Αποτελέσματα της υπ’αριθ.πρωτ. 919/03.08.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων»

Σε συνέχεια της υπ’αριθ.πρωτ 919/03.08.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Αιτήσεων Υποψηφιότητας από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» και κωδικό MIS: 5030648 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» ανακοινώνεται η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που κατέθεσαν αίτηση, η οποία εγκρίθηκε στο με αριθμ. 33/21.09.2018 Πρακτικό στης Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ:67ΛΙ4691Ο5-643).

ΤΜΗΜΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

(Εισαγωγική Κατεύθυνση: Διοίκηση Επιχειρήσεων)

Ζ.7060 Βιωσιμότητα και Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί

ΔΑΠΟΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΛΗΣ

2. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ

3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ζ.7080 Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

(Εισαγωγική Κατεύθυνση: Διοίκηση Επιχειρήσεων) 

Ζ.7070 Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

1. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΙΔΗΣ

2. ΝΑΟΥΜ ΜΥΛΩΝΑΣ

Ζ.7071 Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

ΣΤ. 6061 Επιχειρησιακός Σχεδιασμός και Διαχείριση Έργων

ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

(Εισαγωγική Κατεύθυνση: Διοίκηση Επιχειρήσεων) 

ΣΤ.6070 Χρονοσειρές και Προβλέψεις

ΑΝΔΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Β.2060 Οικονομικά Μαθηματικά

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

(Εισαγωγική Κατεύθυνση: Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας) 

Ζ.708 Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης

ΔΑΠΟΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΔΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΤ.606 Προχωρημένη Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων

Δ.402 Αξιολόγηση Επενδύσεων

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

(Εισαγωγική Κατεύθυνση: Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας) 

Ε.506 Θαλάσσιος Τουρισμός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ

Ε.504 Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

(Εισαγωγική Κατεύθυνση: Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας) 

Ε.507 Οργάνωση Συνεδρίων και Εκδηλώσεων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ

Ζ.703 Οργάνωση και Διοίκηση Μονάδων Φιλοξενίας ΙΙ

ΣΤ.607 Διαχείριση Κρίσεων στην Ξενοδοχειακή και Τουριστική Βιομηχανία

TMHMA ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ψηφιακά Μέσα

G.706 Ψηφιακός Πολιτισμός

και Μουσεία

ΜΑΤΙΝΑ ΚΙΟΥΡΕΞΙΔΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

Ε.503 Ψηφιακός Σχεδιασμός Έντυπων Μέσων

Εταιρική Διακυβέρνηση/Πολιτισμός

F.607 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Οικολογία

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ

Ε.506 Ευρωπαϊκός Πολιτισμός και Επτανησιακή Κουλτούρα

C.306 Μέθοδοι Ποιοτικής και Ποσοτικής Έρευνας

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

F.606 Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ

G.704 Ψηφιακά Μέσα και Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης στον Τουρισμό

D. 403 Μηχανές Αναζήτησης Διαδικτύου και Ανάκτηση Πληροφορίας

Καινοτομία

G.707 Επίλυση Προβλημάτων και Καινοτομία

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΡΙΣΗ

 


Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης.