ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ», Η ΟΠΟΙΑ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ. - ΕΣΠΑ (2007-2013) (MIS 385852)

 

12/06/2014

Σε συνέχεια του από 13-05-2014 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης ανακοινώνεται η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που κατέθεσαν πρόταση για την σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο της με αριθμ. Πρωτ.: 737/31-03-2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πράξη με τίτλο «ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ. – ΕΣΠΑ 2013 (MIS:385852)

 

 

Θέση / Ειδικότητα

Ονοματεπώνυμο

Σειρά κατάταξης

Εξωτερικός Συνεργάτης (Κεφαλονιά)

Σπυρίδων Τρουμπέτας

1

Μαρία Δάλλα

2

Θεόδωρος Τσιακίρης

Εκτός Κατάταξης