη στην Ε.Ε. χώρες: Τουρκία & πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Η Ελβετία δεν συμμετέχει στο ERASMUS+ ως χώρα του Προγράμματος, αλλά ως χώρα Εταίρος και θα χρηματοδοτήσει η ίδια την εξερχόμενη και εισερχόμενη κινητικότητα.

Το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων συμμετέχει στο πρόγραμμα ERASMUS+ με τον Institutional Erasmus Code: G ZAKYNTH01 και κατέχει τον Ευρωπαϊκό Χάρτη ERASMUS (Erasmus Charter for Higher Education Number): 223764-EPP-1-2014-1-GR-EPPKA3-ECHE.

Στο πλαίσιο του προγράμματος  ERASMUS+ οι  φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν για σπουδές και πρακτική άσκηση.

Επιπλέον πληροφορίες για το Πρόγραμμα ERASMUS+ παρέχει το:
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)
Εθνική Μονάδα Προγράμματος ERASMUS+
Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Ν. Ιωνία
Τηλ: 210-3726300 
Fax: 210-3221863, 210- 3312759